26 กันยายน 2564     1. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หริอโควิด 19 (เพิ่มเติม) (06/08/2564) แฟ้มแนบ
 2. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (05/08/2564) แฟ้มแนบ
 3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว681 (05/08/2564) แฟ้มแนบ
 4. การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว 103) (09/07/2564) แฟ้มแนบ
 5. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่3) (08/07/2564) แฟ้มแนบ
 6. หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (02/07/2564) แฟ้มแนบ
 7. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว84) (31/05/2564) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 8. แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล (11/05/2564) แฟ้มแนบ
 9. การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และการปรับลดหรือเพิ่มหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (29/04/2564) แฟ้มแนบ
 10. ซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ติดเชื้อไว่รัสโคโรนา 2019 (21/04/2564) แฟ้มแนบ
 11. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังง่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน ว 199 (07/04/2564) แฟ้มแนบ
 12. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครุมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 166 (26/03/2564) แฟ้มแนบ
 13. หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ว 167 (26/03/2564) แฟ้มแนบ
 14. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 166 (26/03/2564) แฟ้มแนบ
 15. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 142 (15/03/2564) แฟ้มแนบ
 16. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงมานามา รัฐบาห์เรน เเละกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (04/03/2564) แฟ้มแนบ
 17. การกำหนดรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติเพื่อใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (25/02/2564) แฟ้มแนบ
 18. อัตราค่าเช่าบ้านพักข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล (04/01/2564) แฟ้มแนบ
 19. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 623 (30/12/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 20. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ว 624 (30/12/2563) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>