29 มกราคม 2565     1. การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ว 47 (19/01/2565) แฟ้มแนบ
 2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 1287 (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 3. แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) ว 1292 (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 4. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 5. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 6. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 7. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 8. การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล(ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล (27/12/2564) แฟ้มแนบ
 9. การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และระบบจ่ายตรงเงินเดือน (08/12/2564) แฟ้มแนบ
 10. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRSs) (02/12/2564) แฟ้มแนบ
 11. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว188) (30/11/2564) แฟ้มแนบ
 12. การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ว 1153 (18/11/2564) แฟ้มแนบ
 13. การเพิ่มเติมข้อบ่งชี้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รหัส 7214 และ รหัส 7301 (15/11/2564) แฟ้มแนบ
 14. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ว ๙๙๘) (30/09/2564) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 15. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ว ๙๙๙) (30/09/2564) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 16. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29/09/2564) แฟ้มแนบ
 17. แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ฉบับที่2) (27/09/2564) แฟ้มแนบ
 18. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หริอโควิด 19 (เพิ่มเติม) (06/08/2564) แฟ้มแนบ
 19. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (05/08/2564) แฟ้มแนบ
 20. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว681 (05/08/2564) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>