2 กรกฎาคม 2565     1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 693 (28/06/2565) แฟ้มแนบ
 2. แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อนเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ว 540 (08/06/2565) แฟ้มแนบ
 3. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ว 79) (07/06/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ว 476 (25/05/2565) แฟ้มแนบ
 5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 243 (29/03/2565) แฟ้มแนบ
 6. แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ว 203 (15/03/2565) แฟ้มแนบ
 7. การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประเภทผู้ป่วยนอกกรณีการแยกกักตัวที่บ้าน ว 191 (10/03/2565) แฟ้มแนบ
 8. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ว 192 (10/03/2565) แฟ้มแนบ
 9. การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประเภทผู้ป่วยนอกกรณีการแยกกักตัวที่บ้าน ว 191 (10/03/2565) แฟ้มแนบ
 10. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (28/02/2565) แฟ้มแนบ
 11. การเร่งรัดการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยนอกสถานพยาบาลของทางราชการ ว 79 (31/01/2565) แฟ้มแนบ
 12. การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ว 47 (19/01/2565) แฟ้มแนบ
 13. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 1287 (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 14. แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) ว 1292 (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 15. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 16. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 17. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 18. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 19. การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล(ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล (27/12/2564) แฟ้มแนบ
 20. การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และระบบจ่ายตรงเงินเดือน (08/12/2564) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>