2 เมษายน 2566     1. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 (24/03/2566) แฟ้มแนบ
 2. ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 (09/03/2566) แฟ้มแนบ
 3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 62 (26/01/2566) แฟ้มแนบ
 4. แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม (10/01/2566) แฟ้มแนบ
 5. ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ว 21 (10/01/2566) แฟ้มแนบ
 6. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาค (06/01/2566) แฟ้มแนบ
 7. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต (06/01/2566) แฟ้มแนบ
 8. แนวปฎิบัติการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีผ่าตัดใส่ติ่งอักเสบเฉียบพลันที่สถานพยาบาลของทางราชการแห่งที่ 1 และส่งตัวไปพักฟื้นในสถานพยาบาลของทางราชการแห่งที่ 2 (28/12/2565) แฟ้มแนบ
 9. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 1551 (20/12/2565) แฟ้มแนบ
 10. แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (25/11/2565) แฟ้มแนบ
 11. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 1342 (27/10/2565) แฟ้มแนบ
 12. หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25/10/2565) แฟ้มแนบ
 13. หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (04/10/2565) แฟ้มแนบ
 14. การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ว 149) (28/09/2565) แฟ้มแนบ
 15. ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (28/09/2565) แฟ้มแนบ
 16. กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ว 1095 (05/09/2565) แฟ้มแนบ
 17. ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว 1020 (23/08/2565) แฟ้มแนบ
 18. การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรนิกส์ (e -Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (11/08/2565) แฟ้มแนบ
 19. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ว115) (05/08/2565) แฟ้มแนบ
 20. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ว 869) (25/07/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>