13 เมษายน 2564     1. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด (23/03/2564) แฟ้มแนบ
 2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564 (22/03/2564) แฟ้มแนบ
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ( ว 58 ) (18/03/2564) แฟ้มแนบ
 4. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (11/03/2564) แฟ้มแนบ
 5. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2) (10/03/2564) แฟ้มแนบ
 6. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔) (03/02/2564) แฟ้มแนบ
 7. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔) (03/02/2564) แฟ้มแนบ
 8. การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) (28/01/2564) แฟ้มแนบ
 9. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (12/01/2564) แฟ้มแนบ
 10. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี 2564 (11/01/2564) แฟ้มแนบ
 11. การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว5) (06/01/2564) แฟ้มแนบ
 12. แนวทางการประเมินการประกันคุุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๒๕ ลว ๓๐ ธ.ค. ๖๓) (30/12/2563) แฟ้มแนบ
 13. การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๑๔ ลง ๒๓ ธ.ค. ๖๓) (23/12/2563) แฟ้มแนบ
 14. ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 (18/12/2563) แฟ้มแนบ
 15. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (30/11/2563) แฟ้มแนบ
 16. แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓) (06/11/2563) แฟ้มแนบ
 17. แนวปฎิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ดาวน์โหลด (22/10/2563)
 18. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (15/10/2563) แฟ้มแนบ
 19. รายงานกิจกรรมย่อยเพื่อให้ส่วนราชการแจ้งให้กรมบัญชีกลางสร้างรหัสกิจกรรมย่อยอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับงบประมาณ 2564 ในระบบGFMIS ดาวน์โหลด (15/10/2563)
 20. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนพฤศจิกายน 2563 (ว 500) (14/10/2563) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>