17 กุมภาพันธ์ 2563     1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (14/02/2563) แฟ้มแนบ
 2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 (07/02/2563) แฟ้มแนบ
 3. การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (03/02/2563) แฟ้มแนบ
 4. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (08/01/2563) แฟ้มแนบ
 5. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (06/01/2563) แฟ้มแนบ
 6. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ว 105) สามารถประสานในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2127 7415 (02/01/2563) แฟ้มแนบ
 7. แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ว ๕๘๙) (27/12/2562) แฟ้มแนบ
 8. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (16/12/2562) แฟ้มแนบ
 9. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (28/11/2562) แฟ้มแนบ
 10. ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ว 551) (21/11/2562) แฟ้มแนบ
 11. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับทุนหมุนเวียน (12/11/2562) แฟ้มแนบ
 12. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว 522) (30/10/2562) แฟ้มแนบ
 13. ข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (25/10/2562)
 14. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2562 (15/10/2562) แฟ้มแนบ
 15. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (09/10/2562) แฟ้มแนบ
 16. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว473) (27/09/2562) แฟ้มแนบ
 17. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (26/09/2562) แฟ้มแนบ
 18. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 (06/09/2562) แฟ้มแนบ
 19. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ (ว95) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะ ดาวน์โหลด (05/09/2562) แฟ้มแนบ
 20. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 93 ) (29/08/2562) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>