21 กรกฎาคม 2562     1. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 323) (28/06/2562) แฟ้มแนบ
 2. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (ว 61) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (25/06/2562) แฟ้มแนบ
 3. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) เพิ่มเติ่ม (ว 311) สาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ ดาวน์โหลด (21/06/2562)
 4. ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจำทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชัภาครัฐ (สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ ดาวน์โหลด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ดาวน์โหลด) (14/05/2562)
 5. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะ ดาวน์โหลด (13/05/2562)
 6. ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 187) (19/04/2562) แฟ้มแนบ
 7. การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (17/04/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 8. หลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (05/04/2562) แฟ้มแนบ
 9. แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 24 ) (21/03/2562) แฟ้มแนบ
 10. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (19/03/2562) แฟ้มแนบ
 11. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (05/03/2562) แฟ้มแนบ
 12. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิค (01/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 13. รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (01/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 14. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27/02/2562) แฟ้มแนบ
 15. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (21/02/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 16. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ (18/02/2562) แฟ้มแนบ
 17. คู่มือการบัญชีภาครรัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (29/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 18. แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ (28/01/2562) แฟ้มแนบ
 19. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (17/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 20. ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ (Government Cost Information : GCI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคู่มือการใช้งาน (16/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>