17 มกราคม 2562     1. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (27/12/2561) แฟ้มแนบ
 2. ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ (26/12/2561) แฟ้มแนบ
 3. แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 4. คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครรัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (21/12/2561) แฟ้มแนบ
 5. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (12/12/2561) แฟ้มแนบ
 6. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (06/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 7. งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 124 ) (15/11/2561) แฟ้มแนบ
 8. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (14/11/2561) แฟ้มแนบ
 9. ข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01/11/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 10. การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (31/10/2561) แฟ้มแนบ
 11. flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน (29/10/2561) แฟ้มแนบ
 12. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (22/10/2561) แฟ้มแนบ
 13. ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (19/10/2561) แฟ้มแนบ
 14. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (05/10/2561) แฟ้มแนบ
 15. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (01/10/2561) แฟ้มแนบ
 16. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับบัญชีการเงินแผ่นดิน (01/10/2561) แฟ้มแนบ
 17. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 98 ) (26/09/2561) แฟ้มแนบ
 18. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (24/09/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 19. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 95 ) (24/09/2561) แฟ้มแนบ
 20. ขอความร่วมมือส่งรายงานการเงินประจำปีผ่านระบบ CFS (21/09/2561) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>