26 พฤษภาคม 2562     1. ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจำทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชัภาครัฐ (สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ ดาวน์โหลด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ดาวน์โหลด) (14/05/2562)
 2. ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 187) (19/04/2562) แฟ้มแนบ
 3. การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (17/04/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 4. หลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (05/04/2562) แฟ้มแนบ
 5. แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 24 ) (21/03/2562) แฟ้มแนบ
 6. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (19/03/2562) แฟ้มแนบ
 7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (05/03/2562) แฟ้มแนบ
 8. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิค (01/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 9. รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (01/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27/02/2562) แฟ้มแนบ
 11. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (21/02/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 12. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ (18/02/2562) แฟ้มแนบ
 13. คู่มือการบัญชีภาครรัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (29/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 14. แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ (28/01/2562) แฟ้มแนบ
 15. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (17/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 16. ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ (Government Cost Information : GCI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคู่มือการใช้งาน (16/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 17. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (27/12/2561) แฟ้มแนบ
 18. ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ (26/12/2561) แฟ้มแนบ
 19. แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 20. คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครรัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเป็นไฟล์ excel ได้ที่ ดาวน์โหลด (21/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>