2 กรกฎาคม 2565     1. การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน (09/05/2565) แฟ้มแนบ
 2. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27/04/2565) แฟ้มแนบ
 3. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token key) (21/04/2565) แฟ้มแนบ
 4. ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีหนังสือสั่งการที่ยกเลิก (05/04/2565) แฟ้มแนบ
 5. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ปี 2565 (25/03/2565) แฟ้มแนบ
 6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ( ว 31 ) (14/03/2565) แฟ้มแนบ
 7. ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละส่วน/กลุ่ม เพื่อการติดต่อประสานงานราชการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ (10/03/2565) แฟ้มแนบ
 8. หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (03/03/2565) แฟ้มแนบ
 9. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (28/02/2565) แฟ้มแนบ
 10. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) (27/01/2565) แฟ้มแนบ
 11. ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (13/01/2565) แฟ้มแนบ
 12. ซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการผู้ขอและหรือส่วนราชการผู้เบิก (13/01/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 13. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) (22/12/2564) แฟ้มแนบ
 14. การกำหนดวันที่ดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 1264) (22/12/2564) แฟ้มแนบ
 15. ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2565 (03/12/2564) แฟ้มแนบ
 16. ซ้อมความเข้าใจการลงทเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) (29/11/2564) แฟ้มแนบ
 17. การผ่อนผันการส่งเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ GAQA (ว 1079) (28/10/2564) แฟ้มแนบ
 18. การซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ (ว 1070) (26/10/2564) แฟ้มแนบ
 19. แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน กรณีลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ว 1069) (26/10/2564) แฟ้มแนบ
 20. กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 (19/10/2564)
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>