30 พฤศจิกายน 2565     1. การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 1474 ลว.29 พ.ย. 65) (29/11/2565) แฟ้มแนบ
 2. แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (25/11/2565) แฟ้มแนบ
 3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (15/11/2565) แฟ้มแนบ
 4. ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม (11/10/2565) แฟ้มแนบ
 5. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Facebook Live (10/10/2565) แฟ้มแนบ
 6. หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (30/09/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 7. การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30/09/2565) แฟ้มแนบ
 8. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Facebook Live (26/09/2565) แฟ้มแนบ
 9. แนวปฏิบัติในการจัดทำนรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ (13/09/2565) แฟ้มแนบ
 10. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 138 ) (02/09/2565) แฟ้มแนบ
 11. แนวทางการจัดทำรายงานการเงินสำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย (02/09/2565) แฟ้มแนบ
 12. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว (30/08/2565) แฟ้มแนบ
 13. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (09/08/2565) แฟ้มแนบ
 14. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ว114) (05/08/2565) แฟ้มแนบ
 15. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (02/08/2565) แฟ้มแนบ
 16. ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (01/08/2565) แฟ้มแนบ
 17. แจ้งกำหนดการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-Payroll) ผ่านเบราเซอร์ Google Chrome (11/07/2565) แฟ้มแนบ
 18. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (30/06/2565) แฟ้มแนบ
 19. การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 (28/06/2565) แฟ้มแนบ
 20. การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน (09/05/2565) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>