14 กรกฎาคม 2563     1. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (09/07/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (09/07/2563)
 3. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token Key) และการขอบันทึก รายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราซการ/ลูกจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น (เปีดสิทธิหน้าบัตร) (22/06/2563) แฟ้มแนบ
 4. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (19/06/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 5. ขอความเอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (18/06/2563) แฟ้มแนบ
 6. แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไฟล์สำรองที่ ดาวน์โหลด (05/06/2563) แฟ้มแนบ
 7. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13/05/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 8. แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (06/05/2563)
 9. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (30/04/2563) แฟ้มแนบ
 10. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (22/04/2563) แฟ้มแนบ
 11. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20/04/2563) แฟ้มแนบ
 12. หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD directpayment Token Key) (17/04/2563) แฟ้มแนบ
 13. การขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด (30/03/2563) แฟ้มแนบ
 14. การขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (30/03/2563) แฟ้มแนบ
 15. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 41 ) (12/03/2563) แฟ้มแนบ
 16. แบบรายงานกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10/03/2563) แฟ้มแนบ
 17. การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) (02/03/2563) แฟ้มแนบ
 18. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (14/02/2563) แฟ้มแนบ
 19. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 (07/02/2563) แฟ้มแนบ
 20. การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (03/02/2563) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>