20 มีนาคม 2562     1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (05/03/2562) แฟ้มแนบ
 2. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิค (01/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 3. รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (01/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27/02/2562) แฟ้มแนบ
 5. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (21/02/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ (18/02/2562) แฟ้มแนบ
 7. คู่มือการบัญชีภาครรัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (29/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 8. แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ (28/01/2562) แฟ้มแนบ
 9. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (17/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 10. ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ (Government Cost Information : GCI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคู่มือการใช้งาน (16/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 11. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (27/12/2561) แฟ้มแนบ
 12. ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ (26/12/2561) แฟ้มแนบ
 13. แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 14. คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครรัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (21/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 15. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (12/12/2561) แฟ้มแนบ
 16. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (06/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 17. งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 124 ) (15/11/2561) แฟ้มแนบ
 18. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (14/11/2561) แฟ้มแนบ
 19. ข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01/11/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 20. การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (31/10/2561) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>