16 สิงหาคม 2565     1. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (09/08/2565) แฟ้มแนบ
 2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ว114) (05/08/2565) แฟ้มแนบ
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (02/08/2565) แฟ้มแนบ
 4. ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (01/08/2565) แฟ้มแนบ
 5. แจ้งกำหนดการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-Payroll) ผ่านเบราเซอร์ Google Chrome (11/07/2565) แฟ้มแนบ
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (30/06/2565) แฟ้มแนบ
 7. การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 (28/06/2565) แฟ้มแนบ
 8. การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน (09/05/2565) แฟ้มแนบ
 9. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27/04/2565) แฟ้มแนบ
 10. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token key) (21/04/2565) แฟ้มแนบ
 11. ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีหนังสือสั่งการที่ยกเลิก (05/04/2565) แฟ้มแนบ
 12. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ปี 2565 (25/03/2565) แฟ้มแนบ
 13. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ( ว 31 ) (14/03/2565) แฟ้มแนบ
 14. ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละส่วน/กลุ่ม เพื่อการติดต่อประสานงานราชการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ (10/03/2565) แฟ้มแนบ
 15. หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (03/03/2565) แฟ้มแนบ
 16. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (28/02/2565) แฟ้มแนบ
 17. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) (27/01/2565) แฟ้มแนบ
 18. ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (13/01/2565) แฟ้มแนบ
 19. ซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการผู้ขอและหรือส่วนราชการผู้เบิก (13/01/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 20. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) (22/12/2564) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>