20 กันยายน 2562     1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 (06/09/2562) แฟ้มแนบ
 2. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ (ว95) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะ ดาวน์โหลด (05/09/2562) แฟ้มแนบ
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 93 ) (29/08/2562) แฟ้มแนบ
 4. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ว 94 ) (29/08/2562) แฟ้มแนบ
 5. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ว 414 ) (28/08/2562) แฟ้มแนบ
 6. แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (26/08/2562) แฟ้มแนบ
 7. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (05/08/2562) แฟ้มแนบ
 8. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ( ว 76) (25/07/2562) แฟ้มแนบ
 9. การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 351 ) (24/07/2562) แฟ้มแนบ
 10. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า (ว344) ดาวน์โหลด บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 (18/07/2562)
 11. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 323) (28/06/2562) แฟ้มแนบ
 12. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (ว 61) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (25/06/2562) แฟ้มแนบ
 13. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) เพิ่มเติ่ม (ว 311) สาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ ดาวน์โหลด (21/06/2562)
 14. ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจำทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชัภาครัฐ (สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ ดาวน์โหลด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ดาวน์โหลด) (14/05/2562)
 15. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะ ดาวน์โหลด (13/05/2562)
 16. ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 187) (19/04/2562) แฟ้มแนบ
 17. การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (17/04/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 18. หลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (05/04/2562) แฟ้มแนบ
 19. แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 24 ) (21/03/2562) แฟ้มแนบ
 20. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (19/03/2562) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>