29 มกราคม 2565     1. ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (13/01/2565) แฟ้มแนบ
 2. ซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการผู้ขอและหรือส่วนราชการผู้เบิก (13/01/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 3. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) (22/12/2564) แฟ้มแนบ
 4. การกำหนดวันที่ดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 1264) (22/12/2564) แฟ้มแนบ
 5. ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2565 (03/12/2564) แฟ้มแนบ
 6. ซ้อมความเข้าใจการลงทเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) (29/11/2564) แฟ้มแนบ
 7. การผ่อนผันการส่งเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ GAQA (ว 1079) (28/10/2564) แฟ้มแนบ
 8. การซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ (ว 1070) (26/10/2564) แฟ้มแนบ
 9. แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน กรณีลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ว 1069) (26/10/2564) แฟ้มแนบ
 10. กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 (19/10/2564)
 11. การลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) (30/09/2564) แฟ้มแนบ
 12. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (20/09/2564)
 13. การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) (ว 138) (13/09/2564) แฟ้มแนบ
 14. หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว 921) (13/09/2564) แฟ้มแนบ
 15. หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษา ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว 920) (13/09/2564) แฟ้มแนบ
 16. แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ว 919) (13/09/2564) แฟ้มแนบ
 17. กรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสบัญชีย่อยในบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ สำหรับการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม ตามรายชื่อหน่วยงานที่แนบท้าย (08/09/2564) แฟ้มแนบ
 18. กรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสบัญชีย่อยในบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ เพื่อใช้ในการขอเบิกเงินกู้โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามรายชื่อหน่วยงานที่แนบท้าย (06/09/2564) แฟ้มแนบ
 19. กรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสบัญชีย่อยกในบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ สำหรับการเบิกจ่ายงบกลางสำหรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรายชื่อหน่วยงานที่แนบท้าย (06/09/2564) แฟ้มแนบ
 20. กรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสบัญชีย่อยในบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ สำหรับการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายชื่อหน่วยงานที่แนบท้าย (06/09/2564) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>