24 มกราคม 2564     1. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (12/01/2564) แฟ้มแนบ
 2. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี 2564 (11/01/2564) แฟ้มแนบ
 3. การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว5) (06/01/2564) แฟ้มแนบ
 4. แนวทางการประเมินการประกันคุุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๒๕ ลว ๓๐ ธ.ค. ๖๓) (30/12/2563) แฟ้มแนบ
 5. การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๑๔ ลง ๒๓ ธ.ค. ๖๓) (23/12/2563) แฟ้มแนบ
 6. ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 (18/12/2563) แฟ้มแนบ
 7. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (30/11/2563) แฟ้มแนบ
 8. แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓) (06/11/2563) แฟ้มแนบ
 9. แนวปฎิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ดาวน์โหลด (22/10/2563)
 10. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (15/10/2563) แฟ้มแนบ
 11. รายงานกิจกรรมย่อยเพื่อให้ส่วนราชการแจ้งให้กรมบัญชีกลางสร้างรหัสกิจกรรมย่อยอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับงบประมาณ 2564 ในระบบGFMIS ดาวน์โหลด (15/10/2563)
 12. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนพฤศจิกายน 2563 (ว 500) (14/10/2563) แฟ้มแนบ
 13. กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999)ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบยันยอดกับบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงิน หากมีข้อสงสัยโปรดประสาน นางสาวชัชญาภัค ปรางโท้ กล่มงานประมวลบัญชีแผ่นดินกองบัญชีภาครัฐ สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ >>>> ดาวน์โหลด (14/10/2563)
 14. แนวปฎิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินละการนำส่งเงินคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนอกส์(e-peyment) ดาวน์โหลด (05/10/2563)
 15. การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( ว 160 ) (05/10/2563) แฟ้มแนบ
 16. รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐดาวน์โหลด (02/10/2563)
 17. ระบบการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System: GAQA)สำหรับส่วนราชการ ดาวน์โหลด (02/10/2563)
 18. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 (01/10/2563) แฟ้มแนบ
 19. แนวปฎิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การประเมินภายในองค์กร (กค ๐๔๐๙/ว๔๔๓) (17/09/2563) แฟ้มแนบ
 20. ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือของระบบดังกล่าวได้ที่ ดาวน์โหลด (11/09/2563)
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>