29 กันยายน 2563     1. แนวปฎิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การประเมินภายในองค์กร (กค ๐๔๐๙/ว๔๔๓) (17/09/2563) แฟ้มแนบ
 2. ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือของระบบดังกล่าวได้ที่ ดาวน์โหลด (11/09/2563)
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 145 ) (28/08/2563) แฟ้มแนบ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 135 ) (14/08/2563) แฟ้มแนบ
 5. แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๔๔๙ ลว ๗ ส.ค. ๖๓) (07/08/2563) แฟ้มแนบ
 6. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 348 ) (23/07/2563) แฟ้มแนบ
 7. การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (20/07/2563) แฟ้มแนบ
 8. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ( ว 318 ) (14/07/2563) แฟ้มแนบ
 9. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนกรกฎาคม 2563 (13/07/2563) แฟ้มแนบ
 10. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (09/07/2563) แฟ้มแนบ
 11. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token Key) และการขอบันทึก รายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราซการ/ลูกจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น (เปีดสิทธิหน้าบัตร) (22/06/2563) แฟ้มแนบ
 12. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (19/06/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 13. ขอความเอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (18/06/2563) แฟ้มแนบ
 14. แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไฟล์สำรองที่ ดาวน์โหลด (05/06/2563) แฟ้มแนบ
 15. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13/05/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 16. แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (06/05/2563)
 17. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (30/04/2563) แฟ้มแนบ
 18. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (22/04/2563) แฟ้มแนบ
 19. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20/04/2563) แฟ้มแนบ
 20. หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD directpayment Token Key) (17/04/2563) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>