21 พฤศจิกายน 2562     1. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับทุนหมุนเวียน (12/11/2562) แฟ้มแนบ
 2. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว 522) (30/10/2562) แฟ้มแนบ
 3. ข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (25/10/2562)
 4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2562 (15/10/2562) แฟ้มแนบ
 5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (09/10/2562) แฟ้มแนบ
 6. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว473) (27/09/2562) แฟ้มแนบ
 7. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 (06/09/2562) แฟ้มแนบ
 8. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ (ว95) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะ ดาวน์โหลด (05/09/2562) แฟ้มแนบ
 9. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 93 ) (29/08/2562) แฟ้มแนบ
 10. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ว 94 ) (29/08/2562) แฟ้มแนบ
 11. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ว 414 ) (28/08/2562) แฟ้มแนบ
 12. แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (26/08/2562) แฟ้มแนบ
 13. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (05/08/2562) แฟ้มแนบ
 14. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ( ว 76) (25/07/2562) แฟ้มแนบ
 15. การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 351 ) (24/07/2562) แฟ้มแนบ
 16. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า (ว344) ดาวน์โหลด บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 (18/07/2562)
 17. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 323) (28/06/2562) แฟ้มแนบ
 18. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (ว 61) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (25/06/2562) แฟ้มแนบ
 19. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) เพิ่มเติ่ม (ว 311) สาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ ดาวน์โหลด (21/06/2562)
 20. ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจำทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชัภาครัฐ (สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ ดาวน์โหลด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ดาวน์โหลด) (14/05/2562)
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>