1 เมษายน 2563     1. การขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด (30/03/2563) แฟ้มแนบ
 2. การขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (30/03/2563) แฟ้มแนบ
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 41 ) (12/03/2563) แฟ้มแนบ
 4. แบบรายงานกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10/03/2563) แฟ้มแนบ
 5. การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) (02/03/2563) แฟ้มแนบ
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (14/02/2563) แฟ้มแนบ
 7. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 (07/02/2563) แฟ้มแนบ
 8. การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (03/02/2563) แฟ้มแนบ
 9. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (08/01/2563) แฟ้มแนบ
 10. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (06/01/2563) แฟ้มแนบ
 11. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ว 105) สามารถประสานในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2127 7415 (02/01/2563) แฟ้มแนบ
 12. แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ว ๕๘๙) (27/12/2562) แฟ้มแนบ
 13. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (16/12/2562) แฟ้มแนบ
 14. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (28/11/2562) แฟ้มแนบ
 15. ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ว 551) (21/11/2562) แฟ้มแนบ
 16. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับทุนหมุนเวียน (12/11/2562) แฟ้มแนบ
 17. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว 522) (30/10/2562) แฟ้มแนบ
 18. ข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (25/10/2562)
 19. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2562 (15/10/2562) แฟ้มแนบ
 20. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (09/10/2562) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>