2 เมษายน 2566     1. การหักเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (27/03/2566) แฟ้มแนบ
 2. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ( ว 54 ) (15/03/2566) แฟ้มแนบ
 3. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม (ว 35) (08/02/2566) แฟ้มแนบ
 4. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทงการปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension (27/01/2566) แฟ้มแนบ
 5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12/01/2566) แฟ้มแนบ
 6. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (09/01/2566) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 7. ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (28/12/2565) แฟ้มแนบ
 8. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 (26/12/2565) แฟ้มแนบ
 9. ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2566 (08/12/2565) แฟ้มแนบ
 10. การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 1474 ลว.29 พ.ย. 65) (29/11/2565) แฟ้มแนบ
 11. แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (25/11/2565) แฟ้มแนบ
 12. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (15/11/2565) แฟ้มแนบ
 13. ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม (11/10/2565) แฟ้มแนบ
 14. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Facebook Live (10/10/2565) แฟ้มแนบ
 15. หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (30/09/2565) แฟ้มแนบ
 16. การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30/09/2565) แฟ้มแนบ
 17. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Facebook Live (26/09/2565) แฟ้มแนบ
 18. แนวปฏิบัติในการจัดทำนรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ (13/09/2565) แฟ้มแนบ
 19. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 138 ) (02/09/2565) แฟ้มแนบ
 20. แนวทางการจัดทำรายงานการเงินสำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย (02/09/2565) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>