3 กุมภาพันธ์ 2566     1. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 1106 (05/11/2564) แฟ้มแนบ
 2. 77 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ว 77 (11/05/2564) แฟ้มแนบ
 3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว 55 (15/03/2564) แฟ้มแนบ
 4. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (16/02/2564) แฟ้มแนบ
 5. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ว165 (22/10/2563) แฟ้มแนบ
 6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูสวัสดิการสังคม (28/09/2563) แฟ้มแนบ
 7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (ว 147) (08/09/2563) แฟ้มแนบ
 8. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ว 140 (19/08/2563) แฟ้มแนบ
 9. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (19/08/2563)
 10. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (13/07/2563) แฟ้มแนบ
 11. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (21/05/2563) แฟ้มแนบ
 12. การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ว 55) (24/03/2563) แฟ้มแนบ
 13. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (03/03/2563) แฟ้มแนบ
 14. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholdding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (03/01/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 15. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (20/12/2562) แฟ้มแนบ
 16. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (13/11/2562) แฟ้มแนบ
 17. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (13/11/2562) แฟ้มแนบ
 18. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม (ว 107) (30/09/2562) แฟ้มแนบ
 19. การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับทุนหมุนเวียน (09/08/2562) แฟ้มแนบ
 20. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal (31/07/2562)
 21. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (31/07/2562) แฟ้มแนบ
 22. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (ว 31) (17/04/2562) แฟ้มแนบ
 23. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม (ว 3) (30/01/2562) แฟ้มแนบ
 24. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์ (26/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 25. หมายเลขโทรศัพท์ของ กงบ. กรมบัญชีกลาง หรือสามารถ Download ได้ใน Facebook กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ (16/10/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 26. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว 100) (28/09/2561) แฟ้มแนบ
 27. การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว 146) (19/03/2561) แฟ้มแนบ
 28. การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 (13/03/2561) แฟ้มแนบ
 29. ขอให้แจ้งข้อมูลหน่วยงานย่อยในสังกัดที่มีการรับชำระเงินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) และการรับชำระเงินด้วย QR Code (ว 114) (05/03/2561) แฟ้มแนบ
 30. ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (06/02/2561) แฟ้มแนบ
 31. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง (11/01/2561) แฟ้มแนบ
 32. เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) (29/12/2560) แฟ้มแนบ
 33. การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม (15/11/2560) แฟ้มแนบ
 34. เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) (ว 106) (30/03/2560) แฟ้มแนบ
 35. การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ว 74) (09/03/2560) แฟ้มแนบ
 36. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 (ว 159) (07/12/2559) แฟ้มแนบ
 37. ว 109 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (09/09/2559) แฟ้มแนบ
 38. ว 108 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online (07/09/2559) แฟ้มแนบ
 39. หลักเกณและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (07/09/2559) แฟ้มแนบ
 40. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (ว 103) (01/09/2559) แฟ้มแนบ
 41. ขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (29/07/2559) แฟ้มแนบ
 42. หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (06/07/2559) แฟ้มแนบ
 43. หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online (06/07/2559) แฟ้มแนบ
 44. หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (06/07/2559) แฟ้มแนบ
 45. หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (30/05/2559) แฟ้มแนบ
 46. หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (02/05/2559) แฟ้มแนบ
 47. ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (19/04/2559) แฟ้มแนบ
 48. หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/04/2559) แฟ้มแนบ
 49. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านธนาคารสำหรับส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้ระบบ National Single Window (ว 163) (30/12/2558) แฟ้มแนบ
 50. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท (27/11/2556) แฟ้มแนบ
 51. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS (19/07/2556) แฟ้มแนบ
 52. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ว42) (26/04/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 53. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้นบ (พ.ส.ร.) ในย่านอันตราย (26/04/2556) แฟ้มแนบ
 54. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แนววินิจฉัยใหม่กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอน) (25/04/2556) แฟ้มแนบ
 55. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน (24/04/2556) แฟ้มแนบ
 56. การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (22/04/2556) แฟ้มแนบ
 57. การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก (10/04/2556) แฟ้มแนบ
 58. ขอเร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP (09/04/2556) แฟ้มแนบ
 59. การบูรณาการการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (03/04/2556)
 60. การบูรณาการการมให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล (03/04/2556) แฟ้มแนบ
 61. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank Statement) (29/03/2556) แฟ้มแนบ
 62. คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (29/03/2556) แฟ้มแนบ
 63. คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (29/03/2556) แฟ้มแนบ
 64. คู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (29/03/2556) แฟ้มแนบ
 65. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 36 ) (27/03/2556) แฟ้มแนบ
 66. แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (27/03/2556) แฟ้มแนบ
 67. การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (26/03/2556) แฟ้มแนบ
 68. แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (25/03/2556) แฟ้มแนบ
 69. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (22/03/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 70. การบริการข้อมูลบำเห็จบำนาญ (06/09/2555) แฟ้มแนบ
 71. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (23/04/2555) แฟ้มแนบ
 72. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (18/01/2555) แฟ้มแนบ
 73. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (03/09/2552) แฟ้มแนบ
 74. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฏีกาคดีแพ่ง และอุทธรณ์คดีปกครอง (23/06/2549) แฟ้มแนบ
 75. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ พ.ศ. 2544 (29/12/2544) แฟ้มแนบ
 76. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายรับตามโครงการช่วยเหลือหรือความร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ (25/05/2524) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>