3 กุมภาพันธ์ 2566     1. หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25/10/2565) แฟ้มแนบ
 2. การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ว 149) (28/09/2565) แฟ้มแนบ
 3. กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ว 1095 (05/09/2565) แฟ้มแนบ
 4. ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว 1020 (23/08/2565)
 5. การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรนิกส์ (e -Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (11/08/2565) แฟ้มแนบ
 6. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ว115) (05/08/2565) แฟ้มแนบ
 7. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ว 869) (25/07/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 8. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ว 870) (25/07/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 9. หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ว 805 (12/07/2565) แฟ้มแนบ
 10. แจ้งเวียนกฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (11/07/2565) แฟ้มแนบ
 11. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 693 (28/06/2565) แฟ้มแนบ
 12. แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อนเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ว 540 (08/06/2565) แฟ้มแนบ
 13. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ว 79) (07/06/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 14. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ว 476 (25/05/2565) แฟ้มแนบ
 15. การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งการสั่งจ่ายบำนาญกรณีไม่นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ (29/04/2565) แฟ้มแนบ
 16. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 243 (29/03/2565) แฟ้มแนบ
 17. แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ว 203 (15/03/2565) แฟ้มแนบ
 18. การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประเภทผู้ป่วยนอกกรณีการแยกกักตัวที่บ้าน ว 191 (10/03/2565) แฟ้มแนบ
 19. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ว 192 (10/03/2565) แฟ้มแนบ
 20. การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประเภทผู้ป่วยนอกกรณีการแยกกักตัวที่บ้าน ว 191 (10/03/2565) แฟ้มแนบ
 21. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (28/02/2565) แฟ้มแนบ
 22. การเร่งรัดการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยนอกสถานพยาบาลของทางราชการ ว 79 (31/01/2565) แฟ้มแนบ
 23. การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ว 47 (19/01/2565) แฟ้มแนบ
 24. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 25. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 26. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 27. การปรับปรุงหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่างหน้า (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 28. แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) ว 1292 (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 29. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 1287 (29/12/2564) แฟ้มแนบ
 30. การลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล(ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล (27/12/2564) แฟ้มแนบ
 31. การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และระบบจ่ายตรงเงินเดือน (08/12/2564) แฟ้มแนบ
 32. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRSs) (02/12/2564) แฟ้มแนบ
 33. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว188) (30/11/2564) แฟ้มแนบ
 34. การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ว 1153 (18/11/2564) แฟ้มแนบ
 35. การเพิ่มเติมข้อบ่งชี้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รหัส 7214 และ รหัส 7301 (15/11/2564) แฟ้มแนบ
 36. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ว ๙๙๘) (30/09/2564) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 37. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ว ๙๙๙) (30/09/2564) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 38. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29/09/2564) แฟ้มแนบ
 39. แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ฉบับที่2) (27/09/2564) แฟ้มแนบ
 40. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หริอโควิด 19 (เพิ่มเติม) (06/08/2564) แฟ้มแนบ
 41. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว681 (05/08/2564) แฟ้มแนบ
 42. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (05/08/2564) แฟ้มแนบ
 43. การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว 103) (09/07/2564) แฟ้มแนบ
 44. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่3) (08/07/2564) แฟ้มแนบ
 45. หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (02/07/2564) แฟ้มแนบ
 46. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ว84) (31/05/2564) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 47. แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล (11/05/2564) แฟ้มแนบ
 48. การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และการปรับลดหรือเพิ่มหัตถการและข้อบ่งชี้ของสถานพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (29/04/2564) แฟ้มแนบ
 49. ซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ติดเชื้อไว่รัสโคโรนา 2019 (21/04/2564) แฟ้มแนบ
 50. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังง่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน ว 199 (07/04/2564) แฟ้มแนบ
 51. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครุมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 166 (26/03/2564) แฟ้มแนบ
 52. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 166 (26/03/2564) แฟ้มแนบ
 53. หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ว 167 (26/03/2564) แฟ้มแนบ
 54. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 142 (15/03/2564) แฟ้มแนบ
 55. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงมานามา รัฐบาห์เรน เเละกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (04/03/2564) แฟ้มแนบ
 56. การกำหนดรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติเพื่อใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (25/02/2564) แฟ้มแนบ
 57. อัตราค่าเช่าบ้านพักข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล (04/01/2564) แฟ้มแนบ
 58. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 623 (30/12/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 59. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ว 624 (30/12/2563) แฟ้มแนบ
 60. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(ว188) (17/12/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 61. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(ว187) (17/12/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 62. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 588 (09/12/2563) แฟ้มแนบ
 63. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01/12/2563) แฟ้มแนบ
 64. การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (15/10/2563) แฟ้มแนบ
 65. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (14/10/2563) แฟ้มแนบ
 66. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (02/10/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 67. การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (22/09/2563) แฟ้มแนบ
 68. ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน (18/09/2563) แฟ้มแนบ
 69. ซ้อมความเข้าใจแนวปฎิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ว ที่ กค 0416.4/ว447 (18/09/2563) แฟ้มแนบ
 70. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (17/09/2563) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 71. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (17/09/2563) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 72. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา (10/09/2563) แฟ้มแนบ
 73. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (19/06/2563) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 74. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (19/06/2563) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 75. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรา 2019 หรือโรคโควิด 19 (18/06/2563) แฟ้มแนบ
 76. ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (12/06/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 77. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่2) (03/04/2563) แฟ้มแนบ
 78. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (24/03/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 79. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (20/03/2563) แฟ้มแนบ
 80. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) (14/03/2563)
 81. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) (14/03/2563) แฟ้มแนบ
 82. การประมวลผลข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รอบที่ 2 (20/02/2563) แฟ้มแนบ
 83. การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e - Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (17/02/2563) แฟ้มแนบ
 84. กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (14/02/2563) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 85. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (12/11/2562) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 86. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (12/11/2562) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 87. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/09/2562) แฟ้มแนบ
 88. การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ 2562 (ว104) (26/09/2562) แฟ้มแนบ
 89. การจัดส่งข้อมูลเพื่อขออุทธรณ์ กรณีที่สถานพยาบาลไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลช้า (ติดรหัส C54หรือรหัส C506)สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก (RDPA) และโรคเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก (DDPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (12/09/2562) แฟ้มแนบ
 90. การจัดส่งข้อมูลเพื่อขออุทธรณ์ กรณีที่สถานพยาบาลไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า (ติดรหัส C54หรือรหัส C506) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (OCPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (12/09/2562) แฟ้มแนบ
 91. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) (09/09/2562) แฟ้มแนบ
 92. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ว๔๓๔) (06/09/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 93. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ว๔๓๓) (06/09/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 94. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา (07/08/2562) แฟ้มแนบ
 95. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (12/07/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 96. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (12/07/2562) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 97. การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (13/06/2562) แฟ้มแนบ
 98. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 (12/06/2562) แฟ้มแนบ
 99. ว 282 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 (11/06/2562) แฟ้มแนบ
 100. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (06/06/2562) แฟ้มแนบ
 101. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 (31/05/2562) แฟ้มแนบ
 102. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 (31/05/2562)
 103. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 (21/05/2562) แฟ้มแนบ
 104. ฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 (02/05/2562) แฟ้มแนบ
 105. ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (26/04/2562) แฟ้มแนบ
 106. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเซ็ก (19/04/2562) แฟ้มแนบ
 107. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17/04/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 108. ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (13/03/2562) แฟ้มแนบ
 109. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (22/02/2562) แฟ้มแนบ
 110. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (22/02/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 111. ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย (25/01/2562) แฟ้มแนบ
 112. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ (18/12/2561) แฟ้มแนบ
 113. ว 527 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง (29/11/2561) แฟ้มแนบ
 114. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ (22/11/2561) แฟ้มแนบ
 115. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน กรุงเตหะราน ประอิหร่าน กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองปีนัง เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และกรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ (16/10/2561) แฟ้มแนบ
 116. การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ว 463 (12/10/2561) แฟ้มแนบ
 117. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน ว 449 (03/10/2561) แฟ้มแนบ
 118. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งวิทยาและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 448 (02/10/2561) แฟ้มแนบ
 119. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (02/10/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 120. ว 419 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) (24/09/2561) แฟ้มแนบ
 121. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (21/09/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 122. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ว ๔๒๖) (21/09/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 123. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผุ้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มรค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (20/09/2561) แฟ้มแนบ
 124. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่้งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิมเติม) ว 424 (20/09/2561) แฟ้มแนบ
 125. การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง (18/09/2561) แฟ้มแนบ
 126. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (12/09/2561) แฟ้มแนบ
 127. การเบป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (12/09/2561) แฟ้มแนบ
 128. ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่ายา (30/08/2561) แฟ้มแนบ
 129. ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม (ว 372) (22/08/2561) แฟ้มแนบ
 130. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) (ว332) (23/07/2561) แฟ้มแนบ
 131. การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว 292) (29/06/2561) แฟ้มแนบ
 132. ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ว265) (08/06/2561) แฟ้มแนบ
 133. การทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก (ว194) (24/04/2561) แฟ้มแนบ
 134. การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ว 34) (10/04/2561) แฟ้มแนบ
 135. การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ว156) (23/03/2561) แฟ้มแนบ
 136. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว143) (19/03/2561) แฟ้มแนบ
 137. ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (ว134) (15/03/2561) แฟ้มแนบ
 138. ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ว133) (14/03/2561) แฟ้มแนบ
 139. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (28/02/2561) แฟ้มแนบ
 140. กำหนดให้คลินิกทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว94) (20/02/2561) แฟ้มแนบ
 141. ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว76) (12/02/2561) แฟ้มแนบ
 142. การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (ว74) (09/02/2561) แฟ้มแนบ
 143. หลักเกฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(ว34) (19/01/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 144. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(ว33) (19/01/2561) แฟ้มแนบ
 145. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 (16/01/2561) แฟ้มแนบ
 146. การเบิกจ่ายค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ (ว 21) (12/01/2561) แฟ้มแนบ
 147. ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ว 22) (12/01/2561) แฟ้มแนบ
 148. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29/12/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 149. ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (ว495) (29/12/2560) แฟ้มแนบ
 150. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ว485) (22/12/2560) แฟ้มแนบ
 151. ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ว484) (21/12/2560) แฟ้มแนบ
 152. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ว480) (19/12/2560) แฟ้มแนบ
 153. ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ว 474) (14/12/2560) แฟ้มแนบ
 154. ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ว 474) (14/12/2560) แฟ้มแนบ
 155. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (01/11/2560) แฟ้มแนบ
 156. อัตราคี่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (ว 393) (10/10/2560) แฟ้มแนบ
 157. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (25/09/2560) แฟ้มแนบ
 158. แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา (22/09/2560) แฟ้มแนบ
 159. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (12/09/2560) แฟ้มแนบ
 160. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (11/09/2560) แฟ้มแนบ
 161. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 (04/09/2560) แฟ้มแนบ
 162. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333 (31/08/2560) แฟ้มแนบ
 163. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 (01/08/2560) แฟ้มแนบ
 164. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ว ๑๑๔) (31/07/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 165. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (31/07/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 166. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (พื้นที่เสี่ยงภัย) (31/07/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 167. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ว263) (18/07/2560) แฟ้มแนบ
 168. ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ว206) (27/06/2560) แฟ้มแนบ
 169. การตรวจสอบฐานบุคลากรภาครัฐ (ว177) (12/06/2560) แฟ้มแนบ
 170. การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคไต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว 137) (09/05/2560) แฟ้มแนบ
 171. ว 99 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการ ทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (23/03/2560) แฟ้มแนบ
 172. กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) ว 91 (20/03/2560) แฟ้มแนบ
 173. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชาร การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (10/03/2560) แฟ้มแนบ
 174. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (10/03/2560) แฟ้มแนบ
 175. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ และกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (28/02/2560) แฟ้มแนบ
 176. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2559 (29/12/2559) แฟ้มแนบ
 177. ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) ว 457 (09/12/2559)
 178. ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) (ว 457) (09/12/2559) แฟ้มแนบ
 179. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว 154) (21/11/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 180. การเข้าร่วมโครงการเบิกตรงค่ารักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม (ว 404) (14/10/2559) แฟ้มแนบ
 181. กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา (ว 400) (11/10/2559) แฟ้มแนบ
 182. ยกเว้นการปรับลดค่่ารักษาพยาบาลและการพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (Outlier Reimbursements Schedule: ORS)(ว 398) (10/10/2559) แฟ้มแนบ
 183. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (30/09/2559) แฟ้มแนบ
 184. ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ (ว 369) (21/09/2559) แฟ้มแนบ
 185. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (19/09/2559) แฟ้มแนบ
 186. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (16/09/2559) แฟ้มแนบ
 187. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจากที่เสียชีวิต (ว 359) (13/09/2559) แฟ้มแนบ
 188. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (04/07/2559) แฟ้มแนบ
 189. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ว257) (28/06/2559) แฟ้มแนบ
 190. การบริหารงบบุคลากรในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (20/06/2559) แฟ้มแนบ
 191. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ว 246) (16/06/2559) แฟ้มแนบ
 192. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว64 (15/06/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 193. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว63) สิ่งที่ส่งมาด้วย3 พื้นที่เสี่ยงภัย 2560 (14/06/2559) แฟ้มแนบ
 194. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว63 (14/06/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 195. การอนุมัติเป็นหลักการ กรณีการเบิกค่าเช่าโรงแรมหรือที่พักอื่นเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการ (03/06/2559) แฟ้มแนบ
 196. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (01/06/2559) แฟ้มแนบ
 197. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) (29/04/2559) แฟ้มแนบ
 198. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (22/03/2559) แฟ้มแนบ
 199. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก (04/02/2559) แฟ้มแนบ
 200. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (30/12/2558) แฟ้มแนบ
 201. การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) (17/12/2558) แฟ้มแนบ
 202. การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (04/12/2558) แฟ้มแนบ
 203. ว 491 การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (03/12/2558) แฟ้มแนบ
 204. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (30/11/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 205. ว 475 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม (24/11/2558) แฟ้มแนบ
 206. ว424 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล (30/10/2558) แฟ้มแนบ
 207. อัตราเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) สำหรับข้าราชการตำรวจ (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558) (30/10/2558) แฟ้มแนบ
 208. อัตราเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) สำหรับข้าราชการทหาร (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558) (30/10/2558) แฟ้มแนบ
 209. ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (16/10/2558) แฟ้มแนบ
 210. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ว116) (30/09/2558) แฟ้มแนบ
 211. บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ (07/09/2558) แฟ้มแนบ
 212. กำหนดระยะเวลาทดสอบการส่งข้อมูลประเภทผู้ป่วยใน (04/09/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 213. กำหนดระยะเวลาทดสอบการส่งข้อมูลประเภทผู้ป่วยใน (04/09/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 214. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก กรุงอังการาและนครอิสตันบลู ประเทศตุรกี กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กรุงเบอร์ลินและนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย กรุงมาดริด ประเทศสเปน กรุงเบิร์นและนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย กรุงโรมและเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (26/08/2558) แฟ้มแนบ
 215. หลักเกณฑ์พื้นที่พิเศษปี59 เอกสารเพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงภัย (สิ่งที่ส่งมาด้วย3) (03/08/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 216. หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ (29/07/2558) แฟ้มแนบ
 217. การรับสมครสถานพยาบาลของเอกชนเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) (14/07/2558) แฟ้มแนบ
 218. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ว71 (แฟ้ม1) (03/07/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 219. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ว69 (แฟ้ม2)โรคภัยไข้เจ็บ (03/07/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 220. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ว69 (แฟ้ม1) (03/07/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 221. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ว71 (แฟ้ม2)โรคภัยไข้เจ็บ,แบบตารางเปรียบเทียบ,แบบตารางรายละเอียด (03/07/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 222. แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง (30/06/2558) แฟ้มแนบ
 223. ว62 แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง (30/06/2558) แฟ้มแนบ
 224. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กรุงโตเกียว นครโอซากา และเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว นครคุนหมิง นคราหนานหนิง นครซีอาน นครเฉิงตู เมืองเซี่เหมิน และเมืองฮอ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน (17/06/2558) แฟ้มแนบ
 225. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงอาบูดาบีและเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล คูเวต ประเทศคูเวต กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ กรุงพริทอเรียล ประเทศแอฟริกาใต้ กรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และกรุงอันตานานาริโว ประเทศมาดากัสการ์ 0422.3/ว 57 (17/06/2558) แฟ้มแนบ
 226. ขอให้แจ้งวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอัตราร้อยละ 4 (12/06/2558) แฟ้มแนบ
 227. การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558) แฟ้มแนบ
 228. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุง วอชิงตัน (09/04/2558) แฟ้มแนบ
 229. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการ ณ กรุงเวียงจันทน์ฯ (09/04/2558) แฟ้มแนบ
 230. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น undo (08/04/2558) แฟ้มแนบ
 231. ว127 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558 (30/03/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 232. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (18/03/2558) แฟ้มแนบ
 233. ว.9 แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 (16/02/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 234. การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (19/12/2557) แฟ้มแนบ
 235. การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (08/12/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 236. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (08/12/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 237. การรับสมัครสถานพยาบาลของเอกชนเข้าโครงการเบิกข่ายตรงประเภทผู้ป่วยในกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (01/12/2557) แฟ้มแนบ
 238. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (01/09/2557) แฟ้มแนบ
 239. บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) (25/07/2557) แฟ้มแนบ
 240. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำงบระมาณ พ.ศ.2558(ว.58) (07/07/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 241. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงงประมาณ พ.ศ.2558 (ว.57) (07/07/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 242. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน (26/05/2557) แฟ้มแนบ
 243. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (25/04/2557) แฟ้มแนบ
 244. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (25/04/2557) แฟ้มแนบ
 245. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (25/04/2557) แฟ้มแนบ
 246. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (25/04/2557) แฟ้มแนบ
 247. การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ว80) (08/04/2557) แฟ้มแนบ
 248. ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (18/02/2557) แฟ้มแนบ
 249. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (18/02/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 250. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ว12 (แฟ้มแนบ3 ,แฟ้บแนบ10) (18/02/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 251. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (13/02/2557) แฟ้มแนบ
 252. การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตรา ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (27/12/2556) แฟ้มแนบ
 253. แนวทางการกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (27/12/2556) แฟ้มแนบ
 254. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิก จ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ (04/12/2556) แฟ้มแนบ
 255. ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (04/12/2556) แฟ้มแนบ
 256. การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (19/11/2556) แฟ้มแนบ
 257. การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (19/11/2556)
 258. ขออนุมัติออกใบเสร็จรับเงิน (19/11/2556) แฟ้มแนบ
 259. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... (06/11/2556) แฟ้มแนบ
 260. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4 )พ.ศ.2556 (24/10/2556) แฟ้มแนบ
 261. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (08/10/2556) แฟ้มแนบ
 262. แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (01/10/2556) แฟ้มแนบ
 263. การปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายตรงตามนโยบาย National Clearing House (30/09/2556) แฟ้มแนบ
 264. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด (13/09/2556) แฟ้มแนบ
 265. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีข้าราชการมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในประเทศที่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติและมีบุตรศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ (13/09/2556) แฟ้มแนบ
 266. การดำเนิการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ National Clearing House (05/09/2556) แฟ้มแนบ
 267. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 (23/08/2556) แฟ้มแนบ
 268. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (16/08/2556) แฟ้มแนบ
 269. ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (28/06/2556) แฟ้มแนบ
 270. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว240 (28/06/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 271. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว239 (28/06/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 272. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองปีนัง และเมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา (12/06/2556) แฟ้มแนบ
 273. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (17/05/2556) แฟ้มแนบ
 274. แนวทางปฏิบัติการส่งข้อมูลข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในระบบเบิกจ่ายตรง (14/05/2556) แฟ้มแนบ
 275. การปรับอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน (07/05/2556) แฟ้มแนบ
 276. การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (27/03/2556) แฟ้มแนบ
 277. การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน (25/03/2556) แฟ้มแนบ
 278. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของทุนหมุนเวียน (25/03/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 279. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (08/03/2556) แฟ้มแนบ
 280. แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย (07/03/2556) แฟ้มแนบ
 281. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน GFMIS Web Online (06/03/2556) แฟ้มแนบ
 282. การกำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านที่เช่า เพื่อนำมารวมคิดคำนวณในการเบิกค่าเช่าบ้าน (05/03/2556) แฟ้มแนบ
 283. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (28/02/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 284. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) (28/02/2556) แฟ้มแนบ
 285. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (27/02/2556) แฟ้มแนบ
 286. การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP (22/02/2556) แฟ้มแนบ
 287. การบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (22/02/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 288. แนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (21/02/2556) แฟ้มแนบ
 289. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (21/02/2556) แฟ้มแนบ
 290. แนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (21/02/2556) แฟ้มแนบ
 291. แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 (19/02/2556) แฟ้มแนบ
 292. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (19/02/2556) แฟ้มแนบ
 293. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS (18/02/2556) แฟ้มแนบ
 294. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบGFMIS (14/02/2556) แฟ้มแนบ
 295. การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบGFMIS (14/02/2556) แฟ้มแนบ
 296. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP (08/02/2556) แฟ้มแนบ
 297. การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP (08/02/2556) แฟ้มแนบ
 298. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (06/02/2556) แฟ้มแนบ
 299. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม (04/02/2556) แฟ้มแนบ
 300. แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS (31/01/2556) แฟ้มแนบ
 301. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สามารถดาวน์โหลดจาก ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง-บัญชี ตรวจสอบภายใน-มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-ด้านการบัญชีภาครัฐ) (30/01/2556) แฟ้มแนบ
 302. แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบGFMIS (28/01/2556) แฟ้มแนบ
 303. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (24/01/2556) แฟ้มแนบ
 304. การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย (23/01/2556) แฟ้มแนบ
 305. ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/01/2556) แฟ้มแนบ
 306. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ และกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (16/01/2556) แฟ้มแนบ
 307. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (14/01/2556) แฟ้มแนบ
 308. การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่าย (ว. 5 ลว. 8 ม.ค. 56) (08/01/2556) แฟ้มแนบ
 309. การส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (28/12/2555) แฟ้มแนบ
 310. ข้อมูลบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ดาวน์โหลดได้ที่ ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง --> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ --> มาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ --> กฎหมาย ระเบียบ เอกสารเผยแพร่--> อื่นๆ)< (25/12/2555)
 311. แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online (24/12/2555) แฟ้มแนบ
 312. การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (24/12/2555) แฟ้มแนบ
 313. การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (21/12/2555) แฟ้มแนบ
 314. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 148 ) (20/12/2555) แฟ้มแนบ
 315. (19/12/2555) แฟ้มแนบ
 316. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (19/12/2555) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 317. แนวทางการบันทึกรายการบัญชีของทุนหมุนเวียนเข้าระบบ GFMIS Web Online (18/12/2555) แฟ้มแนบ
 318. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 146 ) (17/12/2555) แฟ้มแนบ
 319. นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน (13/12/2555) แฟ้มแนบ
 320. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (12/12/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 321. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน (28/11/2555) แฟ้มแนบ
 322. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ว.280) (21/11/2555) แฟ้มแนบ
 323. การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำของทุนหมุนเวียน (21/11/2555) แฟ้มแนบ
 324. การคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (19/11/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 325. ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (16/11/2555) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 326. การปรับปรุงโปรแกรมการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวงในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (16/11/2555) แฟ้มแนบ
 327. ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในระบบ GFMIS (14/11/2555) แฟ้มแนบ
 328. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ (12/11/2555) แฟ้มแนบ
 329. การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (31/10/2555)
 330. การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีน (31/10/2555) แฟ้มแนบ
 331. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบGFMIS (31/10/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 332. การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (31/10/2555) แฟ้มแนบ
 333. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (30/10/2555) แฟ้มแนบ
 334. คู่มือการยื่นขอบำนาญพร้อมกบข-บันทึกอายัด-ทำประกันการรับบำนาญ 29ต.ค.55 (29/10/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 335. การยกเลิกและกำหนดพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ว432) (26/10/2555) แฟ้มแนบ
 336. การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวับำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) (24/10/2555) แฟ้มแนบ
 337. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ (19/10/2555) แฟ้มแนบ
 338. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ว.122) (17/10/2555) แฟ้มแนบ
 339. คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online (17/10/2555) แฟ้มแนบ
 340. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ว119) (15/10/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 341. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ว120) (15/10/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 342. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (12/10/2555) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 343. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลงบทดลองสำหรับหน่วยงานอิสระ และองค์การมหาชน (12/10/2555) แฟ้มแนบ
 344. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (11/10/2555) แฟ้มแนบ
 345. อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการประจำการ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (10/10/2555) แฟ้มแนบ
 346. การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online (08/10/2555) แฟ้มแนบ
 347. การยุบรวมสิทธิการอนุมัตินำส่ง (P3) (04/10/2555) แฟ้มแนบ
 348. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (03/10/2555) แฟ้มแนบ
 349. การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (02/10/2555) แฟ้มแนบ
 350. การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (02/10/2555) แฟ้มแนบ
 351. การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ( ว 113 ) (01/10/2555) แฟ้มแนบ
 352. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (01/10/2555) แฟ้มแนบ
 353. การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (28/09/2555) แฟ้มแนบ
 354. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (27/09/2555) แฟ้มแนบ
 355. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (27/09/2555) แฟ้มแนบ
 356. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (27/09/2555) แฟ้มแนบ
 357. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2555 (26/09/2555) แฟ้มแนบ
 358. คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (25/09/2555) แฟ้มแนบ
 359. คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (24/09/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 360. การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย (24/09/2555) แฟ้มแนบ
 361. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GPระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (24/09/2555) แฟ้มแนบ
 362. ขอสำรวจข้อมูลของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ (19/09/2555) แฟ้มแนบ
 363. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 108) (19/09/2555) แฟ้มแนบ
 364. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (19/09/2555) แฟ้มแนบ
 365. คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online (18/09/2555) แฟ้มแนบ
 366. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ จากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน (18/09/2555) แฟ้มแนบ
 367. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online (18/09/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 368. พจนานุกรมกิจกรรมของภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (18/09/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 369. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศของข้าราชการทหาร พ.ศ.2555 (17/09/2555) แฟ้มแนบ
 370. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (14/09/2555) แฟ้มแนบ
 371. คู่มือการบันทึกรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online สำหรับหน่วยเบิกจ่ายระดับกรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (14/09/2555) แฟ้มแนบ
 372. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (14/09/2555) แฟ้มแนบ
 373. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่าน GFMIS Web Online (13/09/2555) แฟ้มแนบ
 374. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (ว 100) (07/09/2555) แฟ้มแนบ
 375. ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (07/09/2555) แฟ้มแนบ
 376. การส่งข้อมูลเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก (07/09/2555) แฟ้มแนบ
 377. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (05/09/2555) แฟ้มแนบ
 378. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (05/09/2555) แฟ้มแนบ
 379. การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (05/09/2555) แฟ้มแนบ
 380. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา (03/09/2555) แฟ้มแนบ
 381. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (31/08/2555) แฟ้มแนบ
 382. แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ (31/08/2555) แฟ้มแนบ
 383. สำเนาหนังสือเรื่อง การส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (30/08/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 384. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) (30/08/2555) แฟ้มแนบ
 385. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (29/08/2555) แฟ้มแนบ
 386. การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบGFMIS (28/08/2555) แฟ้มแนบ
 387. ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบGFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 (28/08/2555) แฟ้มแนบ
 388. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้ (27/08/2555) แฟ้มแนบ
 389. ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (27/08/2555) แฟ้มแนบ
 390. การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) (24/08/2555) แฟ้มแนบ
 391. แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS (24/08/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 392. แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (22/08/2555) แฟ้มแนบ
 393. การตรวจสอบโครงการเพื่อการวางระบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (21/08/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 394. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online (20/08/2555) แฟ้มแนบ
 395. ข้อมูลจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ (17/08/2555) แฟ้มแนบ
 396. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (17/08/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 397. การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคใต้ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย (15/08/2555) แฟ้มแนบ
 398. การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ว 306) (14/08/2555) แฟ้มแนบ
 399. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 (10/08/2555) แฟ้มแนบ
 400. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (10/08/2555) แฟ้มแนบ
 401. แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (10/08/2555) แฟ้มแนบ
 402. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (07/08/2555) แฟ้มแนบ
 403. การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/พนักงานของกรุงเทพมหานครพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ (07/08/2555) แฟ้มแนบ
 404. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (06/08/2555) แฟ้มแนบ
 405. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (31/07/2555) แฟ้มแนบ
 406. การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา (30/07/2555) แฟ้มแนบ
 407. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ (30/07/2555) แฟ้มแนบ
 408. คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (ว292) (30/07/2555) แฟ้มแนบ
 409. อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (24/07/2555) แฟ้มแนบ
 410. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online (ว280) (23/07/2555) แฟ้มแนบ
 411. แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบGFMIS (23/07/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 412. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (19/07/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 413. ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (19/07/2555) แฟ้มแนบ
 414. แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (18/07/2555) แฟ้มแนบ
 415. การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ (17/07/2555) แฟ้มแนบ
 416. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ. 2553 (16/07/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 417. การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 (16/07/2555) แฟ้มแนบ
 418. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 (16/07/2555) แฟ้มแนบ
 419. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138 (16/07/2555) แฟ้มแนบ
 420. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS (16/07/2555) แฟ้มแนบ
 421. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว (16/07/2555) แฟ้มแนบ
 422. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล (กค 0406.6/ว 68 ลว. 11/7/55) (11/07/2555) แฟ้มแนบ
 423. การกำหนดอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการ ณ กรุงอัสตานา (05/07/2555) แฟ้มแนบ
 424. อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (04/07/2555) แฟ้มแนบ
 425. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มีผลใช้บังคับกับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (03/07/2555) แฟ้มแนบ
 426. คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS (ว238) (02/07/2555) แฟ้มแนบ
 427. รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่อยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (29/06/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 428. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในระบบ GFMIS (ว 218) (22/06/2555) แฟ้มแนบ
 429. ขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการยื่นขอรับและเบิกเงินช่วยเหลือ(เงินก้อน) สำหรับผู้เกษียณก่อนกำหนด ณ 1 ตุลาคม 2555 ในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-piension) ให้เสร็จสิ้นภายในรอบการจ่ายเงินที่ 3 ของเดือน ธันวาคม 2555 (19/06/2555) แฟ้มแนบ
 430. การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (19/06/2555) แฟ้มแนบ
 431. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบใน GFMIS (18/06/2555) แฟ้มแนบ
 432. ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม (13/06/2555) แฟ้มแนบ
 433. การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่าย (12/06/2555) แฟ้มแนบ
 434. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (08/06/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 435. ซ้อความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (07/06/2555) แฟ้มแนบ
 436. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS (ว196) (29/05/2555) แฟ้มแนบ
 437. การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด (29/05/2555) แฟ้มแนบ
 438. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 187) (23/05/2555) แฟ้มแนบ
 439. การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ว182) (18/05/2555) แฟ้มแนบ
 440. เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ" ให้แก่ส่วนราชการในวันที่ 18 พ.ค. 2555 (18/05/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 441. การสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้ารับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งประเด็นคำถาม ก่อนวันเข้ารับการอบรม ทาง www.cgd.go.th -> ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ -> กำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ-> ข่าวประชาสัมพันธ์ (17/05/2555)
 442. สิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) ว173 (10/05/2555) แฟ้มแนบ
 443. ชื่อและเลขบัญชีเงินฝากธนาคารในการชำระค่าบริการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ว168) (03/05/2555) แฟ้มแนบ
 444. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (02/05/2555) แฟ้มแนบ
 445. การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย (01/05/2555) แฟ้มแนบ
 446. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (27/04/2555) แฟ้มแนบ
 447. การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง (26/04/2555) แฟ้มแนบ
 448. การเรียกรายงานเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน (25/04/2555) แฟ้มแนบ
 449. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงาบปรมาณ พ.ศ. 2555 (25/04/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 450. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงาน ผ่าน GFMIS Web Online (25/04/2555) แฟ้มแนบ
 451. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ การเรียกดูโครงการอบรม/สัมมนาด้านการตรวจสอบภายใน สามารถ Download เอกสารการอบรม โดยเข้าที่ WWW.CGD.GO.TH เลือก บัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ เลือก กำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ จากนั้นจะปรากฏโครงการอบรม / สัมมนาด้านการตรวจสอบภายใน (25/04/2555)
 452. ว 31 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (23/04/2555) แฟ้มแนบ
 453. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online (23/04/2555) แฟ้มแนบ
 454. การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง (20/04/2555) แฟ้มแนบ
 455. ขอให้แจ้งยอดค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินชดเชยส่วนเพิ่ม (19/04/2555) แฟ้มแนบ
 456. การประชุมชี้แจงและประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (18/04/2555) แฟ้มแนบ
 457. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (30/03/2555) แฟ้มแนบ
 458. คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online (บทที่ 1-3) (30/03/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 459. คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online (บทที่ 4-6) (30/03/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 460. คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online (บทที่ 4-6) (30/03/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 461. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยมรตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม (29/03/2555) แฟ้มแนบ
 462. การเกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม (29/03/2555) แฟ้มแนบ
 463. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง (26/03/2555) แฟ้มแนบ
 464. การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระบบ GFMIS (23/03/2555) แฟ้มแนบ
 465. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ (กค 0420.8/ว 108) (19/03/2555) แฟ้มแนบ
 466. การรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม (14/03/2555) แฟ้มแนบ
 467. ขอข้อมูลเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ (08/03/2555) แฟ้มแนบ
 468. ขอข้อมูลเงินลงทุนในหน่วยงานภาครัฐ (08/03/2555) แฟ้มแนบ
 469. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กค 0406.6/ว 89 ลว 8/3/55) (08/03/2555) แฟ้มแนบ
 470. มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย (08/03/2555) แฟ้มแนบ
 471. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย (29/02/2555) แฟ้มแนบ
 472. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพือชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน (ว.77) (29/02/2555) แฟ้มแนบ
 473. การสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS (ว 74) (29/02/2555) แฟ้มแนบ
 474. ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (28/02/2555) แฟ้มแนบ
 475. ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน (28/02/2555) แฟ้มแนบ
 476. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กค 0406.6/ว 19 ลว. 24/02/55) (24/02/2555) แฟ้มแนบ
 477. การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2554 (22/02/2555) แฟ้มแนบ
 478. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (16/02/2555) แฟ้มแนบ
 479. การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (16/02/2555) แฟ้มแนบ
 480. การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (06/02/2555) แฟ้มแนบ
 481. การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (03/02/2555) แฟ้มแนบ
 482. การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (02/02/2555) แฟ้มแนบ
 483. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (ว 33) (02/02/2555) แฟ้มแนบ
 484. การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ด้วยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบสถานะการประมวลผลค่าเสื่อมราคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของส่วนราชการพบว่า บางหน่วยงานไม่ประมวลผลค่าเสื่อมราคาหรือประมวลผลไม่สมบูรณ์ ตามไฟล์ที่แนบ กรมบัญชีกลางจำเป็นต้องประมวลผลค่าเสื่อมราคาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถประมวลผลค่าเสื่อมราคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้ ซึ่งการประมวลผลของกรมบัญชีกลางจะมีผลทำให้ข้อมูลบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปลี่ยนแปลงไป หากสงสัยโปรดประสานคุณสายรุ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 02-127-7425 (เบอร์ตรง), 02-127-7000 ต่อ 4665 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (01/02/2555) แฟ้มแนบ
 485. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน (ว29) (27/01/2555) แฟ้มแนบ
 486. การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (25/01/2555) แฟ้มแนบ
 487. ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (23/01/2555) แฟ้มแนบ
 488. การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกประมาณประเภททุนหมุนเวียน (20/01/2555) แฟ้มแนบ
 489. ข้อมูลบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของสำนักงานจังหวัด ในฐานะผู้รับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ขอให้หน่วยงานที่มียอดคงเหลือตรวจสอบเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงิน (Download ข้อมูลโดยไปที่ ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง --->บัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ ---> มาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ---> เอกสารเผยแพร่ ---> อื่นๆ) หากมีข้อสงสัย โปรดประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายงานการเงินแผ่นดิน กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ ตามรายชื่อที่แนบ (20/01/2555)
 490. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (20/01/2555) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 491. ขอประชาสัมพันธ์วิธีการดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (19/01/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 492. ขอความอนุเคราห์ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ( Download แบบฟอร์ม โดยไปที่ ... บัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ-------> กำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ--------> อื่น ๆ ) กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้ระบุ ชื่อ ตำแหน่งในสายงาน หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4606 และ 0 2127 7285 (19/01/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 493. ข้อมูลบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ขอให้หน่วยงานที่มียอดคงเหลือตรวจสอบเพื่อ ประกอบการจัดทำงบการเงิน Download ข้อมูล ไปที่...บัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ ----> มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ----> อื่นๆ) (17/01/2555)
 494. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554(แบบฟอร์มกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 downlond ได้ที่ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง หัวข้อบัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ ส่วนของ เอกสารเผยแพร่ หัวข้อ มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-ด้านการบัญชีภาครัฐ) (16/01/2555) แฟ้มแนบ
 495. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554(แบบฟอร์มกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยนอกระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554สามารถ downlond ได้ที่ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง หัวข้อบัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ ส่วนของ เอกสารเผยแพร่ หัวข้อ มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-ด้านการบัญชีภาครัฐ) (16/01/2555) แฟ้มแนบ
 496. แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แบบฟอร์มกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554สามารถ downlond ได้ที่ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง หัวข้อบัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ ส่วนของ เอกสารเผยแพร่ หัวข้อ มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-ด้านการบัญชีภาครัฐ) (16/01/2555) แฟ้มแนบ
 497. ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาสที่ 1 (10/01/2555) แฟ้มแนบ
 498. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (กค 0406.6/ว 3 ลว 10 ม.ค. 54) (10/01/2555) แฟ้มแนบ
 499. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (09/01/2555) แฟ้มแนบ
 500. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินเช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ว 4) (09/01/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 501. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่องสัญญาเช่า (29/12/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 502. โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง (วันอังคารที่10 ม.ค.55) (29/12/2554) แฟ้มแนบ
 503. กค ๐๔๐๘.๒/ว๔๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ( Download แบบฟอร์ม โดยไปที่ ... บัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ-------> กำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ--------> อื่น ๆ ) หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4606 และ 0 2127 7285 (29/12/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 504. โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง (วันพุธที่ 11 ม.ค.55) (29/12/2554) แฟ้มแนบ
 505. การจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (28/12/2554) แฟ้มแนบ
 506. แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (27/12/2554) แฟ้มแนบ
 507. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ (26/12/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 508. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2551) (26/12/2554) แฟ้มแนบ
 509. ยกเลิกหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย (20/12/2554) แฟ้มแนบ
 510. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 (16/12/2554) แฟ้มแนบ
 511. การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบGFMIS ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (15/12/2554) แฟ้มแนบ
 512. การตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ (14/12/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 513. การตรวจสอบรายงานกาขอเบิกเงินจากคลัง (ว 441) (13/12/2554) แฟ้มแนบ
 514. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (09/12/2554) แฟ้มแนบ
 515. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ (08/12/2554) แฟ้มแนบ
 516. การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (02/12/2554) แฟ้มแนบ
 517. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกจ้างประจำ (ฉบับสมบูรณ์) (02/12/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 518. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (29/11/2554) แฟ้มแนบ
 519. ขอความอนุเคราะหืกรอกแบบสำรวจการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (operation Report) ในระบบGFMIS (ว 416) (25/11/2554) แฟ้มแนบ
 520. ขอความอนุเคราะหืกรอกแบบสำรวจการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (operation Report) ในระบบGFMIS (ว 417) (25/11/2554) แฟ้มแนบ
 521. การผ่อนผันการส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (25/11/2554) แฟ้มแนบ
 522. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ (22/11/2554) แฟ้มแนบ
 523. การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด และบำนาญในช่วงที่เกิดอุทกภัยประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 (11/11/2554) แฟ้มแนบ
 524. การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด และบำนาญในช่วงที่เกิดอุทุกภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 (11/11/2554) แฟ้มแนบ
 525. การคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดประจำปี 2554 (07/11/2554) แฟ้มแนบ
 526. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย (07/11/2554) แฟ้มแนบ
 527. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แบบฟอมร์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สามารถ downlond ได้ที่ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง หัวข้อบัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ ส่วนของ เอกสารเผยแพร่ หัวข้อ มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-ด้านการบัญชีภาครัฐ (07/11/2554) แฟ้มแนบ
 528. การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย (07/11/2554) แฟ้มแนบ
 529. การผ่อนผันการส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (04/11/2554) แฟ้มแนบ
 530. คู่มือการบันทึกรายการเช็คขัดข้องในระบบ GFMIS (03/11/2554) แฟ้มแนบ
 531. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (03/11/2554) แฟ้มแนบ
 532. ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (03/11/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 533. ว 97 การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 (01/11/2554) แฟ้มแนบ
 534. สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการมีเวลาปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จึงขยายเวลาการเปิดงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 (26/10/2554) แฟ้มแนบ
 535. การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (26/10/2554) แฟ้มแนบ
 536. การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงบัญชีและการผ่อนผันการส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (26/10/2554) แฟ้มแนบ
 537. คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิล ผ่าน GFMIS Web Online (18/10/2554) แฟ้มแนบ
 538. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค (13/10/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 539. หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (กค 0406.6/ว 90 ลว. 7 ต.ค. 54) (07/10/2554) แฟ้มแนบ
 540. การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน (06/10/2554) แฟ้มแนบ
 541. ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบGFMIS (06/10/2554) แฟ้มแนบ
 542. การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการค่าตรวจเอ็กซเรย์ปอด ( Chest X- ray) (05/10/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 543. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online (ว 358) (04/10/2554) แฟ้มแนบ
 544. แนวทางการขอทำความตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการเช่าบ้านสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ (ว 359 ) (04/10/2554) แฟ้มแนบ
 545. ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๗ การเบิกจ่าย รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (04/10/2554) แฟ้มแนบ
 546. การขับเคลื่อนนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล (30/09/2554) แฟ้มแนบ
 547. การใช้บัตรเครดิตราชการ (30/09/2554) แฟ้มแนบ
 548. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต (30/09/2554) แฟ้มแนบ
 549. คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน ระบบ GFMIS Web Online (ว 356) (30/09/2554) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 550. การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web online ( ว 332) (27/09/2554) แฟ้มแนบ
 551. ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (ว 334 ลว 27 ก.ย. 54) (27/09/2554) แฟ้มแนบ
 552. การประกาศชมเชยจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำงบประมาณ พ.ศ.2554 (26/09/2554) แฟ้มแนบ
 553. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจ (22/09/2554) แฟ้มแนบ
 554. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน (21/09/2554) แฟ้มแนบ
 555. การจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง (20/09/2554) แฟ้มแนบ
 556. การตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือสุทธิสำหรับรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (20/09/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 557. มติคณะรัฐมนตรีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ (19/09/2554) แฟ้มแนบ
 558. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว 82) (14/09/2554) แฟ้มแนบ
 559. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (14/09/2554) แฟ้มแนบ
 560. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (13/09/2554)
 561. (13/09/2554) แฟ้มแนบ
 562. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 563. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 564. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 565. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 566. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 567. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 568. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 569. คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง (DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 570. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 571. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 572. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 573. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 574. คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 575. คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 576. คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 577. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 578. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 579. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 580. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 581. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 582. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 583. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 584. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 585. คู่มือการบันทุกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แนวปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 586. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผ่าน GFMIS Web Online ( ว 310) (09/09/2554) แฟ้มแนบ
 587. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นงบประมาณ 2554 (06/09/2554) แฟ้มแนบ
 588. การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online (02/09/2554) แฟ้มแนบ
 589. คู่มือการบันทึกและปรับปรุงรายการผ่าน GFMIS Web online (31/08/2554) แฟ้มแนบ
 590. ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (ว 296) (30/08/2554) แฟ้มแนบ
 591. การปิดงวดบัญชีในระบบGFMIS (29/08/2554) แฟ้มแนบ
 592. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ว 288) (26/08/2554) แฟ้มแนบ
 593. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ว269) (11/08/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 594. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ว270 ส่วนที่ 1) (11/08/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 595. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2555 (ว270 ส่วนที่ 2) (11/08/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 596. การลงทะเบียนขอสิทธิเข้าใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ (10/08/2554) แฟ้มแนบ
 597. หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ว 75) (10/08/2554) แฟ้มแนบ
 598. ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการประปานครหลวง (09/08/2554) แฟ้มแนบ
 599. การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ (09/08/2554) แฟ้มแนบ
 600. กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554 (08/08/2554) แฟ้มแนบ
 601. หลักเกณฑ์วิธิปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพบุคลากรภาครัฐที่ยังไม่ได้รับเงิน (04/08/2554) แฟ้มแนบ
 602. การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ผู้อนุมัติ ชำรุด/สูญหาย (03/08/2554) แฟ้มแนบ
 603. คู่มือระบบการหักชำระหนี้รายเดือน สำหรับส่วนราชการ (02/08/2554) แฟ้มแนบ
 604. แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (02/08/2554) แฟ้มแนบ
 605. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ (29/07/2554) แฟ้มแนบ
 606. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online (29/07/2554) แฟ้มแนบ
 607. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (28/07/2554) แฟ้มแนบ
 608. แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS WEB ONLINE (25/07/2554) แฟ้มแนบ
 609. งดเบิกเงินบำนาญ และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)ของข้าราชการการเมืองในระบบ GFMIS (กค 0420.9/ว 247) (25/07/2554) แฟ้มแนบ
 610. แจ้งรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้ (14/07/2554) แฟ้มแนบ
 611. เรื่องการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ (07/07/2554) แฟ้มแนบ
 612. การออกเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยที่เข้ารับ การรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก (06/07/2554) แฟ้มแนบ
 613. ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (05/07/2554) แฟ้มแนบ
 614. ใบมอบฉันทะผู้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน (05/07/2554) แฟ้มแนบ
 615. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 (04/07/2554) แฟ้มแนบ
 616. การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/06/2554) แฟ้มแนบ
 617. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายและนำส่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Web Online (30/06/2554) แฟ้มแนบ
 618. การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ (29/06/2554) แฟ้มแนบ
 619. การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (28/06/2554)
 620. การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (28/06/2554)
 621. การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (28/06/2554) แฟ้มแนบ
 622. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่26) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2553 (24/06/2554) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 623. หลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ (23/06/2554) แฟ้มแนบ
 624. การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) (23/06/2554) แฟ้มแนบ
 625. คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online (23/06/2554) แฟ้มแนบ
 626. ขอให้แจ้งจำนวนบุคลากรภาครัฐที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท (22/06/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 627. การจ่ายคืนเงินประกันผลงานครบกำหนด (20/06/2554) แฟ้มแนบ
 628. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 (17/06/2554) แฟ้มแนบ
 629. หลักเกณฑ์และวิธ๊ปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน (15/06/2554) แฟ้มแนบ
 630. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554 (14/06/2554) แฟ้มแนบ
 631. กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชยและบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (14/06/2554) แฟ้มแนบ
 632. วิธี Download แบบฟอร์มตาราง 49 ช่อง New !! (13/06/2554) แฟ้มแนบ
 633. เพิ่มชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการชำระค่าบริการ (31/05/2554) แฟ้มแนบ
 634. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่7) พ.ศ.2554 (31/05/2554) แฟ้มแนบ
 635. แก้ไขคำผิด ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (30/05/2554) แฟ้มแนบ
 636. การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-LAAS เข้าสู่ระบบ GFMIS (30/05/2554) แฟ้มแนบ
 637. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2554 (30/05/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 638. ว 53 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางการเงินกรณีจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ (25/05/2554) แฟ้มแนบ
 639. ขอให้แจ้งยอดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ (แก้ไขเอกสารแนบใหม่) (12/05/2554) แฟ้มแนบ
 640. ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมือง (12/05/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 641. โครงการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online (12/05/2554) แฟ้มแนบ
 642. หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จและวันรับบำเหน็จ เพื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะคืนเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง (11/05/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 643. อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (09/05/2554) แฟ้มแนบ
 644. การปฏิบัติในเรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (06/05/2554) แฟ้มแนบ
 645. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (06/05/2554) แฟ้มแนบ
 646. การรายงานและโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS เพิ่มเติม (04/05/2554) แฟ้มแนบ
 647. การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (03/05/2554) แฟ้มแนบ
 648. รายงานต้นทุนบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (29/04/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 649. การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (27/04/2554) แฟ้มแนบ
 650. ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS (27/04/2554) แฟ้มแนบ
 651. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างทุนหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐและการซ้อมความเข้าใจ (26/04/2554) แฟ้มแนบ
 652. การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (18/04/2554) แฟ้มแนบ
 653. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างทุนหมุนเวียนของหน่วยงานภาครัฐ (11/04/2554) แฟ้มแนบ
 654. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (11/04/2554) แฟ้มแนบ
 655. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ (11/04/2554) แฟ้มแนบ
 656. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (11/04/2554)
 657. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (08/04/2554) แฟ้มแนบ
 658. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ (04/04/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 659. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 (31/03/2554) แฟ้มแนบ
 660. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (29/03/2554)
 661. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (29/03/2554) แฟ้มแนบ
 662. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (25/03/2554) แฟ้มแนบ
 663. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (25/03/2554) แฟ้มแนบ
 664. กาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มมวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (24/03/2554)
 665. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (22/03/2554) แฟ้มแนบ
 666. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก (21/03/2554) แฟ้มแนบ
 667. ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดกิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ (17/03/2554) แฟ้มแนบ
 668. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (16/03/2554) แฟ้มแนบ
 669. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามโครงการทัวร์สุขภาพ (15/03/2554)
 670. การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS (10/03/2554) แฟ้มแนบ
 671. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (พลเมืองดี) (10/03/2554) แฟ้มแนบ
 672. ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (03/03/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 673. การส่งเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (25/02/2554) แฟ้มแนบ
 674. วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ (21/02/2554) แฟ้มแนบ
 675. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในระบบ GFMIS (21/02/2554) แฟ้มแนบ
 676. การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (17/02/2554) แฟ้มแนบ
 677. ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (14/02/2554) แฟ้มแนบ
 678. วิธีการ Download หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ) (09/02/2554) แฟ้มแนบ
 679. ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน (07/02/2554) แฟ้มแนบ
 680. การสำรวจ ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็นของรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติกรณีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย (04/02/2554) แฟ้มแนบ
 681. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (31/01/2554) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 682. การคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (28/01/2554) แฟ้มแนบ
 683. การคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (28/01/2554) แฟ้มแนบ
 684. การประสานความร่วมมือในการตรวจสอบการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (28/01/2554) แฟ้มแนบ
 685. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (21/01/2554) เชื่อมโยงเอกสาร
 686. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (17/01/2554) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 687. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (14/01/2554) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 688. การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (เพิ่มเติม) (12/01/2554) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 689. การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(เพิ่มเติม) (12/01/2554)
 690. การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (11/01/2554) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 691. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (10/01/2554) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 692. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้องส่งคืนคลังในระบบ GFMIS (10/01/2554) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 693. ขอส่งโปรแกรมและคู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิต CGD_Costing V.2554 (06/01/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 694. ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด รหัส 4304 และ 4305 (30/12/2553) แฟ้มแนบ
 695. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง (30/12/2553) แฟ้มแนบ
 696. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) นำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (30/12/2553) แฟ้มแนบ
 697. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (29/12/2553) แฟ้มแนบ
 698. การสำรวจความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง การได้รับสิทธิพิเศษของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (29/12/2553) แฟ้มแนบ
 699. แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการรับและนำส่งคลังในระบบ GFMIS (29/12/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 700. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ (27/12/2553) แฟ้มแนบ
 701. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ (27/12/2553)
 702. การล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่ายและหรือการโอนสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหลายรายการ (24/12/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 703. การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษพยาบาลข้าราชการ (24/12/2553)
 704. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 (24/12/2553) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 705. การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (24/12/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 706. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) (23/12/2553) แฟ้มแนบ
 707. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 (22/12/2553) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 708. การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (21/12/2553) แฟ้มแนบ
 709. แจ้งเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (20/12/2553) แฟ้มแนบ
 710. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (17/12/2553) แฟ้มแนบ
 711. ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (17/12/2553) แฟ้มแนบ
 712. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (13/12/2553) แฟ้มแนบ
 713. แนวทางการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (13/12/2553) แฟ้มแนบ
 714. ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (09/12/2553) แฟ้มแนบ
 715. การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (09/12/2553) แฟ้มแนบ
 716. ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ (30/11/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 717. การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (29/11/2553) แฟ้มแนบ
 718. รายงานการเงินในภาพรวมจังหวัด (29/11/2553) แฟ้มแนบ
 719. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (19/11/2553) แฟ้มแนบ
 720. เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ พ.ศ. 2554 (19/11/2553) แฟ้มแนบ
 721. ซ้อมความเข้าใจรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา (19/11/2553) แฟ้มแนบ
 722. วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าทีประจำอยู่ในต่างประเทศ (18/11/2553) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 723. การติดตามประเมินผลการใช้บัตรเครดิตราชการของส่วนราชการ (18/11/2553) แฟ้มแนบ
 724. การยกเลิกใช้ตราประทับ/ตรานูน/ตราสี ในเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินตามเช็ค (16/11/2553) แฟ้มแนบ
 725. การกำหนดกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วนและจัดส่งข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (16/11/2553) แฟ้มแนบ
 726. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินประกันผลงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (10/11/2553) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 727. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม (10/11/2553) แฟ้มแนบ
 728. การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีอุทกภัย (09/11/2553) แฟ้มแนบ
 729. การโอนลูกจ้างประจำไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างกระทรวง กรม (08/11/2553) แฟ้มแนบ
 730. หลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ (05/11/2553) แฟ้มแนบ
 731. แนวทางการปรับปรุงบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของกลุ่มจังหวัด (29/10/2553) แฟ้มแนบ
 732. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ว 113) (27/10/2553) แฟ้มแนบ
 733. แนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเดือนพฤษภาคม 2553 (26/10/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 734. การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (22/10/2553) แฟ้มแนบ
 735. การนำผลดำเนินการจัดหาพัสดุของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มาใช้กับโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในร่างพระราชบัญญัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (21/10/2553) แฟ้มแนบ
 736. แนวปฏิบัติสำหรับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (20/10/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 737. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (19/10/2553) แฟ้มแนบ
 738. การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในระบบ GFMIS (18/10/2553) แฟ้มแนบ
 739. การปรับปรุงโปรแกรมการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวงในระบบ GFMIS (15/10/2553) แฟ้มแนบ
 740. การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (14/10/2553) แฟ้มแนบ
 741. การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/10/2553) แฟ้มแนบ
 742. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพิ่มเติม (14/10/2553) แฟ้มแนบ
 743. การใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณลักษณะงบเงินอุดหนุนในระบบGFMIS (13/10/2553) แฟ้มแนบ
 744. หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำ (13/10/2553) แฟ้มแนบ
 745. การใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณรัฐวิสาหกิจในระบบGFMIS (12/10/2553) แฟ้มแนบ
 746. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (06/10/2553) แฟ้มแนบ
 747. แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยโรคไต (04/10/2553) แฟ้มแนบ
 748. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (30/09/2553) แฟ้มแนบ
 749. หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง (30/09/2553) แฟ้มแนบ
 750. หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว (30/09/2553) แฟ้มแนบ
 751. หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (30/09/2553) แฟ้มแนบ
 752. หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (30/09/2553) แฟ้มแนบ
 753. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (30/09/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 754. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเงินประกันผลงานสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (30/09/2553) แฟ้มแนบ
 755. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการกรณีการริบเงินประกันสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน (30/09/2553) แฟ้มแนบ
 756. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (30/09/2553)
 757. หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (30/09/2553)
 758. หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (30/09/2553)
 759. หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง (30/09/2553)
 760. หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน (30/09/2553)
 761. หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว (30/09/2553)
 762. เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างและการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ GFMIS (30/09/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 763. หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน (30/09/2553) แฟ้มแนบ
 764. กิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 1 (27/09/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 765. การเปลี่ยนชื่อผู้ถือ/การต่ออายุ GFMIS Token Key (24/09/2553) แฟ้มแนบ
 766. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (22/09/2553) แฟ้มแนบ
 767. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/09/2553) แฟ้มแนบ
 768. แนวปฎิบัติการเสริมสร้างระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาคราชการ (21/09/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 769. แนวปฎิบัติการเสริมสร้างระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาคราชการ (21/09/2553) แฟ้มแนบ
 770. การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน (20/09/2553) แฟ้มแนบ
 771. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (08/09/2553) แฟ้มแนบ
 772. ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด รหัส 4304 และ 4305 (31/08/2553) แฟ้มแนบ
 773. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/08/2553) แฟ้มแนบ
 774. การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล (23/08/2553) แฟ้มแนบ
 775. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค (05/08/2553) แฟ้มแนบ
 776. ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดรหัส 4304 และ 4305 (02/08/2553) แฟ้มแนบ
 777. อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการ ณ กรุงวอชิงตันและนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (19/07/2553) แฟ้มแนบ
 778. การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) (15/07/2553) แฟ้มแนบ
 779. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (14/07/2553) แฟ้มแนบ
 780. แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (12/07/2553) แฟ้มแนบ
 781. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (30/06/2553) แฟ้มแนบ
 782. แนวทางปฏิบติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กรณีรัฐบาลประกาศให้วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานคร (29/06/2553) แฟ้มแนบ
 783. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม กรณีรัฐบาลประกาศให้วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานคร (29/06/2553) แฟ้มแนบ
 784. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐ และแนวทางปฏิบัติในการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐในการบริการด้านวิชาการและการวิจัย (24/06/2553) แฟ้มแนบ
 785. การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (24/06/2553) แฟ้มแนบ
 786. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ. 2553 (23/06/2553) แฟ้มแนบ
 787. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (15/06/2553) แฟ้มแนบ
 788. การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด (14/06/2553) แฟ้มแนบ
 789. แจ้งการเปลี่ยนชื่อของสถานพยาบาล (27/05/2553) แฟ้มแนบ
 790. การเชื่อมโยงข้อมูลระบบ e-LAAS เข้าสู่ระบบ GFMIS (14/05/2553) แฟ้มแนบ
 791. คู่มือนายทะเบียน ฉบับที่ 4 (11/05/2553) แฟ้มแนบ
 792. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553 (30/04/2553) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 793. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (29/04/2553) แฟ้มแนบ
 794. ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ายา (19/04/2553) แฟ้มแนบ
 795. ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกและโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (02/04/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 796. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (02/04/2553) แฟ้มแนบ
 797. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Government Procurement : e-GP) (31/03/2553) แฟ้มแนบ
 798. การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (22/03/2553) แฟ้มแนบ
 799. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (17/03/2553) แฟ้มแนบ
 800. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (05/03/2553) แฟ้มแนบ
 801. การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล (26/02/2553) แฟ้มแนบ
 802. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553 (26/02/2553) แฟ้มแนบ
 803. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 (22/02/2553) แฟ้มแนบ
 804. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (22/02/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 805. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (05/02/2553) แฟ้มแนบ
 806. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (04/02/2553) แฟ้มแนบ
 807. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (เพิ่มเติม) (04/02/2553) แฟ้มแนบ
 808. กำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม) (20/01/2553) แฟ้มแนบ
 809. ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ (19/01/2553) แฟ้มแนบ
 810. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม และประกาศยกเลิกสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และการประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (18/01/2553) แฟ้มแนบ
 811. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (14/01/2553) แฟ้มแนบ
 812. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ถูกต้อง (13/01/2553) แฟ้มแนบ
 813. การปรับปรุงรูปแบบการนำเสนองบการเงินรวมระดับกระทรวง (04/01/2553) แฟ้มแนบ
 814. การดำเนินในทางคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (25/12/2552) แฟ้มแนบ
 815. กำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (21/12/2552) แฟ้มแนบ
 816. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 (18/12/2552) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 817. ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (17/12/2552) แฟ้มแนบ
 818. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (16/12/2552) แฟ้มแนบ
 819. การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (09/12/2552) แฟ้มแนบ
 820. ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึดที่จำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3 ชนิด (26/11/2552) แฟ้มแนบ
 821. สรุปผลการประเมินผลการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (25/11/2552) แฟ้มแนบ
 822. การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (20/11/2552) แฟ้มแนบ
 823. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (09/11/2552) แฟ้มแนบ
 824. การจัดประเภทรายการและการแสดงรายการในรายงานการเงินสำหรับรายการเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน (30/10/2552) แฟ้มแนบ
 825. การกำหนดสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/10/2552) แฟ้มแนบ
 826. ระบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 (30/09/2552) แฟ้มแนบ
 827. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (29/09/2552) แฟ้มแนบ
 828. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 (15/09/2552) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 829. การคืนการใช้สิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (12/09/2552) แฟ้มแนบ
 830. การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะ และการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (09/09/2552) แฟ้มแนบ
 831. การโอนย้ายข้อมูลบุคลากรในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (09/09/2552) แฟ้มแนบ
 832. การอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม (14/08/2552) แฟ้มแนบ
 833. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (11/08/2552) แฟ้มแนบ
 834. การจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวง (31/07/2552) แฟ้มแนบ
 835. ระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (31/07/2552) แฟ้มแนบ
 836. ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F กรณีการใช้เงินกู้เป็นค่าก่อสร้างสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (28/07/2552) แฟ้มแนบ
 837. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 (22/07/2552) แฟ้มแนบ
 838. แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับองค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษา (20/07/2552) แฟ้มแนบ
 839. เปลี่ยนแปลงบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS (15/07/2552) แฟ้มแนบ
 840. การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (15/07/2552) แฟ้มแนบ
 841. การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (30/06/2552) แฟ้มแนบ
 842. การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (29/06/2552) แฟ้มแนบ
 843. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (19/06/2552) แฟ้มแนบ
 844. ชี้แจงการดำเนินงานของนายทะเบียนฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐในระบบใหม่ (19/06/2552) แฟ้มแนบ
 845. ว 206 หลักเกณฑ์และวิธีการหักเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อชำระหนี้ (16/06/2552) แฟ้มแนบ
 846. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (12/06/2552) แฟ้มแนบ
 847. แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (11/06/2552) แฟ้มแนบ
 848. การใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด (21/04/2552) แฟ้มแนบ
 849. หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (20/03/2552) แฟ้มแนบ
 850. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (13/03/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 851. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (11/03/2552) แฟ้มแนบ
 852. การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล (04/03/2552) แฟ้มแนบ
 853. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (04/03/2552) แฟ้มแนบ
 854. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำส่งรายได้แผ่นดินของทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS (02/03/2552) แฟ้มแนบ
 855. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (02/03/2552) แฟ้มแนบ
 856. คู่มือนายทะเบียนฉบับที่ 3 (20/02/2552) แฟ้มแนบ
 857. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) (13/02/2552) แฟ้มแนบ
 858. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (04/02/2552) แฟ้มแนบ
 859. แนวปฏิบัติการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและวิธีการนำเงินส่งคืนคลัง (22/01/2552) แฟ้มแนบ
 860. แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (16/01/2552) แฟ้มแนบ
 861. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (เพิ่มเติม) (16/01/2552) แฟ้มแนบ
 862. ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน (07/01/2552) แฟ้มแนบ
 863. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน (23/12/2551) แฟ้มแนบ
 864. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 (27/11/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 865. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (06/10/2551) แฟ้มแนบ
 866. การระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (01/10/2551) แฟ้มแนบ
 867. ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม (01/10/2551) แฟ้มแนบ
 868. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชย และการส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2551 (29/09/2551) แฟ้มแนบ
 869. การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (19/09/2551) แฟ้มแนบ
 870. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (19/09/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 871. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (19/09/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 872. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551 (18/09/2551) แฟ้มแนบ
 873. ขอให้ตรวจสอบผลการโอนยอดบัญชีที่ระงับการใช้งานรายหน่วยเบิกจ่าย (15/09/2551) แฟ้มแนบ
 874. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) (05/09/2551) แฟ้มแนบ
 875. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (29/08/2551) แฟ้มแนบ
 876. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (26/08/2551) แฟ้มแนบ
 877. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (18/08/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 878. รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (23/07/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 879. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (22/07/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 880. ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม (07/07/2551) แฟ้มแนบ
 881. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลบางประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (เพิ่มเติม) (28/05/2551) แฟ้มแนบ
 882. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 (23/05/2551) แฟ้มแนบ
 883. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2551 (02/04/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 884. ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ โดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2551 (02/04/2551) แฟ้มแนบ
 885. การปิดงวดบัญชีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (17/03/2551) แฟ้มแนบ
 886. การเก็บเงินรายรับจากการให้บริการสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (25/02/2551) แฟ้มแนบ
 887. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 (13/02/2551) แฟ้มแนบ
 888. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 (13/02/2551) แฟ้มแนบ
 889. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (01/02/2551) แฟ้มแนบ
 890. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 (01/02/2551) แฟ้มแนบ
 891. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551 (31/01/2551) แฟ้มแนบ
 892. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551 (25/01/2551) แฟ้มแนบ
 893. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (15/01/2551) แฟ้มแนบ
 894. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (15/01/2551) แฟ้มแนบ
 895. การกำหนดรหัสงบประมาณเพื่อการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (15/01/2551) แฟ้มแนบ
 896. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (ฉบับ 5 ) (09/01/2551) แฟ้มแนบ
 897. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (09/01/2551) แฟ้มแนบ
 898. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นงานระหว่างทำ/งานระหว่างก่อสร้าง (W) ในระบบ GFMIS (07/01/2551) แฟ้มแนบ
 899. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 (30/12/2550) แฟ้มแนบ
 900. การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (28/12/2550) แฟ้มแนบ
 901. วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษปีงบประมาณพ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 (27/12/2550) แฟ้มแนบ
 902. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลหลักเพื่อการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (14/12/2550) แฟ้มแนบ
 903. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (10/12/2550) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 904. ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีสิทธิซ้ำซ้อน (04/12/2550) แฟ้มแนบ
 905. การล้างบัญชีพักสินทรัพย์และการประมวลผลค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMIS (30/11/2550) แฟ้มแนบ
 906. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) (26/11/2550) แฟ้มแนบ
 907. วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 (23/11/2550) แฟ้มแนบ
 908. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (19/11/2550) แฟ้มแนบ
 909. การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (15/11/2550) แฟ้มแนบ
 910. รายงานประจำเดือนที่พัฒนาเพิ่มเติมใน Web Report (14/11/2550) แฟ้มแนบ
 911. ค่าธรรมเนียมธนาคารเนื่องจากการโอนย้ายระบบ Smart ไป Bulk Payment System (09/11/2550) แฟ้มแนบ
 912. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (08/11/2550) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 913. รายงานติดตามสถานะขอเบิก Report ID A08c (07/11/2550) แฟ้มแนบ
 914. การนำเงินค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการข้าราชการส่งคืนคลัง (29/10/2550) แฟ้มแนบ
 915. ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) (26/10/2550) แฟ้มแนบ
 916. ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(เพิ่มเติม) (26/10/2550) แฟ้มแนบ
 917. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) (25/10/2550) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 918. การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (19/10/2550) แฟ้มแนบ
 919. แนวปฏิบัติทางบัญชีของการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (12/10/2550) แฟ้มแนบ
 920. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2544 (08/10/2550) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 921. การเปลี่ยนแปลงกระบวนงานโอนจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ (28/09/2550) แฟ้มแนบ
 922. การปรับปรุงบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์และบัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (25/09/2550) แฟ้มแนบ
 923. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย (24/09/2550) แฟ้มแนบ
 924. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2550 (21/09/2550) แฟ้มแนบ
 925. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) (17/09/2550) แฟ้มแนบ
 926. หลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอดของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2550 (13/09/2550) แฟ้มแนบ
 927. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 (15/08/2550) แฟ้มแนบ
 928. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย (07/08/2550) แฟ้มแนบ
 929. การปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (03/07/2550) แฟ้มแนบ
 930. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550 (02/07/2550) แฟ้มแนบ
 931. ซ้อมความเข้าใจระบบรับและนำส่งคลังและการใช้ผังบัญชีในระบบ GFMIS (27/06/2550)
 932. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาประเภทผู้ป่วยภายในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (13/06/2550) แฟ้มแนบ
 933. ขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง (12/06/2550) แฟ้มแนบ
 934. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม (06/06/2550) แฟ้มแนบ
 935. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (05/06/2550) แฟ้มแนบ
 936. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยเรื้อยรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (05/06/2550) แฟ้มแนบ
 937. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (05/06/2550) แฟ้มแนบ
 938. การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 (22/05/2550) แฟ้มแนบ
 939. ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งในระบบ GFMIS (22/05/2550) แฟ้มแนบ
 940. แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (11/05/2550) แฟ้มแนบ
 941. ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(เพิ่มเติม) (11/05/2550) แฟ้มแนบ
 942. การ Interface ข้อมูลในระบบ GFMIS (27/04/2550) แฟ้มแนบ
 943. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (20/04/2550) แฟ้มแนบ
 944. ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ระบบ GFMIS (12/04/2550) แฟ้มแนบ
 945. การแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (12/04/2550) แฟ้มแนบ
 946. การตรวจสอบบรรทัดรายการผู้ขายคงค้าง (12/04/2550) แฟ้มแนบ
 947. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรง สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (11/04/2550) แฟ้มแนบ
 948. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 (05/04/2550) แฟ้มแนบ
 949. การจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐในระบบ GFMIS (04/04/2550) แฟ้มแนบ
 950. การปิดงวดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในระบบ GFMIS (30/03/2550) แฟ้มแนบ
 951. การระงับการใช้สิทธิในโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (15/03/2550) แฟ้มแนบ
 952. หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (07/03/2550) แฟ้มแนบ
 953. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม (02/03/2550) แฟ้มแนบ
 954. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม (02/03/2550) แฟ้มแนบ
 955. อัตราค่าบริการสาธารณสุข (27/02/2550) แฟ้มแนบ
 956. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (26/02/2550) แฟ้มแนบ
 957. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS (19/02/2550) แฟ้มแนบ
 958. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (16/02/2550) แฟ้มแนบ
 959. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550 (16/02/2550) แฟ้มแนบ
 960. การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (14/02/2550) แฟ้มแนบ
 961. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบ GFMIS (12/02/2550) แฟ้มแนบ
 962. ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (29/01/2550) แฟ้มแนบ
 963. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (26/01/2550) แฟ้มแนบ
 964. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (25/01/2550) แฟ้มแนบ
 965. หลักเกณฑ์และวิธิปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2550 (25/01/2550) แฟ้มแนบ
 966. ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (09/01/2550) แฟ้มแนบ
 967. คู่มือการใช้ Web Report (09/01/2550) แฟ้มแนบ
 968. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (25/12/2549) แฟ้มแนบ
 969. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549 (15/12/2549) แฟ้มแนบ
 970. อัตราค่าบริการพยาบาลทั่วไป ICU ของสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ (12/12/2549) แฟ้มแนบ
 971. ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (12/12/2549) แฟ้มแนบ
 972. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (30/11/2549) แฟ้มแนบ
 973. การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2548 งวดที่ 15 (30/11/2549) แฟ้มแนบ
 974. แนวทางปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (16/11/2549) แฟ้มแนบ
 975. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (10/11/2549) แฟ้มแนบ
 976. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (10/11/2549) แฟ้มแนบ
 977. การจัดทำงบทดลองตามแบบ บช 05 ในระบบ GFMIS ของทุนหมุนเวียน (08/11/2549) แฟ้มแนบ
 978. การปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีภายหลังสิ้นปีงบประมาณ (06/11/2549) แฟ้มแนบ
 979. การบันทึกสินทรัพย์สำรวจพบในระบบ GFMIS (03/11/2549) แฟ้มแนบ
 980. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 (01/11/2549) แฟ้มแนบ
 981. การจัดทำงบทดลองตามแบบ บช 05 ในระบบ GFMIS (10/10/2549) แฟ้มแนบ
 982. รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (10/10/2549) แฟ้มแนบ
 983. การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2548 งวดที่ 15 เพื่อปรับปรุงรายการตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (29/09/2549) แฟ้มแนบ
 984. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (28/09/2549) แฟ้มแนบ
 985. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (27/09/2549) แฟ้มแนบ
 986. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (26/09/2549) แฟ้มแนบ
 987. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม ณ สถานพยาบาลเอกชน (12/09/2549) แฟ้มแนบ
 988. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย (06/09/2549) แฟ้มแนบ
 989. การบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (04/09/2549) แฟ้มแนบ
 990. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (31/08/2549) แฟ้มแนบ
 991. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (31/08/2549) แฟ้มแนบ
 992. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุเลขที่อ้างอิง (29/08/2549) แฟ้มแนบ
 993. การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ" (18/08/2549) แฟ้มแนบ
 994. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ไม่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (15/08/2549) แฟ้มแนบ
 995. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (26/07/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 996. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (29/06/2549) แฟ้มแนบ
 997. ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (28/06/2549) แฟ้มแนบ
 998. การเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน (23/06/2549) แฟ้มแนบ
 999. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (22/06/2549) แฟ้มแนบ
 1000. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (22/06/2549) แฟ้มแนบ
 1001. เร่งรัดการดำเนินงานของนายทะเบียนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ (08/06/2549) แฟ้มแนบ
 1002. การเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (06/06/2549)
 1003. ซ้อมความเข้าใจเรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง (06/06/2549) แฟ้มแนบ
 1004. การเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรรักษาพยาบาล (06/06/2549) แฟ้มแนบ
 1005. การเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา (06/06/2549) แฟ้มแนบ
 1006. มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง (29/05/2549) แฟ้มแนบ
 1007. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาลบาลเอกชน (29/05/2549) แฟ้มแนบ
 1008. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (26/05/2549) แฟ้มแนบ
 1009. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (15/05/2549) แฟ้มแนบ
 1010. ปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (10/05/2549) แฟ้มแนบ
 1011. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2549 (03/05/2549) แฟ้มแนบ
 1012. ขยายระยะเวลาการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (03/05/2549) แฟ้มแนบ
 1013. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (17/04/2549) แฟ้มแนบ
 1014. ขอทราบความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในจังหวัด (07/04/2549) แฟ้มแนบ
 1015. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม (31/03/2549) แฟ้มแนบ
 1016. ซ้อมความเข้าใจ และกำหนดระยะเวลาการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (23/03/2549) แฟ้มแนบ
 1017. แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีผ่าน Excel Loader ในระบบ GFMIS (09/03/2549) แฟ้มแนบ
 1018. รายงานแสดงค่าเสื่อมราคาผ่านเครื่อง GFMIS Terminal (03/03/2549) แฟ้มแนบ
 1019. ซ้อมความเข้าใจคำสั่งงานการเรียกดูรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีในระบบ GFMIS (20/02/2549) แฟ้มแนบ
 1020. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (20/02/2549) แฟ้มแนบ
 1021. การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และสถานที่ในการเสนอราคา (14/02/2549) แฟ้มแนบ
 1022. ขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร (14/02/2549) แฟ้มแนบ
 1023. รายงานแสดงสินทรัพย์รายตัว (19/01/2549) แฟ้มแนบ
 1024. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (17/01/2549) แฟ้มแนบ
 1025. การบันทึกข้อมูลการนำส่งเงินในระบบ GFMIS (06/01/2549) แฟ้มแนบ
 1026. การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม (30/12/2548) แฟ้มแนบ
 1027. พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (30/12/2548) แฟ้มแนบ
 1028. แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS (30/12/2548) แฟ้มแนบ
 1029. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (19/12/2548) แฟ้มแนบ
 1030. การขอเบิกเงินสำหรับการซื้อ/จ้าง/เช่าที่มีใบสั่งซื้อสั้งจ้างหรือสัญญาในระบบ GFMIS (01/12/2548) แฟ้มแนบ
 1031. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 (28/11/2548) แฟ้มแนบ
 1032. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (25/11/2548) แฟ้มแนบ
 1033. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548 (23/11/2548) แฟ้มแนบ
 1034. การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (11/11/2548) แฟ้มแนบ
 1035. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (04/11/2548) แฟ้มแนบ
 1036. การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (04/11/2548) แฟ้มแนบ
 1037. การเปลี่ยนแปลงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุนหมุนเวียนของส่วนราชการ (26/10/2548) แฟ้มแนบ
 1038. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการยังท้องที่อื่นซึ่งอยู่ต่างสำนักเบิกเงินเดือน (19/10/2548) แฟ้มแนบ
 1039. การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (18/10/2548) แฟ้มแนบ
 1040. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (12/10/2548) แฟ้มแนบ
 1041. แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ผ่านระบบเครือข่าย Intranet ของกรมหรือกระทรวง (05/10/2548) แฟ้มแนบ
 1042. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2548 (23/09/2548) แฟ้มแนบ
 1043. การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (20/09/2548) แฟ้มแนบ
 1044. ผังบัญชีมาตรฐาน Verion 27.4 (19/09/2548) แฟ้มแนบ
 1045. เงินฝากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (13/09/2548) แฟ้มแนบ
 1046. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน (12/09/2548) แฟ้มแนบ
 1047. การนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS (01/09/2548) แฟ้มแนบ
 1048. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (31/08/2548) แฟ้มแนบ
 1049. กรอบแนวทางดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (30/08/2548) แฟ้มแนบ
 1050. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 (28/08/2548) แฟ้มแนบ
 1051. การเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (23/08/2548) แฟ้มแนบ
 1052. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน (24/06/2548)
 1053. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายคณะบุคคลในส่วนของข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (24/06/2548) แฟ้มแนบ
 1054. การเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญ (10/06/2548) แฟ้มแนบ
 1055. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค (07/06/2548) แฟ้มแนบ
 1056. แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ผ่านระบบเครือข่าย Internet (01/06/2548) แฟ้มแนบ
 1057. ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (30/05/2548) แฟ้มแนบ
 1058. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศในระบบ GFMIS (26/05/2548) แฟ้มแนบ
 1059. การส่งแบบเอกสารของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ Excel Loader (24/05/2548) แฟ้มแนบ
 1060. การเบิกเงินสวัสดิการและการรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ สังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข (เดิม) (24/05/2548) แฟ้มแนบ
 1061. การกำหนดให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลตามโครงการนำร่องระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค (17/05/2548) แฟ้มแนบ
 1062. แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS (04/05/2548) แฟ้มแนบ
 1063. การหักเงินสะสม เงินสมทบและเงินชดเชยสำหรับส่วนราชการที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเดือตรงในระบบ GFMIS (03/05/2548) แฟ้มแนบ
 1064. การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (21/04/2548) แฟ้มแนบ
 1065. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547 (20/04/2548) แฟ้มแนบ
 1066. ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS (20/04/2548) แฟ้มแนบ
 1067. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS (18/04/2548) แฟ้มแนบ
 1068. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค (11/04/2548) แฟ้มแนบ
 1069. แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคของสถานพยาบาลของทางราชการ (07/04/2548) แฟ้มแนบ
 1070. การเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ (05/04/2548) แฟ้มแนบ
 1071. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการและการเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (05/04/2548) แฟ้มแนบ
 1072. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินรับฝากในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) (04/04/2548) แฟ้มแนบ
 1073. การบันทึกรายการบัญชีการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) (31/03/2548) แฟ้มแนบ
 1074. แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีเอกสารเวชระเบียนสูญหาย (30/03/2548) แฟ้มแนบ
 1075. การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของบิดา (30/03/2548) แฟ้มแนบ
 1076. วิธีปฏิบัติกรณีส่วนราชการขอเบิกซ้ำในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (28/03/2548) แฟ้มแนบ
 1077. ราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (25/03/2548) แฟ้มแนบ
 1078. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขายในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (18/03/2548) แฟ้มแนบ
 1079. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้งานบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (17/03/2548) แฟ้มแนบ
 1080. การปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในระบบ GFMIS (07/03/2548) แฟ้มแนบ
 1081. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้ในระบบ GFMIS (07/03/2548) แฟ้มแนบ
 1082. การบันทึกรายการจ่ายชำระเงินต่อโดยส่วนราชการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) (14/02/2548) แฟ้มแนบ
 1083. แบบแจ้งการแก้ไขรายการขอเบิกเงิน (08/02/2548) แฟ้มแนบ
 1084. ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน (04/02/2548) แฟ้มแนบ
 1085. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ. 2548 (02/02/2548) แฟ้มแนบ
 1086. การยกเลิกแบบฟอร์ม G1 และ G2 ที่ใช้ในการยกยอดข้อมูล และการนำข้อมูลเดิมเข้าสู่ระบบ GFMIS (31/01/2548) แฟ้มแนบ
 1087. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือและแก้ปัญหาจากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2548 (31/01/2548) แฟ้มแนบ
 1088. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (27/01/2548) แฟ้มแนบ
 1089. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS (26/01/2548) แฟ้มแนบ
 1090. การปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (25/01/2548) แฟ้มแนบ
 1091. การเบิกเงินเดือนและค่าจ้างและการตรวจสอบรายการการโอนเงิน (24/01/2548) แฟ้มแนบ
 1092. การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากคลัง (21/01/2548) แฟ้มแนบ
 1093. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางแพทย์ไทย (11/01/2548) แฟ้มแนบ
 1094. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (28/12/2547) แฟ้มแนบ
 1095. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 (27/12/2547) แฟ้มแนบ
 1096. ประเภทอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (24/12/2547) แฟ้มแนบ
 1097. การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วลาออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด (24/12/2547) แฟ้มแนบ
 1098. วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (23/12/2547) แฟ้มแนบ
 1099. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 (20/12/2547) แฟ้มแนบ
 1100. การบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในระบบการเปรียบเทียบข้อมูล (07/12/2547) แฟ้มแนบ
 1101. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (05/12/2547) แฟ้มแนบ
 1102. การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ของหน่วยงานนำร่อง (30/11/2547) แฟ้มแนบ
 1103. การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (29/11/2547) แฟ้มแนบ
 1104. รหัสข้อมูลที่ใช้บันทึกในระบบ GFMIS (29/11/2547) แฟ้มแนบ
 1105. การจัดทำงบกระแสเงินสด (25/11/2547) แฟ้มแนบ
 1106. การยกยอดขอมูลเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการจัดทำรายงานการเงินตามเกณฑ์คงค้าง (23/11/2547) แฟ้มแนบ
 1107. การเปรียบเทียบข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังแบบควบคู่ของการนำเงินส่งคลังและการเบิกจ่ายเงิน (22/11/2547) แฟ้มแนบ
 1108. หลักเกณฑ์การวางเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ (19/11/2547) แฟ้มแนบ
 1109. ขอยกเลิกรหัสหน่วยเบิกจ่ายในเอกสาร UA ในระบบ GFMIS (17/11/2547) แฟ้มแนบ
 1110. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (12/11/2547) แฟ้มแนบ
 1111. การตรวจสอบข้อมูลของส่วนราชการที่นำฝากหรือนำส่งเข้าบัญชีพักของสำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ (11/11/2547) แฟ้มแนบ
 1112. ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (03/11/2547) แฟ้มแนบ
 1113. วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS (01/11/2547) แฟ้มแนบ
 1114. ขั้นตอนการปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังและการเบิกจ่ายเงิน แบบควบคู่ระหว่างระบบเดิมกับระบบ GFMIS (01/11/2547) แฟ้มแนบ
 1115. วิธีปฏิบัติในการสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS (01/11/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1116. การรับใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและใบนำส่งเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (19/10/2547) แฟ้มแนบ
 1117. การเร่งรัดการวางฎีกาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ (23/09/2547) แฟ้มแนบ
 1118. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547 (03/08/2547) แฟ้มแนบ
 1119. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ปวยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค (22/06/2547) แฟ้มแนบ
 1120. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค (31/05/2547) แฟ้มแนบ
 1121. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547 (10/05/2547) แฟ้มแนบ
 1122. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. 2547 (08/04/2547) แฟ้มแนบ
 1123. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547 (02/04/2547) แฟ้มแนบ
 1124. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคเรื้อรัง 4 โรค (30/03/2547) แฟ้มแนบ
 1125. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 (25/03/2547) แฟ้มแนบ
 1126. การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย (06/02/2547) แฟ้มแนบ
 1127. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546 (30/01/2547) แฟ้มแนบ
 1128. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการซึ่งลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2547 (23/01/2547) แฟ้มแนบ
 1129. หลักเกณฑ์และวิธิปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2547 (20/01/2547) แฟ้มแนบ
 1130. การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สิ้นสุด (09/01/2547) แฟ้มแนบ
 1131. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 (31/12/2546) แฟ้มแนบ
 1132. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2546 (16/12/2546) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1133. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2546 (16/12/2546) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 1134. การเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของผู้ป่วยนอกโครงการนำร่องกลุ่มโรคเรื้อรัง (04/12/2546) แฟ้มแนบ
 1135. การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคเรื้อรัง 4 โรค (12/11/2546) แฟ้มแนบ
 1136. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2546 (11/11/2546) แฟ้มแนบ
 1137. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 (10/11/2546) แฟ้มแนบ
 1138. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2546 (10/11/2546) แฟ้มแนบ
 1139. การกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (12/09/2546) แฟ้มแนบ
 1140. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการยังท้องที่อื่นซึ่งอยู่ต่างสำนักเบิกเงินเดือน (16/06/2546) แฟ้มแนบ
 1141. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับล่าสุด) (05/02/2546)
 1142. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2546 (05/02/2546) แฟ้มแนบ
 1143. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (06/12/2545) แฟ้มแนบ
 1144. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 (06/12/2545) แฟ้มแนบ
 1145. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (10/10/2545) แฟ้มแนบ
 1146. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด (27/08/2545) แฟ้มแนบ
 1147. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 (26/07/2545) แฟ้มแนบ
 1148. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2545 (26/07/2545) แฟ้มแนบ
 1149. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (03/05/2545) แฟ้มแนบ
 1150. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2545 (27/03/2545) แฟ้มแนบ
 1151. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 (15/03/2545) แฟ้มแนบ
 1152. การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (15/01/2545) แฟ้มแนบ
 1153. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544 (29/12/2544) แฟ้มแนบ
 1154. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฎิบัติงานของชาติ หรือการปฎิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544 (25/12/2544) แฟ้มแนบ
 1155. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544 (04/12/2544) แฟ้มแนบ
 1156. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง กำหนดท้องที่กันดาร (18/06/2544)
 1157. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 (31/05/2544) แฟ้มแนบ
 1158. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 (21/05/2544) แฟ้มแนบ
 1159. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลาในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 (11/04/2544) แฟ้มแนบ
 1160. การเบิกค่ายาประเภทวิตามิน (19/03/2544) แฟ้มแนบ
 1161. การเบิกค่ายาประเภทวิตามิน (19/03/2544) แฟ้มแนบ
 1162. กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 (12/02/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1163. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 (31/10/2543) แฟ้มแนบ
 1164. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2543 (11/10/2543) แฟ้มแนบ
 1165. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ หมวดค่าจ้างช่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2544 (10/10/2543) แฟ้มแนบ
 1166. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัยจากรถถูกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยหรือบริษัทประกันภัยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน (25/08/2543) แฟ้มแนบ
 1167. การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (20/07/2543) แฟ้มแนบ
 1168. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 (12/05/2543) แฟ้มแนบ
 1169. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2543 (01/04/2543) แฟ้มแนบ
 1170. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 (25/02/2543) แฟ้มแนบ
 1171. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการดำเนินงานส่งเสริมสินค้าไทยตามระเบียบกรมส่งเสริมการส่งออกว่าด้วยเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมสินค้าไทย (14/01/2543) แฟ้มแนบ
 1172. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน (เพิ่มเติม) (02/11/2542)
 1173. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ พ.ศ. 2542 (07/10/2542) แฟ้มแนบ
 1174. แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายาในสถานพยาบาลของทางราชการ (30/08/2542) แฟ้มแนบ
 1175. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542 (20/08/2542) แฟ้มแนบ
 1176. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (08/04/2542) แฟ้มแนบ
 1177. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 (02/03/2542) แฟ้มแนบ
 1178. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 (11/11/2541) แฟ้มแนบ
 1179. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน (11/11/2541) แฟ้มแนบ
 1180. กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 25414) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (26/10/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1181. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 (19/08/2541) แฟ้มแนบ
 1182. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 (25/06/2541) แฟ้มแนบ
 1183. หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (13/11/2540) แฟ้มแนบ
 1184. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (11/11/2540) แฟ้มแนบ
 1185. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (11/11/2540) แฟ้มแนบ
 1186. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (12/05/2540) แฟ้มแนบ
 1187. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (12/05/2540) แฟ้มแนบ
 1188. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (12/05/2540) แฟ้มแนบ
 1189. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2540 และวิธีการเบิกจ่าย (03/04/2540) แฟ้มแนบ
 1190. พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (24/03/2540) แฟ้มแนบ
 1191. ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (03/03/2540) แฟ้มแนบ
 1192. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (20/12/2539) แฟ้มแนบ
 1193. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2539 (27/09/2539) แฟ้มแนบ
 1194. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (27/09/2539) แฟ้มแนบ
 1195. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539 (19/08/2539) แฟ้มแนบ
 1196. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (03/05/2539) แฟ้มแนบ
 1197. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 (07/02/2539) แฟ้มแนบ
 1198. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 (ฉบับล่าสุด) (01/02/2539) แฟ้มแนบ
 1199. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2538 (12/12/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1200. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 (06/12/2538) แฟ้มแนบ
 1201. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2538 (01/09/2538) แฟ้มแนบ
 1202. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากราชการแล้วต่อมาได้รับพิจารณายกโทษ พ.ศ. 2538 (21/08/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1203. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 (30/01/2538) แฟ้มแนบ
 1204. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2538 (30/01/2538) แฟ้มแนบ
 1205. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 (01/01/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1206. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (09/11/2537) แฟ้มแนบ
 1207. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (28/07/2537) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1208. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (25/03/2537) แฟ้มแนบ
 1209. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 (24/09/2535) แฟ้มแนบ
 1210. พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2535 (30/07/2535) แฟ้มแนบ
 1211. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (24/07/2535) แฟ้มแนบ
 1212. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535 (15/06/2535) แฟ้มแนบ
 1213. ยกเลิกการเบิกจ่ายเงินยังชีพ (ย.ช.ภาคใต้) (12/06/2535) แฟ้มแนบ
 1214. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (01/04/2535) แฟ้มแนบ
 1215. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (01/04/2535) แฟ้มแนบ
 1216. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2535 (05/03/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1217. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2535 (05/03/2535) แฟ้มแนบ
 1218. พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 (04/03/2535) แฟ้มแนบ
 1219. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2534 (30/01/2535) แฟ้มแนบ
 1220. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 (08/11/2534) แฟ้มแนบ
 1221. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2540 (07/08/2534) แฟ้มแนบ
 1222. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 (01/08/2534) แฟ้มแนบ
 1223. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2533 (06/12/2533) แฟ้มแนบ
 1224. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเพื่อเป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ พ.ศ.2533 (09/08/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1225. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเพื่อเป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการที่มี ตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ พ.ศ. 2533 (09/08/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1226. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 (13/07/2533) แฟ้มแนบ
 1227. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2533 (07/05/2533) แฟ้มแนบ
 1228. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2533 (09/04/2533) แฟ้มแนบ
 1229. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 (09/04/2533) แฟ้มแนบ
 1230. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2533 (09/04/2533) แฟ้มแนบ
 1231. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 (08/05/2532) แฟ้มแนบ
 1232. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 (01/04/2532) แฟ้มแนบ
 1233. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 (01/04/2532) แฟ้มแนบ
 1234. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 (17/01/2532) แฟ้มแนบ
 1235. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530 (12/11/2530) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1236. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2530 (23/09/2530) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1237. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2530 (24/06/2530) แฟ้มแนบ
 1238. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2530 (01/06/2530) แฟ้มแนบ
 1239. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 (31/12/2528) แฟ้มแนบ
 1240. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการนำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือ การชำระ ค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้อง ที่ใหม่ได้ พ.ศ. 2527 (12/10/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1241. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 (12/10/2527) แฟ้มแนบ
 1242. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน (01/10/2527)
 1243. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 (28/09/2527) แฟ้มแนบ
 1244. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการถือจ่ายค่าจ้างประจำ พ.ศ. 2527 (17/07/2527) แฟ้มแนบ
 1245. ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยบัตรลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 (17/07/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1246. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526 (24/10/2526) แฟ้มแนบ
 1247. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 (24/04/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1248. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 (15/02/2525) แฟ้มแนบ
 1249. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร พ.ศ. 2524 (14/09/2524) แฟ้มแนบ
 1250. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 (29/12/2523) แฟ้มแนบ
 1251. คำอธิบายพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 (29/12/2523) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1252. แบบใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล (16/12/2523) แฟ้มแนบ
 1253. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 (20/11/2523) แฟ้มแนบ
 1254. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2523 (21/09/2523) แฟ้มแนบ
 1255. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 (11/03/2523) แฟ้มแนบ
 1256. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 (08/11/2521) แฟ้มแนบ
 1257. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 (19/10/2521) แฟ้มแนบ
 1258. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2521 (20/06/2521) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1259. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2521 (20/06/2521) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1260. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2521 (30/05/2521) แฟ้มแนบ
 1261. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2521 (30/05/2521) แฟ้มแนบ
 1262. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2520 (09/03/2520) แฟ้มแนบ
 1263. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 (21/01/2519) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1264. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 (21/08/2518) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1265. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2518 (14/02/2518) แฟ้มแนบ
 1266. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2517 (28/06/2517) แฟ้มแนบ
 1267. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2516 (25/09/2516) แฟ้มแนบ
 1268. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2516 (07/08/2516) แฟ้มแนบ
 1269. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2515 (24/03/2515) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1270. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2515 (24/03/2515) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1271. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2514 (27/09/2514) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1272. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2512 (06/03/2512) แฟ้มแนบ
 1273. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511 (01/03/2511) แฟ้มแนบ
 1274. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2509 (16/09/2509) แฟ้มแนบ
 1275. ระเบียบการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศพ.ศ. 2504และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2511 (07/01/2508) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1276. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2504 (22/11/2504) แฟ้มแนบ
 1277. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 (30/10/2502) แฟ้มแนบ
 1278. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 (30/10/2502) แฟ้มแนบ
 1279. พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 (30/06/2502) แฟ้มแนบ
 1280. ระเบียบการจ่ายเงินทดแทนแก่ข้าราชการวิสามัญประจำการที่ออกจากราชการ พ.ศ. 2500 (01/10/2500) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1281. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2499 (27/09/2499) แฟ้มแนบ
 1282. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2498 (25/01/2498) แฟ้มแนบ
 1283. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2496 (03/02/2496) แฟ้มแนบ
 1284. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2494 (31/12/2494) แฟ้มแนบ
 1285. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (11/04/2494) แฟ้มแนบ
 1286. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 (09/11/2491) แฟ้มแนบ
 1287. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2490 (13/02/2490) แฟ้มแนบ
 1288. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2483 (29/10/2483) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>