3 กุมภาพันธ์ 2566     1. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทงการปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension (27/01/2566) แฟ้มแนบ
 2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12/01/2566) แฟ้มแนบ
 3. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (09/01/2566) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 4. ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (28/12/2565) แฟ้มแนบ
 5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 (26/12/2565) แฟ้มแนบ
 6. ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2566 (08/12/2565) แฟ้มแนบ
 7. การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 1474 ลว.29 พ.ย. 65) (29/11/2565) แฟ้มแนบ
 8. แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (25/11/2565) แฟ้มแนบ
 9. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (15/11/2565) แฟ้มแนบ
 10. ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม (11/10/2565) แฟ้มแนบ
 11. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Facebook Live (10/10/2565) แฟ้มแนบ
 12. การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30/09/2565) แฟ้มแนบ
 13. หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (30/09/2565) แฟ้มแนบ
 14. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Facebook Live (26/09/2565) แฟ้มแนบ
 15. แนวปฏิบัติในการจัดทำนรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ (13/09/2565) แฟ้มแนบ
 16. แนวทางการจัดทำรายงานการเงินสำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย (02/09/2565) แฟ้มแนบ
 17. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 138 ) (02/09/2565) แฟ้มแนบ
 18. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว (30/08/2565) แฟ้มแนบ
 19. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (09/08/2565) แฟ้มแนบ
 20. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ว114) (05/08/2565) แฟ้มแนบ
 21. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (02/08/2565) แฟ้มแนบ
 22. ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (01/08/2565) แฟ้มแนบ
 23. แจ้งกำหนดการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-Payroll) ผ่านเบราเซอร์ Google Chrome (11/07/2565) แฟ้มแนบ
 24. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (30/06/2565) แฟ้มแนบ
 25. การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 (28/06/2565) แฟ้มแนบ
 26. การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน (09/05/2565) แฟ้มแนบ
 27. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27/04/2565) แฟ้มแนบ
 28. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token key) (21/04/2565) แฟ้มแนบ
 29. ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีหนังสือสั่งการที่ยกเลิก (05/04/2565) แฟ้มแนบ
 30. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ( ว 31 ) (14/03/2565) แฟ้มแนบ
 31. ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละส่วน/กลุ่ม เพื่อการติดต่อประสานงานราชการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ (10/03/2565) แฟ้มแนบ
 32. หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (03/03/2565) แฟ้มแนบ
 33. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (28/02/2565) แฟ้มแนบ
 34. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) (27/01/2565) แฟ้มแนบ
 35. ซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการผู้ขอและหรือส่วนราชการผู้เบิก (13/01/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 36. ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (13/01/2565) แฟ้มแนบ
 37. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) (22/12/2564) แฟ้มแนบ
 38. การกำหนดวันที่ดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 1264) (22/12/2564) แฟ้มแนบ
 39. ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2565 (03/12/2564) แฟ้มแนบ
 40. ซ้อมความเข้าใจการลงทเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) (29/11/2564) แฟ้มแนบ
 41. การผ่อนผันการส่งเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ GAQA (ว 1079) (28/10/2564) แฟ้มแนบ
 42. แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน กรณีลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ว 1069) (26/10/2564) แฟ้มแนบ
 43. การซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ (ว 1070) (26/10/2564) แฟ้มแนบ
 44. กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 (19/10/2564)
 45. การลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) (30/09/2564) แฟ้มแนบ
 46. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (20/09/2564) แฟ้มแนบ
 47. แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ว 919) (13/09/2564) แฟ้มแนบ
 48. หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว 921) (13/09/2564) แฟ้มแนบ
 49. การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) (ว 138) (13/09/2564) แฟ้มแนบ
 50. หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษา ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว 920) (13/09/2564) แฟ้มแนบ
 51. กรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสบัญชีย่อยในบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ สำหรับการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม ตามรายชื่อหน่วยงานที่แนบท้าย (08/09/2564) แฟ้มแนบ
 52. กรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสบัญชีย่อยในบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ สำหรับการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายชื่อหน่วยงานที่แนบท้าย (06/09/2564) แฟ้มแนบ
 53. กรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสบัญชีย่อยกในบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ สำหรับการเบิกจ่ายงบกลางสำหรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรายชื่อหน่วยงานที่แนบท้าย (06/09/2564) แฟ้มแนบ
 54. กรมบัญชีกลางได้กำหนดรหัสบัญชีย่อยในบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ เพื่อใช้ในการขอเบิกเงินกู้โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามรายชื่อหน่วยงานที่แนบท้าย (06/09/2564) แฟ้มแนบ
 55. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน (ว 134) (03/09/2564) แฟ้มแนบ
 56. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 131 ) (30/08/2564) แฟ้มแนบ
 57. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้งกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) (19/08/2564) แฟ้มแนบ
 58. แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบรายงาน (13/08/2564)
 59. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ ภายหลังการรวมกิจการ ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (30/07/2564) แฟ้มแนบ
 60. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต (ว643) (29/07/2564) แฟ้มแนบ
 61. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๐๗ ลว ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) (16/07/2564)
 62. ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ดาวน์โหลด (15/07/2564)
 63. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนกรกฎาคม 2564 (ว458) (07/07/2564) แฟ้มแนบ
 64. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 (01/07/2564) แฟ้มแนบ
 65. การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (ว290) (18/05/2564) แฟ้มแนบ
 66. การผ่อนผันการส่งรายงานประจำเดือน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (27/04/2564)
 67. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่2)พ.ศ.2564ดาวน์โหลด (23/04/2564)
 68. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด (23/04/2564)
 69. แนวปฎิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 2019 ดาวน์โหลด (21/04/2564)
 70. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว160ดาวน์โหลด (23/03/2564) แฟ้มแนบ
 71. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564 (22/03/2564) แฟ้มแนบ
 72. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ( ว 58 ) (18/03/2564) แฟ้มแนบ
 73. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (11/03/2564) แฟ้มแนบ
 74. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2) (10/03/2564) แฟ้มแนบ
 75. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔) (03/02/2564) แฟ้มแนบ
 76. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔) (03/02/2564) แฟ้มแนบ
 77. การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) (28/01/2564) แฟ้มแนบ
 78. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (12/01/2564) แฟ้มแนบ
 79. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี 2564 (11/01/2564) แฟ้มแนบ
 80. การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว5) (06/01/2564) แฟ้มแนบ
 81. แนวทางการประเมินการประกันคุุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๒๕ ลว ๓๐ ธ.ค. ๖๓) (30/12/2563) แฟ้มแนบ
 82. การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๑๔ ลง ๒๓ ธ.ค. ๖๓) (23/12/2563) แฟ้มแนบ
 83. ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 (18/12/2563) แฟ้มแนบ
 84. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (30/11/2563) แฟ้มแนบ
 85. แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓) (06/11/2563) แฟ้มแนบ
 86. แนวปฎิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ดาวน์โหลด (22/10/2563)
 87. รายงานกิจกรรมย่อยเพื่อให้ส่วนราชการแจ้งให้กรมบัญชีกลางสร้างรหัสกิจกรรมย่อยอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับงบประมาณ 2564 ในระบบGFMIS ดาวน์โหลด (15/10/2563)
 88. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (15/10/2563) แฟ้มแนบ
 89. กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999)ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบยันยอดกับบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงิน หากมีข้อสงสัยโปรดประสาน นางสาวชัชญาภัค ปรางโท้ กล่มงานประมวลบัญชีแผ่นดินกองบัญชีภาครัฐ สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ >>>> ดาวน์โหลด (14/10/2563)
 90. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนพฤศจิกายน 2563 (ว 500) (14/10/2563) แฟ้มแนบ
 91. แนวปฎิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินละการนำส่งเงินคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนอกส์(e-peyment) ดาวน์โหลด (05/10/2563)
 92. การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( ว 160 ) (05/10/2563) แฟ้มแนบ
 93. ระบบการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System: GAQA)สำหรับส่วนราชการ ดาวน์โหลด (02/10/2563)
 94. รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐดาวน์โหลด (02/10/2563)
 95. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563, ยกเลิก (01/10/2563) แฟ้มแนบ
 96. แนวปฎิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การประเมินภายในองค์กร (กค ๐๔๐๙/ว๔๔๓) (17/09/2563) แฟ้มแนบ
 97. ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือของระบบดังกล่าวได้ที่ ดาวน์โหลด (11/09/2563)
 98. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 145 ) (28/08/2563) แฟ้มแนบ
 99. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 135 ) (14/08/2563) แฟ้มแนบ
 100. แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๔๔๙ ลว ๗ ส.ค. ๖๓) (07/08/2563) แฟ้มแนบ
 101. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 348 ) (23/07/2563) แฟ้มแนบ
 102. การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (20/07/2563) แฟ้มแนบ
 103. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ( ว 318 ) (14/07/2563) แฟ้มแนบ
 104. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนกรกฎาคม 2563 (13/07/2563) แฟ้มแนบ
 105. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (09/07/2563) แฟ้มแนบ
 106. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token Key) และการขอบันทึก รายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราซการ/ลูกจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น (เปีดสิทธิหน้าบัตร) (22/06/2563) แฟ้มแนบ
 107. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (19/06/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 108. ขอความเอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (18/06/2563) แฟ้มแนบ
 109. แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไฟล์สำรองที่ ดาวน์โหลด (05/06/2563) แฟ้มแนบ
 110. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13/05/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 111. แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (06/05/2563)
 112. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (30/04/2563) แฟ้มแนบ
 113. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (22/04/2563) แฟ้มแนบ
 114. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20/04/2563) แฟ้มแนบ
 115. หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD directpayment Token Key) (17/04/2563) แฟ้มแนบ
 116. การขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด (30/03/2563) แฟ้มแนบ
 117. การขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (30/03/2563) แฟ้มแนบ
 118. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 41 ) (12/03/2563) แฟ้มแนบ
 119. แบบรายงานกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10/03/2563) แฟ้มแนบ
 120. การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) (02/03/2563) แฟ้มแนบ
 121. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (14/02/2563) แฟ้มแนบ
 122. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563, ยกเลิก (07/02/2563) แฟ้มแนบ
 123. การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (03/02/2563) แฟ้มแนบ
 124. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (08/01/2563) แฟ้มแนบ
 125. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (06/01/2563) แฟ้มแนบ
 126. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ว 105) สามารถประสานในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2127 7415 (02/01/2563) แฟ้มแนบ
 127. แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ว ๕๘๙) (27/12/2562) แฟ้มแนบ
 128. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (16/12/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 129. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (28/11/2562) แฟ้มแนบ
 130. ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ว 551) (21/11/2562) แฟ้มแนบ
 131. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินฝากคลังหรือส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับทุนหมุนเวียน (12/11/2562) แฟ้มแนบ
 132. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบ GFMIS ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว 522) (30/10/2562) แฟ้มแนบ
 133. ข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (25/10/2562)
 134. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2562, ยกเลิก (15/10/2562) แฟ้มแนบ
 135. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (09/10/2562) แฟ้มแนบ
 136. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว473) (27/09/2562) แฟ้มแนบ
 137. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (26/09/2562) แฟ้มแนบ
 138. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562, ยกเลิก (06/09/2562) แฟ้มแนบ
 139. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ (ว95) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะ ดาวน์โหลด (05/09/2562) แฟ้มแนบ
 140. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ว 94 ) (29/08/2562) แฟ้มแนบ
 141. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 93 ) (29/08/2562) แฟ้มแนบ
 142. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ว 414 ) (28/08/2562) แฟ้มแนบ
 143. แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (26/08/2562) แฟ้มแนบ
 144. การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตาม พรบ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 (08/08/2562) แฟ้มแนบ
 145. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (05/08/2562) แฟ้มแนบ
 146. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ( ว 76) (25/07/2562) แฟ้มแนบ
 147. การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 351 ) (24/07/2562) แฟ้มแนบ
 148. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า (ว344) ดาวน์โหลด บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 (18/07/2562)
 149. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 323) (28/06/2562) แฟ้มแนบ
 150. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (ว 61) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (25/06/2562) แฟ้มแนบ
 151. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) เพิ่มเติ่ม (ว 311) สาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ ดาวน์โหลด (21/06/2562)
 152. ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจำทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชัภาครัฐ (สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ ดาวน์โหลด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ดาวน์โหลด) (14/05/2562)
 153. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะ ดาวน์โหลด (13/05/2562)
 154. หลักเกณฑืและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด (ว 34) (23/04/2562) แฟ้มแนบ
 155. ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 187) (19/04/2562) แฟ้มแนบ
 156. การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (17/04/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 157. หลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (05/04/2562) แฟ้มแนบ
 158. แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 24 ) (21/03/2562) แฟ้มแนบ
 159. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (19/03/2562) แฟ้มแนบ
 160. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (05/03/2562) แฟ้มแนบ
 161. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ว 18) (04/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 162. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิค (01/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 163. รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (01/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 164. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27/02/2562) แฟ้มแนบ
 165. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (21/02/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 166. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ (18/02/2562) แฟ้มแนบ
 167. คู่มือการบัญชีภาครรัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดาวน์โหลด (29/01/2562)
 168. แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ (28/01/2562) แฟ้มแนบ
 169. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (17/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 170. ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ (Government Cost Information : GCI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคู่มือการใช้งาน (16/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 171. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (27/12/2561) แฟ้มแนบ
 172. ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ (26/12/2561) แฟ้มแนบ
 173. แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 174. คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครรัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเป็นไฟล์ excel ได้ที่ ดาวน์โหลด (21/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 175. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (12/12/2561) แฟ้มแนบ
 176. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ excel ได้ที่นี้ค่ะ แบบ สรก. 62-1 และ แบบ สรก. 62-2 (06/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 177. งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 124 ) (15/11/2561) แฟ้มแนบ
 178. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (14/11/2561) แฟ้มแนบ
 179. การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (31/10/2561) แฟ้มแนบ
 180. flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน (29/10/2561) แฟ้มแนบ
 181. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (22/10/2561) แฟ้มแนบ
 182. ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (19/10/2561) แฟ้มแนบ
 183. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (05/10/2561) แฟ้มแนบ
 184. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับบัญชีการเงินแผ่นดิน (01/10/2561) แฟ้มแนบ
 185. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (01/10/2561) แฟ้มแนบ
 186. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 98 ) (26/09/2561) แฟ้มแนบ
 187. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 95 ) (24/09/2561) แฟ้มแนบ
 188. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (24/09/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 189. ขอความร่วมมือส่งรายงานการเงินประจำปีผ่านระบบ CFS (21/09/2561) แฟ้มแนบ
 190. การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 93 ) (20/09/2561) แฟ้มแนบ
 191. หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 92 ) (17/09/2561) แฟ้มแนบ
 192. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561, ยกเลิก (12/09/2561) แฟ้มแนบ
 193. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 85 ) (06/09/2561) แฟ้มแนบ
 194. แนวทางการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี และมาตรฐานการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน (06/09/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 195. หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 84 ) (31/08/2561) แฟ้มแนบ
 196. ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (24/08/2561) แฟ้มแนบ
 197. การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (24/08/2561) แฟ้มแนบ
 198. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 365 ) (17/08/2561) แฟ้มแนบ
 199. แนวปฏิบัติเกี่นวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบGFMIS (17/08/2561) แฟ้มแนบ
 200. รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (15/08/2561) แฟ้มแนบ
 201. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561, ยกเลิก (26/07/2561) แฟ้มแนบ
 202. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (ว 67) (23/07/2561) แฟ้มแนบ
 203. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 47) (31/05/2561) แฟ้มแนบ
 204. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (02/04/2561) แฟ้มแนบ
 205. การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 137 ) (16/03/2561) แฟ้มแนบ
 206. แนวปฏิบัติทางบัญชีในากรรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (09/03/2561) แฟ้มแนบ
 207. หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 20 ) (02/03/2561) แฟ้มแนบ
 208. การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) (28/02/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 209. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (20/02/2561) แฟ้มแนบ
 210. บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔ (26/01/2561) แฟ้มแนบ
 211. คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (28/12/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 212. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (19/12/2560) แฟ้มแนบ
 213. การปรับปรุงโปรแกรมการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวงในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์ excel ได้ที่ ดาวน์โหลด (18/12/2560) แฟ้มแนบ
 214. ขอส่งแบบรายงานกิจกรรมย่อยเพื่อให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง (17/10/2560) แฟ้มแนบ
 215. การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (16/10/2560) แฟ้มแนบ
 216. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (28/09/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 217. แนวปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินภาพรวมของส่วนราชการ (27/09/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 218. รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (27/09/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 219. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว 159) (26/09/2560) แฟ้มแนบ
 220. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 156 ) (19/09/2560) แฟ้มแนบ
 221. การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 153 ) (14/09/2560) แฟ้มแนบ
 222. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง (05/09/2560) แฟ้มแนบ
 223. แนวการตรวจสอบภายในระบบ E-paymnt (05/09/2560) แฟ้มแนบ
 224. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ( ว 339 ) (05/09/2560) แฟ้มแนบ
 225. หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 146 ) (05/09/2560) แฟ้มแนบ
 226. การจัดทำงบการเงินภาพรวมของส่วนราชการ (31/08/2560) แฟ้มแนบ
 227. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (28/08/2560) แฟ้มแนบ
 228. หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 144 ) (25/08/2560) แฟ้มแนบ
 229. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่องสินค้าคงเหลือ (18/08/2560) แฟ้มแนบ
 230. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ายหลังวันที่ในรายงาน (18/08/2560) แฟ้มแนบ
 231. ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และคู่มือการใช้งาน (17/08/2560) แฟ้มแนบ
 232. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ว 307 ) (16/08/2560) แฟ้มแนบ
 233. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (09/08/2560) แฟ้มแนบ
 234. ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) (02/08/2560) แฟ้มแนบ
 235. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) (ว 116) (31/07/2560) แฟ้มแนบ
 236. การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (21/07/2560) แฟ้มแนบ
 237. ขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 253) (17/07/2560) แฟ้มแนบ
 238. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ (15/06/2560) แฟ้มแนบ
 239. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 52 ) (20/04/2560) แฟ้มแนบ
 240. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 42 ) (30/03/2560) แฟ้มแนบ
 241. การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 97 ) (23/03/2560) แฟ้มแนบ
 242. การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS (13/03/2560) แฟ้มแนบ
 243. การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (13/03/2560) แฟ้มแนบ
 244. แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม) (13/03/2560) แฟ้มแนบ
 245. เร่งรัดการจัดส่งเอกสารชดใช้คืนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (08/03/2560) แฟ้มแนบ
 246. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (06/03/2560) แฟ้มแนบ
 247. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ว๒๖) (01/03/2560) แฟ้มแนบ
 248. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ (19/02/2560) แฟ้มแนบ
 249. แนวทางการคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (16/02/2560) แฟ้มแนบ
 250. ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (08/02/2560) แฟ้มแนบ
 251. รูปแบบรายงานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)(โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ Facebook กองบัญชีภาครัฐ) (24/01/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 252. โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12/01/2560) แฟ้มแนบ
 253. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (ว 5 และ ว 6) (12/01/2560) แฟ้มแนบ
 254. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10/01/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 255. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รัฐวิสาหิจ) (09/01/2560) แฟ้มแนบ
 256. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ว 2) (09/01/2560) แฟ้มแนบ
 257. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กองทุน) (09/01/2560) แฟ้มแนบ
 258. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (09/01/2560) แฟ้มแนบ
 259. ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้ กรณีอุทกภัย (06/01/2560) แฟ้มแนบ
 260. การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ (05/01/2560) แฟ้มแนบ
 261. ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ภาคใต้ (04/01/2560) แฟ้มแนบ
 262. หลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28/12/2559) แฟ้มแนบ
 263. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา (23/12/2559) แฟ้มแนบ
 264. หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย (ว 165) (22/12/2559) แฟ้มแนบ
 265. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (25/11/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 266. ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (24/11/2559) แฟ้มแนบ
 267. การปรับปรุงรูปแบบการนำเสนองบการเงินรวมระดับกระทรวง (22/11/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 268. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา (14/11/2559) แฟ้มแนบ
 269. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ (14/11/2559) แฟ้มแนบ
 270. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ (14/11/2559) แฟ้มแนบ
 271. ข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (11/11/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 272. รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 (03/11/2559) แฟ้มแนบ
 273. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (31/10/2559) แฟ้มแนบ
 274. แจ้งการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง (31/10/2559) แฟ้มแนบ
 275. ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (31/10/2559) แฟ้มแนบ
 276. แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน (ว 147) (27/10/2559) แฟ้มแนบ
 277. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19/10/2559) แฟ้มแนบ
 278. การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (18/10/2559) แฟ้มแนบ
 279. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ( ว 407 ) (17/10/2559) แฟ้มแนบ
 280. การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 ( ว 403 ) (13/10/2559) แฟ้มแนบ
 281. รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (12/10/2559) แฟ้มแนบ
 282. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (10/10/2559) แฟ้มแนบ
 283. แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0409.3/ว 384 ลว. 30 กันยายน 2559) (30/09/2559) แฟ้มแนบ
 284. รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30/09/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 285. รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30/09/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 286. กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ (30/09/2559) แฟ้มแนบ
 287. รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (30/09/2559) แฟ้มแนบ
 288. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 379 ) (28/09/2559) แฟ้มแนบ
 289. แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (22/09/2559) แฟ้มแนบ
 290. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ( ว 120 ) (22/09/2559) แฟ้มแนบ
 291. การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 368 ) (20/09/2559) แฟ้มแนบ
 292. การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F (15/09/2559) แฟ้มแนบ
 293. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 112 ) (15/09/2559) แฟ้มแนบ
 294. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ (09/09/2559) แฟ้มแนบ
 295. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 (08/09/2559) แฟ้มแนบ
 296. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ( ว 349 ) (07/09/2559) แฟ้มแนบ
 297. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (07/09/2559) แฟ้มแนบ
 298. ร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (06/09/2559) แฟ้มแนบ
 299. ร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (06/09/2559) แฟ้มแนบ
 300. การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒ /ว๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) (31/08/2559) แฟ้มแนบ
 301. บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (ว 337) (31/08/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 302. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 101 ) (30/08/2559) แฟ้มแนบ
 303. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (23/08/2559) แฟ้มแนบ
 304. การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (16/08/2559) แฟ้มแนบ
 305. แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ (16/08/2559) แฟ้มแนบ
 306. ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น (15/08/2559) แฟ้มแนบ
 307. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 95 ) (08/08/2559) แฟ้มแนบ
 308. ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม) (25/07/2559) แฟ้มแนบ
 309. ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และคู่มือการใช้งาน (05/07/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 310. ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และคู่มือการใช้งาน (05/07/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 311. แนวทางการจัดทำบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมในระบบGFMIS (28/06/2559) แฟ้มแนบ
 312. รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายงานสรุป) (18/05/2559) แฟ้มแนบ
 313. รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (18/05/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 314. การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (16/05/2559) แฟ้มแนบ
 315. โครงการประชุมสัมมนาด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี (16/05/2559) แฟ้มแนบ
 316. กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม (10/05/2559) แฟ้มแนบ
 317. การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (29/04/2559) แฟ้มแนบ
 318. เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 (19/04/2559) แฟ้มแนบ
 319. เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Copy เพื่อ Download ที่ลิงค์นี้) https://drive.google.com/open?id=0B24aaSn8LjqATjRna3I1V3h3bXc (18/04/2559)
 320. การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 (ว.167) (11/04/2559) แฟ้มแนบ
 321. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) (30/03/2559) แฟ้มแนบ
 322. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ( ว 31 ) (28/03/2559) แฟ้มแนบ
 323. การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 ( ว 152 ) (28/03/2559) แฟ้มแนบ
 324. การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 146 ) (21/03/2559) แฟ้มแนบ
 325. การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (21/03/2559) แฟ้มแนบ
 326. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 24 ) (18/03/2559) แฟ้มแนบ
 327. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (17/03/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 328. รวมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ(เพิ่มเติม) (17/03/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 329. ประกาศรายชื่ออบรมโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ (ท่านที่ต้องการสำรองห้องพัก กรุุณาติดต่อโรงแรมตามเอกสารที่แนบมา) (11/03/2559) แฟ้มแนบ
 330. ขอทราบจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้ (08/03/2559) แฟ้มแนบ
 331. ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) (ว111) (04/03/2559) แฟ้มแนบ
 332. การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (02/03/2559) แฟ้มแนบ
 333. โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ สามารถสมัครได้ที่ www.cgd.go.th -> เรื่องที่น่าสนใจ -> ตรวจสอบภายใน -> ฝึกอบรม (26/02/2559) แฟ้มแนบ
 334. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (15/02/2559) แฟ้มแนบ
 335. ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว๒ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (11/02/2559) แฟ้มแนบ
 336. แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิต 2557 (11/02/2559) แฟ้มแนบ
 337. เอกสารประกอบการบรรยาย และ คู่มือ CGD_Costing (11/02/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 338. เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดทำบัญชีต้นทุน (อุดมศึกษา)+(ส่วนราชการ) ว449 และ ว450 (11/02/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 339. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา (08/02/2559) แฟ้มแนบ
 340. โครงการประชุมชี้แจงร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเ ฉพาะเรื่องฉบับใหม่ (29/01/2559) แฟ้มแนบ
 341. ขอความอนุเคราะห์แจ้งส่วนราชการภายในจังหวัดเพื่อจัดการสิ่งของที่ฝากไว้ในห้องมั่นคง (กค 0406.3/ว 7) (28/01/2559) แฟ้มแนบ
 342. การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด (28/01/2559) แฟ้มแนบ
 343. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ) (20/01/2559) แฟ้มแนบ
 344. ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ (Government Cost Information : GCI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และคู่มือการใช้งาน (20/01/2559) แฟ้มแนบ
 345. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (14/01/2559) แฟ้มแนบ
 346. การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (14/01/2559) แฟ้มแนบ
 347. โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำพจนานุกรมกิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ (12/01/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 348. เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน) (11/01/2559) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 349. เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รัฐวิสาหกิจ) (08/01/2559) แฟ้มแนบ
 350. ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และ การใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา (24/12/2558) แฟ้มแนบ
 351. การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ (08/12/2558) แฟ้มแนบ
 352. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ ทั้งนี้ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เบิกจ่ายจากต้นสังกัด (04/12/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 353. เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (03/12/2558) แฟ้มแนบ
 354. เรื่องการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งกค 0410.6/ว 239 (03/12/2558) แฟ้มแนบ
 355. โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (30/11/2558) แฟ้มแนบ
 356. แจ้งเปิดให้ใช้ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (26/11/2558) แฟ้มแนบ
 357. การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (26/11/2558) แฟ้มแนบ
 358. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (25/11/2558) แฟ้มแนบ
 359. การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5.1.14 (กรณีภัยหนาว) (ว 144) (20/11/2558) แฟ้มแนบ
 360. ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มผลสัมฤิทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ (ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและสำนักงานปลัด) (13/11/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 361. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ รุ่นที่๑ วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ (จังหวัด มหาวิทยาลัย) รุ่นที่ ๒ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๙(ส่วนราชการ) (13/11/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 362. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ (12/11/2558) แฟ้มแนบ
 363. โครงการฝึกอบคมหลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา (12/11/2558) แฟ้มแนบ
 364. ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12/11/2558) แฟ้มแนบ
 365. แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง (09/11/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 366. ข้อมูลบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอให้หน่วยงานที่มียอดคงเหลือตรวจสอบเพื่อ ประกอบการจัดทำงบการเงิน Download ข้อมูล ไปที่...ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง---->บัญชีและตรวจสอบภายในภาครัฐ ----> มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ----> อื่นๆ) (09/11/2558)
 367. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (29/10/2558) แฟ้มแนบ
 368. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 130 ) (26/10/2558) แฟ้มแนบ
 369. โครงการประชุมชีแจงนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ (26/10/2558) แฟ้มแนบ
 370. คำถาม-คำตอบ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) (16/10/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 371. แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (15/10/2558) แฟ้มแนบ
 372. การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (15/10/2558) แฟ้มแนบ
 373. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา (15/10/2558) แฟ้มแนบ
 374. การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 397 ) (15/10/2558) แฟ้มแนบ
 375. การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (15/10/2558) แฟ้มแนบ
 376. โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (14/10/2558) แฟ้มแนบ
 377. แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรบกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด (08/10/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 378. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย ( ว 313 ) (01/10/2558) แฟ้มแนบ
 379. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารและการตรวจสอบเพื่อขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ว359) (30/09/2558) แฟ้มแนบ
 380. โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กค ๐๔๐๘.๔/๓๙๕๕๔ ลว ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๒ (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ)ได้ที่ ช่องทาง"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง" "บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ" "กำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ" หัวข้อ "อื่นๆ" (30/09/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 381. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปี 2557 (30/09/2558) แฟ้มแนบ
 382. แนวทางการคำนวณต้นทุนของจังหวัด (30/09/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 383. รายงานวิเคราะห์ต้นทุน (สำนักงานคลังจังหวัด,คลังเขต) (30/09/2558) แฟ้มแนบ
 384. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว 369) (30/09/2558) แฟ้มแนบ
 385. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS ( ว 352 ) (29/09/2558) แฟ้มแนบ
 386. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ว 114) (29/09/2558) แฟ้มแนบ
 387. การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 350 ) (28/09/2558) แฟ้มแนบ
 388. แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ (22/09/2558) แฟ้มแนบ
 389. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ว 109) (21/09/2558) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 390. การรายงานสถานะเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ( ว 330 ) (17/09/2558) แฟ้มแนบ
 391. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 98 ) (04/09/2558) แฟ้มแนบ
 392. การใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ (03/09/2558) แฟ้มแนบ
 393. การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (28/08/2558) แฟ้มแนบ
 394. การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (20/08/2558) แฟ้มแนบ
 395. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (13/08/2558) แฟ้มแนบ
 396. โครงการพัฒนาระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ (10/08/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 397. คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (03/08/2558) แฟ้มแนบ
 398. การส่งรายงานประจำเดือน (29/07/2558) แฟ้มแนบ
 399. การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (28/07/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 400. ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (24/07/2558) แฟ้มแนบ
 401. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (23/07/2558) แฟ้มแนบ
 402. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (23/07/2558) แฟ้มแนบ
 403. การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (22/07/2558) แฟ้มแนบ
 404. แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ (20/07/2558) แฟ้มแนบ
 405. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ว 68) (03/07/2558) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 406. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท (30/06/2558) แฟ้มแนบ
 407. ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (23/06/2558) แฟ้มแนบ
 408. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ว 56) (15/06/2558) แฟ้มแนบ
 409. การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 54 ) (11/06/2558) แฟ้มแนบ
 410. การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและวิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้ระบบงานละเมิดและแพ่งสำหรับ IE 11 กค 4010.6/ว 32 (04/06/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 411. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย ( ว 197 ) (04/06/2558) แฟ้มแนบ
 412. การรายงานสถานะเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 189 ) (27/05/2558) แฟ้มแนบ
 413. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (27/05/2558) แฟ้มแนบ
 414. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (19/05/2558) แฟ้มแนบ
 415. การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (08/05/2558) แฟ้มแนบ
 416. การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (07/05/2558) แฟ้มแนบ
 417. ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (07/05/2558) แฟ้มแนบ
 418. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 41 ) (29/04/2558) แฟ้มแนบ
 419. แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย กค 0410.2/ว 15 (16/04/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 420. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (10/04/2558) แฟ้มแนบ
 421. แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ (02/04/2558) แฟ้มแนบ
 422. การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (ว ๓๒) (27/03/2558) แฟ้มแนบ
 423. การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ว ๑๒) (27/03/2558) แฟ้มแนบ
 424. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 23 ) (26/03/2558) แฟ้มแนบ
 425. แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 (23/03/2558) แฟ้มแนบ
 426. ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13/03/2558) แฟ้มแนบ
 427. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจคุณสมบัติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ (10/03/2558) แฟ้มแนบ
 428. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (06/03/2558) แฟ้มแนบ
 429. การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (03/03/2558) แฟ้มแนบ
 430. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (23/02/2558) แฟ้มแนบ
 431. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (23/02/2558) แฟ้มแนบ
 432. การกำกับดูแลและควบคุมด้านการเงินสำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา (17/02/2558) แฟ้มแนบ
 433. ขอข้อมูลสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในหน่วยงานภาครัฐ (12/02/2558) แฟ้มแนบ
 434. ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2557 (11/02/2558) แฟ้มแนบ
 435. แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน (09/02/2558) แฟ้มแนบ
 436. การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย (04/02/2558) แฟ้มแนบ
 437. การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย (28/01/2558) แฟ้มแนบ
 438. แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (16/01/2558) แฟ้มแนบ
 439. การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (14/01/2558) แฟ้มแนบ
 440. แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้รวจสอบภายใน (13/01/2558) แฟ้มแนบ
 441. แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (29/12/2557) แฟ้มแนบ
 442. เกณฑ์การประเมินคุณภาพรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวชี้วัดกลางเพื่อใช้ประเมินผลสำนักงานคลังจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (29/12/2557) แฟ้มแนบ
 443. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (26/12/2557) แฟ้มแนบ
 444. แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใข้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (18/12/2557) แฟ้มแนบ
 445. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (27/11/2557) แฟ้มแนบ
 446. แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (25/11/2557) แฟ้มแนบ
 447. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 370 ) (25/11/2557) แฟ้มแนบ
 448. แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (25/11/2557) แฟ้มแนบ
 449. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (21/11/2557) แฟ้มแนบ
 450. กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางของปีงบประมาณ พ.ศ.2557ขอให้หน่วยงานที่มียอดคงเหลือตรวจสอบเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงิน หากมีข้อสงสัย โปรดประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายงานการเงินแผ่นดิน กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ ตามรายชื่อที่แนบ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ -> มาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ หัวข้อ กฎหมายระเบียบ เอกสารเผยแพร่ > อื่นๆ (18/11/2557)
 451. แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (17/11/2557) แฟ้มแนบ
 452. แนวปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (17/11/2557) แฟ้มแนบ
 453. ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (12/11/2557) แฟ้มแนบ
 454. การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 106 ) (27/10/2557) แฟ้มแนบ
 455. หลักการและแนวทางในการประปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (22/10/2557) แฟ้มแนบ
 456. แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน (17/10/2557) แฟ้มแนบ
 457. การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 299 ) (16/10/2557) แฟ้มแนบ
 458. แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน สามารถดาวน์โหลด(กค 0423.2/ว237)ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ -> มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติด้านการบัญชีภาครัฐ (13/10/2557) แฟ้มแนบ
 459. ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (09/10/2557) แฟ้มแนบ
 460. แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ -> กำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ -> อื่นๆ -> แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ) (29/09/2557) แฟ้มแนบ
 461. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม (24/09/2557) แฟ้มแนบ
 462. การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี ( ว 254 ) (19/09/2557) แฟ้มแนบ
 463. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS ( ว 248 ) (16/09/2557) แฟ้มแนบ
 464. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (09/09/2557) แฟ้มแนบ
 465. แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (08/09/2557) แฟ้มแนบ
 466. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบGFMIS (05/09/2557) แฟ้มแนบ
 467. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ว 85) และ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ว 83) (05/09/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 468. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 84 ) (05/09/2557) แฟ้มแนบ
 469. การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (02/09/2557) แฟ้มแนบ
 470. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 78 ) (29/08/2557) แฟ้มแนบ
 471. การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (29/08/2557) แฟ้มแนบ
 472. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 77 ) (28/08/2557) แฟ้มแนบ
 473. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ( ว 217 ) (21/08/2557) แฟ้มแนบ
 474. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 (31/07/2557) แฟ้มแนบ
 475. การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (02/07/2557) แฟ้มแนบ
 476. การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น (30/06/2557) แฟ้มแนบ
 477. ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (23/06/2557) แฟ้มแนบ
 478. ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด (21/05/2557) แฟ้มแนบ
 479. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (27/03/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 480. การขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี (24/03/2557) แฟ้มแนบ
 481. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (21/03/2557) แฟ้มแนบ
 482. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 21 ) (20/03/2557) แฟ้มแนบ
 483. แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (13/03/2557) แฟ้มแนบ
 484. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 (04/03/2557) แฟ้มแนบ
 485. การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร (28/02/2557) แฟ้มแนบ
 486. แนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (27/02/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 487. ผ่อนผันการส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (20/02/2557)
 488. แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ (12/02/2557) แฟ้มแนบ
 489. ผ่อนผันการส่งงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง (12/02/2557) แฟ้มแนบ
 490. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 001 ) (28/01/2557) แฟ้มแนบ
 491. การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (27/01/2557) แฟ้มแนบ
 492. การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ (24/01/2557) แฟ้มแนบ
 493. แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (14/01/2557) แฟ้มแนบ
 494. แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (10/01/2557) แฟ้มแนบ
 495. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (09/01/2557) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 496. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก (08/01/2557) แฟ้มแนบ
 497. การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง (27/12/2556) แฟ้มแนบ
 498. ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (27/12/2556) แฟ้มแนบ
 499. การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (24/12/2556) แฟ้มแนบ
 500. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (18/12/2556) แฟ้มแนบ
 501. แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สามารถดาว์นโหลดเอกสารแนบ ๑ และ ๒ รูปแบบเอกสาร ได้ที่ www.cgd.go.th -> ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ -> กำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ -> อื่นๆ (13/12/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 502. แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (13/12/2556) แฟ้มแนบ
 503. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 449 ) (12/12/2556) แฟ้มแนบ
 504. ผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชการ (06/12/2556) แฟ้มแนบ
 505. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (25/11/2556) แฟ้มแนบ
 506. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (22/11/2556) แฟ้มแนบ
 507. การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ (19/11/2556) แฟ้มแนบ
 508. กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างรับกรมบัญชีกลางของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ขอให้หน่วยงานที่มียอดคงเหลือตรวจสอบเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงิน หากมีข้อสงสัย โปรดประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายงานการเงินแผ่นดิน กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ ตามรายชื่อที่แนบ Download ข้อมูลได้ที่ (18/11/2556)
 509. การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/10/2556) แฟ้มแนบ
 510. ขอเชิญประชุม โครงการประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (25/10/2556) แฟ้มแนบ
 511. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (24/10/2556) แฟ้มแนบ
 512. แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) (18/10/2556) แฟ้มแนบ
 513. คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ (17/10/2556) แฟ้มแนบ
 514. ขอสำรวจจำนวนหนี้และลูกหนี้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (17/10/2556) แฟ้มแนบ
 515. การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ( ว 373 ) (10/10/2556) แฟ้มแนบ
 516. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 115 ) (30/09/2556) แฟ้มแนบ
 517. หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 114 ) (27/09/2556) แฟ้มแนบ
 518. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) (26/09/2556) แฟ้มแนบ
 519. การเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปีและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี ( ว 336 ) (20/09/2556) แฟ้มแนบ
 520. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (17/09/2556) แฟ้มแนบ
 521. ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (26/08/2556) แฟ้มแนบ
 522. ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 (21/08/2556) แฟ้มแนบ
 523. การลบเอกสารพักในระบบGFMIS (21/08/2556) แฟ้มแนบ
 524. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (19/08/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 525. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้ (16/08/2556) แฟ้มแนบ
 526. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต/เครดิต) (16/08/2556) แฟ้มแนบ
 527. แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (16/07/2556) แฟ้มแนบ
 528. ด่วนที่สุด สรุปมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 5/2556 (20/06/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 529. เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาการผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (20 พ.ค. 2556) (20/05/2556) แฟ้มแนบ
 530. สรุปมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2556 (15/05/2556) แฟ้มแนบ
 531. ด่วนที่สุด เรื่อง การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (01/05/2556) แฟ้มแนบ
 532. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ว 51) (27/03/2556) แฟ้มแนบ
 533. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (18/02/2556) แฟ้มแนบ
 534. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (25/12/2555) แฟ้มแนบ
 535. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (27/11/2555) แฟ้มแนบ
 536. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (17/09/2555) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 537. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 187 ) (23/05/2555) แฟ้มแนบ
 538. มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (12/03/2555) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 539. ขอข้อมูลสถานะทางการเงิน (Cash flow) (25/11/2554) แฟ้มแนบ
 540. ว 383 ลว. 1 พ.ย. 54 กรอบคู่มือการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของทางราชการ (01/11/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 541. หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับหรือระเบียบกระทรวงการคลัง (30/09/2554) แฟ้มแนบ
 542. หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (26/09/2554) แฟ้มแนบ
 543. การสำรวจการจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (21/09/2554) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 544. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (11/04/2554) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 545. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553 (28/01/2554) แฟ้มแนบ
 546. การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 (21/01/2554) แฟ้มแนบ
 547. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. 2553 (19/01/2554) แฟ้มแนบ
 548. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 (17/12/2553) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 549. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (17/12/2553) แฟ้มแนบ
 550. การสำรวจการจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2552 (16/12/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 551. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) (28/09/2553) แฟ้มแนบ
 552. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS (28/09/2553) แฟ้มแนบ
 553. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบGFMIS กรณีการปิดหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน (27/09/2553) แฟ้มแนบ
 554. การปฏิบัติในเรื่องการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (27/09/2553) แฟ้มแนบ
 555. การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS (27/09/2553) แฟ้มแนบ
 556. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม และประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ว 100) (24/09/2553) แฟ้มแนบ
 557. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (24/09/2553) แฟ้มแนบ
 558. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 (23/09/2553) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 559. ขอให้รายงานและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (22/09/2553) แฟ้มแนบ
 560. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม (20/09/2553) แฟ้มแนบ
 561. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2553 (20/09/2553) แฟ้มแนบ
 562. วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่มีการหักค่าปรับของโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (17/09/2553) แฟ้มแนบ
 563. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน (17/09/2553) แฟ้มแนบ
 564. รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 (16/09/2553) แฟ้มแนบ
 565. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (15/09/2553) แฟ้มแนบ
 566. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (13/09/2553) แฟ้มแนบ
 567. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 (03/09/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 568. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (27/08/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 569. การสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online (27/08/2553) แฟ้มแนบ
 570. ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (27/08/2553) แฟ้มแนบ
 571. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (25/08/2553) แฟ้มแนบ
 572. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (24/08/2553) แฟ้มแนบ
 573. แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน (23/08/2553) แฟ้มแนบ
 574. การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (17/08/2553) แฟ้มแนบ
 575. ข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงาน (11/08/2553) แฟ้มแนบ
 576. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (10/08/2553) แฟ้มแนบ
 577. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ว 281) (10/08/2553)
 578. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ว 280) (10/08/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 579. การบันทึกรายการขอเบิกเงินกรณีมีค่าปรับสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (09/08/2553) แฟ้มแนบ
 580. ขอให้แจ้งข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (29/07/2553) แฟ้มแนบ
 581. การบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ PFMS (22/07/2553) แฟ้มแนบ
 582. การตรวจสอบการปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง (20/07/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 583. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 (20/07/2553) แฟ้มแนบ
 584. ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (20/07/2553) แฟ้มแนบ
 585. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 (20/07/2553) แฟ้มแนบ
 586. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 (20/07/2553) แฟ้มแนบ
 587. การจ้างเอกชนดำเนินงาน (14/07/2553) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 588. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการผู้เสียชีวิต (12/07/2553) แฟ้มแนบ
 589. คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online (12/07/2553) แฟ้มแนบ
 590. ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า (09/07/2553) แฟ้มแนบ
 591. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ (06/07/2553) แฟ้มแนบ
 592. วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวก้บลูกหนี้เงินยืมโครงการไทยเข็มแข็ง 2555 (02/07/2553) แฟ้มแนบ
 593. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ. 2553 (01/07/2553)
 594. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (30/06/2553) แฟ้มแนบ
 595. คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online (30/06/2553) แฟ้มแนบ
 596. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี (29/06/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 597. การแจ้งข้อมูลตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย (18/06/2553) แฟ้มแนบ
 598. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่มีส่วนราชการในต่างประเทศ (17/06/2553) แฟ้มแนบ
 599. การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ (16/06/2553) แฟ้มแนบ
 600. การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ว 201) (15/06/2553) แฟ้มแนบ
 601. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (14/06/2553) แฟ้มแนบ
 602. คู่มือปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS (11/06/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 603. แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง (09/06/2553) แฟ้มแนบ
 604. แบบสอบถามตามโครงการพัฒนาผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ (08/06/2553) แฟ้มแนบ
 605. การเทียบตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งมิได้มีตำแหน่งกำหนดไว้และไม่ได้รับเงินเดือน (31/05/2553) แฟ้มแนบ
 606. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (31/05/2553) แฟ้มแนบ
 607. ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (27/05/2553) แฟ้มแนบ
 608. การล้างบัญชีพักสินทรัพย์จากการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online (27/05/2553) แฟ้มแนบ
 609. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (11/05/2553) แฟ้มแนบ
 610. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม (30/04/2553) แฟ้มแนบ
 611. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี (26/04/2553) แฟ้มแนบ
 612. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ (22/04/2553) แฟ้มแนบ
 613. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (12/04/2553) แฟ้มแนบ
 614. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการและจังหวัด (09/04/2553) แฟ้มแนบ
 615. การแจ้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน web Online (09/04/2553) แฟ้มแนบ
 616. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (08/04/2553) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 617. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินทดรองราชการ (05/04/2553) แฟ้มแนบ
 618. หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (05/04/2553) แฟ้มแนบ
 619. การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (02/04/2553) แฟ้มแนบ
 620. บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ("แฟ้มที่ 1 หนังสือนำ") / ("แฟ้มที่ 2 รายละเอียดต่าง ๆ") / ("แฟ้มที่ 3 บัญชีโครงสร้าง") / ("แฟ้มที่ 4 กลุ่มงานสนับสนุน") / ("แฟ้มที่ 5 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน") / ("แฟ้มที่ 6 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ") / ("แฟ้มที่ 7 กลุ่มงานช่าง หน้า 1 - 60") / ("แฟ้มที่ 8 กลุ่มงานช่าง หน้า 61 - 120") / ("แฟ้มที่ 9 กลุ่มงานช่าง หน้า 121 - 183") (01/04/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 621. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (30/03/2553) แฟ้มแนบ
 622. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ MIS (24/03/2553) แฟ้มแนบ
 623. ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (23/03/2553) แฟ้มแนบ
 624. แจ้งความประสงค์การใช้ GFMIS Token key เพื่อปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (23/03/2553) แฟ้มแนบ
 625. เพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูลใน PFMS web-Form ของโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (19/03/2553) แฟ้มแนบ
 626. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553 (ว 92) (16/03/2553) แฟ้มแนบ
 627. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (16/03/2553) แฟ้มแนบ
 628. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (10/03/2553) แฟ้มแนบ
 629. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS (02/03/2553) แฟ้มแนบ
 630. หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด (18/02/2553) แฟ้มแนบ
 631. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMIS (Upload Excel Form) ผ่าน Web online (16/02/2553) แฟ้มแนบ
 632. แนวทางการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (04/02/2553) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 633. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (03/02/2553) แฟ้มแนบ
 634. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (02/02/2553) แฟ้มแนบ
 635. แนวปฏิบัติในการหักล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งประเภทเอกสาร BD และ BF ในระบบ GFMIS (28/01/2553) แฟ้มแนบ
 636. วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนการปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (28/01/2553) แฟ้มแนบ
 637. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27/01/2553) แฟ้มแนบ
 638. การทดลองนำร่องปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง Web Online (27/01/2553) แฟ้มแนบ
 639. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งในระบบGFMIS (25/01/2553) แฟ้มแนบ
 640. การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (19/01/2553) แฟ้มแนบ
 641. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 (19/01/2553) แฟ้มแนบ
 642. คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online (29/12/2552) แฟ้มแนบ
 643. ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค (29/12/2552) แฟ้มแนบ
 644. วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (25/12/2552) แฟ้มแนบ
 645. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (22/12/2552) แฟ้มแนบ
 646. วิธีการนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เข้าระบบGFMIS (22/12/2552) แฟ้มแนบ
 647. การรับรองยอดวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 และเงินงบประมาณ ปี 2545 - 2551 ที่ได้รับอนุมัติให้กันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (17/12/2552) แฟ้มแนบ
 648. การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบGFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (17/12/2552) แฟ้มแนบ
 649. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 (16/12/2552) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 650. วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเกินส่งคืนโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (16/12/2552) แฟ้มแนบ
 651. การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงาน (09/12/2552) แฟ้มแนบ
 652. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีใน MIS ของระบบ GFMIS (04/12/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 653. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกหักผลักส่งกรณีเบิกเงินล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2552 พ. (04/12/2552) แฟ้มแนบ
 654. การบันทึกสินทรัพย์สำรวจพบในระบบGFMIS ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (03/12/2552) แฟ้มแนบ
 655. ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (02/12/2552) แฟ้มแนบ
 656. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (02/12/2552) แฟ้มแนบ
 657. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัด"ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน" (30/11/2552) แฟ้มแนบ
 658. วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด (26/11/2552) แฟ้มแนบ
 659. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทางเพ่งและทางละเมิดในระบบ GFMIS (25/11/2552) แฟ้มแนบ
 660. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากระบบ GFMIS (20/11/2552) แฟ้มแนบ
 661. โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีของมหาวิทยาลัยในระบบ GFMIS (19/11/2552) แฟ้มแนบ
 662. การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและหรือการอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (17/11/2552) แฟ้มแนบ
 663. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไปพลางก่อน (12/11/2552) แฟ้มแนบ
 664. วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (11/11/2552) แฟ้มแนบ
 665. การดำเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ยังไม่มีผลใช้บังคับ (11/11/2552) แฟ้มแนบ
 666. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้านข้าราชการ (03/11/2552) แฟ้มแนบ
 667. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ว 390) (30/10/2552) แฟ้มแนบ
 668. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (30/10/2552) แฟ้มแนบ
 669. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนเงินฝากคลังของส่วนราชการ (29/10/2552) แฟ้มแนบ
 670. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐในระบบ GFMIS (29/10/2552) แฟ้มแนบ
 671. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ (28/10/2552) แฟ้มแนบ
 672. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในระบบ GFMIS (27/10/2552) แฟ้มแนบ
 673. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปพลางก่อน (27/10/2552) แฟ้มแนบ
 674. การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกรมธนารักษ์ (27/10/2552) แฟ้มแนบ
 675. การใช้บัตรเครดิตราชการ (26/10/2552) แฟ้มแนบ
 676. คู่มือกระบวนงานบันทึกรายการในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (26/10/2552) แฟ้มแนบ
 677. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ (22/10/2552) แฟ้มแนบ
 678. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 (21/10/2552) แฟ้มแนบ
 679. แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาคราชการ (21/10/2552) แฟ้มแนบ
 680. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย (20/10/2552) แฟ้มแนบ
 681. การปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS (20/10/2552) แฟ้มแนบ
 682. การรายงานการรับและการจ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 (20/10/2552) แฟ้มแนบ
 683. การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (15/10/2552) แฟ้มแนบ
 684. แนวปฏิบัติในการนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเข้าระบบGFMIS (14/10/2552) แฟ้มแนบ
 685. หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (12/10/2552) แฟ้มแนบ
 686. การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) (09/10/2552) แฟ้มแนบ
 687. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม (09/10/2552) แฟ้มแนบ
 688. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบGFMIS (09/10/2552) แฟ้มแนบ
 689. การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการปฎิบัติงานผ่านระบบ GFMIS (08/10/2552) แฟ้มแนบ
 690. หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง (07/10/2552) แฟ้มแนบ
 691. วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ (06/10/2552) แฟ้มแนบ
 692. ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (02/10/2552) แฟ้มแนบ
 693. การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS (30/09/2552) แฟ้มแนบ
 694. หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (28/09/2552) แฟ้มแนบ
 695. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (23/09/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 696. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2552 (18/09/2552) แฟ้มแนบ
 697. เตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ (11/09/2552) แฟ้มแนบ
 698. คู่มือกระบวนการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS (10/09/2552) แฟ้มแนบ
 699. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (10/09/2552) แฟ้มแนบ
 700. หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2552 (09/09/2552) แฟ้มแนบ
 701. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (04/09/2552) แฟ้มแนบ
 702. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (03/09/2552) แฟ้มแนบ
 703. แนวทางปฏิบัติของสำนักงานคลังจังหวัดในการดำเนินการในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ (ระบบเงินฝาก) (28/08/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 704. การกำหนดอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการ ณ กรุงตริโปลี (26/08/2552) แฟ้มแนบ
 705. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย (21/08/2552) แฟ้มแนบ
 706. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ว 285) (20/08/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 707. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ว 284) (20/08/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 708. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค (18/08/2552) แฟ้มแนบ
 709. คู่มือการใช้รายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (14/08/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 710. ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS (07/08/2552) แฟ้มแนบ
 711. เงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่สถานพยาบาลของรัฐได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพสุขภาพแห่งชาติ (29/07/2552) แฟ้มแนบ
 712. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (27/07/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 713. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22/07/2552) แฟ้มแนบ
 714. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ว 247) (17/07/2552) แฟ้มแนบ
 715. รายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS (17/07/2552) แฟ้มแนบ
 716. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐในระบบ GFMIS (15/07/2552) แฟ้มแนบ
 717. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ (07/07/2552) แฟ้มแนบ
 718. คู่มือกระบวนการลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS (02/07/2552) แฟ้มแนบ
 719. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐส่งคืนคลังในระบบ GFMIS (30/06/2552) แฟ้มแนบ
 720. การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (30/06/2552) แฟ้มแนบ
 721. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐส่งคืนคลังในระบบ GFMIS (29/06/2552) แฟ้มแนบ
 722. คู่มือการบริหารความเสี่ยง (23/06/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 723. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอนในระบบ GFMIS (18/06/2552) แฟ้มแนบ
 724. หลักเกณฑ์การนำเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐส่งคืนคลัง (16/06/2552) แฟ้มแนบ
 725. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (15/06/2552) แฟ้มแนบ
 726. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2551 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (12/06/2552) แฟ้มแนบ
 727. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ (12/06/2552) แฟ้มแนบ
 728. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐในระบบ GFMIS (11/06/2552) แฟ้มแนบ
 729. การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (09/06/2552) แฟ้มแนบ
 730. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ระหว่างกันของหน่วยงานลักษณะพิเศษ (02/06/2552) แฟ้มแนบ
 731. หลักเกณฑ์การนำเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐสำหรับหน่วยงาน 6 กลุ่มใหม่ตามติคณะรัฐมนตรี (29/05/2552) แฟ้มแนบ
 732. ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค (26/05/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 733. หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (25/05/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 734. ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบGFMIS (21/05/2552) แฟ้มแนบ
 735. รายงานทางด้านการบริหารงบประมาณ ใน MIS ของระบบ GFMIS (19/05/2552) แฟ้มแนบ
 736. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาเอกชน (13/05/2552) แฟ้มแนบ
 737. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับที่ได้รับอนุญาตให้เป็นรายได้ของหน่วยงานในระบบ GFMIS (07/05/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 738. วันที่ปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังของบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ในระบบ GFMIS (30/04/2552) แฟ้มแนบ
 739. ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (24/04/2552) แฟ้มแนบ
 740. รูปแบบระบบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ (24/04/2552) แฟ้มแนบ
 741. แนวปฏิบัติในการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังของบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)ในระบบGFMIS (20/04/2552) แฟ้มแนบ
 742. รายงานผลการเบิกจ่าย งบเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใน MIS ของระบบ GFMIS (20/04/2552) แฟ้มแนบ
 743. รายงานผลการเบิกจ่าย มุมมองรหัสงบประมาณ(Fund Center) ใน MIS ของระบบ GFMIS (09/04/2552) แฟ้มแนบ
 744. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 (09/04/2552) แฟ้มแนบ
 745. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับเรียกเงินตามแคชเชียร์เช็ค ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (03/04/2552) แฟ้มแนบ
 746. คู่มือกระบวนงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 31 มีนาคม (25/03/2552) แฟ้มแนบ
 747. การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (25/03/2552) แฟ้มแนบ
 748. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการต้นสังกัดของผู้มีสิทธิรับเงิน (24/03/2552) แฟ้มแนบ
 749. การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (24/03/2552) แฟ้มแนบ
 750. การเปิดระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (24/03/2552) แฟ้มแนบ
 751. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในระบบ GFMIS (19/03/2552) แฟ้มแนบ
 752. การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (17/03/2552) แฟ้มแนบ
 753. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขันต่ำ (17/03/2552) แฟ้มแนบ
 754. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (16/03/2552) แฟ้มแนบ
 755. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (13/03/2552) แฟ้มแนบ
 756. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12/03/2552) แฟ้มแนบ
 757. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ในระบบ GFMIS (11/03/2552) แฟ้มแนบ
 758. ขอให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ว 80) (10/03/2552) แฟ้มแนบ
 759. ขอให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ว 79) (10/03/2552) แฟ้มแนบ
 760. วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (09/03/2552) แฟ้มแนบ
 761. ขอให้รายงานความคืบหน้าและติดตามการจัดทำกระดาษทำการนอกระบบGFMIS ให้ครบถ้วน (06/03/2552) แฟ้มแนบ
 762. กำหนดอัตราเงินเดือนในการคำนวณเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (05/03/2552) แฟ้มแนบ
 763. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนงานการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS (05/03/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 764. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง (02/03/2552) แฟ้มแนบ
 765. ปรับเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในรายงาน MIS : การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS (27/02/2552) แฟ้มแนบ
 766. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (26/02/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 767. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ว 13) (26/02/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 768. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (26/02/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 769. การจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (24/02/2552) แฟ้มแนบ
 770. การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (23/02/2552) แฟ้มแนบ
 771. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือการครองชีพของบุคลากรภาครัฐ (19/02/2552) แฟ้มแนบ
 772. ขอให้แจ้งรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (16/02/2552) แฟ้มแนบ
 773. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (12/02/2552) แฟ้มแนบ
 774. คู่มือการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว (05/02/2552) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 775. การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (02/02/2552) แฟ้มแนบ
 776. วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (23/01/2552) แฟ้มแนบ
 777. การรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (22/01/2552) แฟ้มแนบ
 778. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ. (15/01/2552) แฟ้มแนบ
 779. คู่มือการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการในระบบ GFMIS (30/12/2551) แฟ้มแนบ
 780. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงเงินค่าสาธารณูปโภค (26/12/2551) แฟ้มแนบ
 781. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (26/12/2551) แฟ้มแนบ
 782. อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการอยู่ในประเทศรัสเซีย (กรุงมอสโก) ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (กรุงอาบูดาบีและเมืองดูไบ) และประเทศอินเดีย (เมืองมุมไบ) (24/12/2551) แฟ้มแนบ
 783. การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างของงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (19/12/2551) แฟ้มแนบ
 784. การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร (17/12/2551) แฟ้มแนบ
 785. การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (17/12/2551) แฟ้มแนบ
 786. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศกรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (17/12/2551) แฟ้มแนบ
 787. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (12/12/2551) แฟ้มแนบ
 788. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง (12/12/2551) แฟ้มแนบ
 789. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน (11/12/2551) แฟ้มแนบ
 790. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (08/12/2551) แฟ้มแนบ
 791. การกำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องตามระบบจำแนกประเภทใหม่ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (08/12/2551) แฟ้มแนบ
 792. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนขายบิลของทุนหมุนเวียน (04/12/2551) แฟ้มแนบ
 793. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว 132) (04/12/2551) แฟ้มแนบ
 794. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน" (02/12/2551) แฟ้มแนบ
 795. แบบสอบถามตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ (01/12/2551) แฟ้มแนบ
 796. ประเภทและอัตราค่าเล่าเรียน (28/11/2551) แฟ้มแนบ
 797. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (28/11/2551) แฟ้มแนบ
 798. การเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (24/11/2551) แฟ้มแนบ
 799. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (21/11/2551) แฟ้มแนบ
 800. รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ (21/11/2551) แฟ้มแนบ
 801. การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (21/11/2551) แฟ้มแนบ
 802. คู่มือกระบวนงานโอนขายบิลในระบบ GFMIS (20/11/2551) แฟ้มแนบ
 803. คู่มือกระบวนงานการนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (19/11/2551) แฟ้มแนบ
 804. อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการอยู่ในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (19/11/2551) แฟ้มแนบ
 805. การเบิกจ่ายเงินหรือวิธีปฏิบัติที่ได้รับความตกลงหรือความเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ (17/11/2551) แฟ้มแนบ
 806. การกำหนดประเภทเอกสารและรหัสบัญชีแยกประเภทตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS (17/11/2551) แฟ้มแนบ
 807. การเรียกรายงานถอนคืนรายได้ (07/11/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 808. กระบวนการปฏิบัติงานของงบประมาณจังหวัดในระบบ GFMIS (04/11/2551) แฟ้มแนบ
 809. การเปิดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS (04/11/2551) แฟ้มแนบ
 810. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศยกเลิกสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (30/10/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 811. แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (30/10/2551) แฟ้มแนบ
 812. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (29/10/2551) แฟ้มแนบ
 813. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (29/10/2551) แฟ้มแนบ
 814. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS (28/10/2551) แฟ้มแนบ
 815. ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (27/10/2551) แฟ้มแนบ
 816. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปพลางก่อน (20/10/2551) แฟ้มแนบ
 817. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินอุดหนุนในระบบGFMIS ของหน่วยงานลักษณะพิเศษ (20/10/2551) แฟ้มแนบ
 818. การยกเลิกแบบรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน (20/10/2551) แฟ้มแนบ
 819. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียนในระบบGFMIS (20/10/2551) แฟ้มแนบ
 820. แนวทางจัดตั้งทุนหมุนเวียน (20/10/2551) แฟ้มแนบ
 821. มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในการดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (17/10/2551) แฟ้มแนบ
 822. ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง (17/10/2551) แฟ้มแนบ
 823. ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (13/10/2551) แฟ้มแนบ
 824. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายการเงินประจำปี (09/10/2551) แฟ้มแนบ
 825. แนวปฏิบัติการบันทึกรายการทยอยจ่ายเงินชำระหนี้ในระบบ GFMIS (03/10/2551) แฟ้มแนบ
 826. การนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (03/10/2551) แฟ้มแนบ
 827. การปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการในเครื่อง GFMIS Termial และแบบ Excel Loader ให้รองรับการบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS (02/10/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 828. หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง (02/10/2551) แฟ้มแนบ
 829. หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง (02/10/2551) แฟ้มแนบ
 830. แนวปฏิบัติทางบัญชีในระบบรับและนำเงินส่งคลัง (30/09/2551) แฟ้มแนบ
 831. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. 2551 (29/09/2551) แฟ้มแนบ
 832. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ชดใช้คืนเงินยืมข้ามปีงบประมาณในระบบ GFMIS (29/09/2551) แฟ้มแนบ
 833. แนวปฏิบัติกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS (26/09/2551) แฟ้มแนบ
 834. แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานเอกสารกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่าน Web Report (26/09/2551) แฟ้มแนบ
 835. แบบบันทึกรับรองเวลาทวีคูณสำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดหรือเวลาราชการตอนเป็นทหาร (แบบ 5304) (25/09/2551) แฟ้มแนบ
 836. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (24/09/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 837. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551 (ว 106) (23/09/2551) แฟ้มแนบ
 838. การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (23/09/2551) แฟ้มแนบ
 839. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าที่พักอาศัยในที่พักของราชการ พ.ศ. 2551 (23/09/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 840. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (23/09/2551) แฟ้มแนบ
 841. การเทียบตำแหน่ง (22/09/2551) แฟ้มแนบ
 842. การเทียบตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่น (22/09/2551) แฟ้มแนบ
 843. หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (19/09/2551) แฟ้มแนบ
 844. รายงานเงินงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS (18/09/2551) แฟ้มแนบ
 845. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (17/09/2551) แฟ้มแนบ
 846. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชย และการส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2551 (17/09/2551) แฟ้มแนบ
 847. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (16/09/2551) แฟ้มแนบ
 848. ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (15/09/2551) แฟ้มแนบ
 849. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุประเภทเงินที่นำส่งในใบฝากเงิน (Pay in Slip) (12/09/2551) แฟ้มแนบ
 850. ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานสรุปผลการโอนยอดบ้ญชีที่ระงับการใช้งานรายหน่วยเบิกจ่ายให้หน่วยเบิกจ่ายในพื้นที่ให้ทำการตรวจสอบ (12/09/2551) แฟ้มแนบ
 851. คู่มือกระบวนงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (10/09/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 852. รายงานแสดงยอดงบประมาณ ตามหน่วยรับงบประมาณ (10/09/2551) แฟ้มแนบ
 853. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (06/09/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 854. การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง (05/09/2551) แฟ้มแนบ
 855. กระบวนงานการบันทึกรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังในระบบ GFMIS (05/09/2551) แฟ้มแนบ
 856. รายงานตามระบบการรับและนำส่งเพิ่มเติม (04/09/2551) แฟ้มแนบ
 857. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ(การตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อจ้างในระบบจัดซื้อจ้างและการเบิกจ่ายโดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจ้างของGFMIS ) (02/09/2551) แฟ้มแนบ
 858. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ(การตรวจสอบระบบรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน) (02/09/2551) แฟ้มแนบ
 859. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (29/08/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 860. การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค กรณีมีเงินสมทบ (28/08/2551) แฟ้มแนบ
 861. การปรับปรุงรายงานระบบบริหารเงินทุนใน Web Report (20/08/2551)
 862. สิทธิค่าเช่าบ้านข้าราชการย้ายไปต่างประเทศ กลับมาไทยต่างท้องที่มีสิทธิหรือไม่ ค่าเช่าบ้าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่างประเทศ รองอธิดี (19/08/2551)
 863. ขอให้ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขหรือกลับรายการสำหรับบัญชีที่ระงับการผ่านรายการ (15/08/2551) แฟ้มแนบ
 864. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนบำนาญและเงินเดือนจ่ายตรงในระบบ GFMIS (08/08/2551) แฟ้มแนบ
 865. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (07/08/2551) แฟ้มแนบ
 866. ซ้อมความเข้าใจกระบวนงานโอนจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ (01/08/2551) แฟ้มแนบ
 867. วิธีปฎิบัติในการบันทึกรายการเช็คคืนในระบบ GFMIS (01/08/2551) แฟ้มแนบ
 868. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS (31/07/2551) แฟ้มแนบ
 869. แนวทางการบันทึกรายการบัญชีของเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS (24/07/2551) แฟ้มแนบ
 870. แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ.เกินสิทธิ (22/07/2551) แฟ้มแนบ
 871. แก้ไขประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (16/07/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 872. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (15/07/2551) แฟ้มแนบ
 873. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ (15/07/2551) แฟ้มแนบ
 874. วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (09/07/2551) แฟ้มแนบ
 875. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 (08/07/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 876. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 (08/07/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 877. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (08/07/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 878. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (07/07/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 879. แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 (04/07/2551) แฟ้มแนบ
 880. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Management Information Sytem : MIS) (03/07/2551) แฟ้มแนบ
 881. ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (02/07/2551) แฟ้มแนบ
 882. การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (30/06/2551) แฟ้มแนบ
 883. การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินของทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS (23/06/2551) แฟ้มแนบ
 884. วิธีการเรียกรายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบ GFMIS (23/06/2551) แฟ้มแนบ
 885. การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (16/06/2551) แฟ้มแนบ
 886. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (13/06/2551) แฟ้มแนบ
 887. วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินและการนำส่งเงินเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในระบบ GFMIS (13/06/2551) แฟ้มแนบ
 888. การจัดทำงบทดลองตามแบบ บช 05 ที่ปรับปรุงใหม่ในระบบ GFMIS (13/06/2551) แฟ้มแนบ
 889. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาสำหรับการคำนวณราคากลาง (11/06/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 890. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว (06/06/2551) แฟ้มแนบ
 891. วิธีปฏิบัติในการบันทึกการล้างเงินยืมในระบบ GFMIS (30/05/2551) แฟ้มแนบ
 892. วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS (30/05/2551) แฟ้มแนบ
 893. ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน (ว 184) (28/05/2551) แฟ้มแนบ
 894. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงิ่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS (28/05/2551) แฟ้มแนบ
 895. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (28/05/2551) แฟ้มแนบ
 896. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 (27/05/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 897. แนวปฏิบัติการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ในระบบ GFMIS (27/05/2551) แฟ้มแนบ
 898. การกลับรายการเอกสารและการแก้ไขเอกสารขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (26/05/2551) แฟ้มแนบ
 899. แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) (21/05/2551) แฟ้มแนบ
 900. หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (21/05/2551) แฟ้มแนบ
 901. การถอนคืนรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (08/05/2551) แฟ้มแนบ
 902. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 5) (08/05/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 903. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (08/05/2551) แฟ้มแนบ
 904. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตตามแนวทางประเมินผลตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (08/05/2551) แฟ้มแนบ
 905. การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน (08/05/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 906. ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนปิดบัญชีแยกประเภทที่ถูกระงับการผ่านรายการในผังบัญชี Version 2551 (30/04/2551) แฟ้มแนบ
 907. การปรับปรุงระบบ GFMIS ส่วนขยาย (29/04/2551) แฟ้มแนบ
 908. ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (25/04/2551) แฟ้มแนบ
 909. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (25/04/2551) แฟ้มแนบ
 910. ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2551 (23/04/2551) แฟ้มแนบ
 911. การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (22/04/2551) แฟ้มแนบ
 912. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 (11/04/2551) แฟ้มแนบ
 913. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (10/04/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 914. การเตรียมความพร้อมในการใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ (10/04/2551) แฟ้มแนบ
 915. คู่มือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของทุนหมุนเวียน (09/04/2551) แฟ้มแนบ
 916. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (08/04/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 917. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในระบบรับและนำเงินส่งคลัง (04/04/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 918. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (02/04/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 919. การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (31/03/2551) แฟ้มแนบ
 920. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (27/03/2551) แฟ้มแนบ
 921. การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ (25/03/2551) แฟ้มแนบ
 922. การบันทึกข้อมูลทางบัญชีของทุนหมุนเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ.2550ในระบบGFMIS (24/03/2551) แฟ้มแนบ
 923. การบันทึกข้อมูลทางบัญชีในระบบGFMIS ของหน่วยงานลักษณะพิเศษ (24/03/2551) แฟ้มแนบ
 924. การบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในระบบGFMIS (24/03/2551) แฟ้มแนบ
 925. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (20/03/2551) แฟ้มแนบ
 926. การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (18/03/2551) แฟ้มแนบ
 927. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551 (17/03/2551) แฟ้มแนบ
 928. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (10/03/2551) แฟ้มแนบ
 929. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2540 (10/03/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 930. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (07/03/2551) แฟ้มแนบ
 931. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพและบำเหน็จตกทอดตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551 (05/03/2551) แฟ้มแนบ
 932. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2550 ที่เหลือจ่ายไว่เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (05/03/2551) แฟ้มแนบ
 933. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (27/02/2551) แฟ้มแนบ
 934. การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบGFMIS (26/02/2551) แฟ้มแนบ
 935. การเก็บเงินรายรับจากการใช้บริการสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (25/02/2551) แฟ้มแนบ
 936. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 (25/02/2551) แฟ้มแนบ
 937. หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (20/02/2551)
 938. แจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password)ในระบบ GFMIS (20/02/2551) แฟ้มแนบ
 939. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ (18/02/2551) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 940. แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (14/02/2551) แฟ้มแนบ
 941. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551 (08/02/2551) แฟ้มแนบ
 942. ขอสำรวจจำนวนหนี้และลูกหนี้ที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (01/02/2551) แฟ้มแนบ
 943. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (28/01/2551) แฟ้มแนบ
 944. พระราชกฤษว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (28/01/2551) แฟ้มแนบ
 945. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (17/01/2551) แฟ้มแนบ
 946. การพักงานและว่ากล่าวตักเตือนผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (15/01/2551) แฟ้มแนบ
 947. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (15/01/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 948. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2550 (08/01/2551) แฟ้มแนบ
 949. การประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ว 1) (04/01/2551) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 950. ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 (28/12/2550) แฟ้มแนบ
 951. กำหนดเวลาส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (27/12/2550) แฟ้มแนบ
 952. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (20/12/2550) แฟ้มแนบ
 953. ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (18/12/2550) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 954. หลักเกณฑ์การใช้บัตรน้ำมันรถราชการ (18/12/2550) แฟ้มแนบ
 955. การพัฒนาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดขอเจ้าหน้าที่ (18/12/2550) แฟ้มแนบ
 956. หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ) (11/12/2550) แฟ้มแนบ
 957. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (11/12/2550) แฟ้มแนบ
 958. อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการในกรุงลิมาประเทศเปรูและกรุงอาบูจาสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (30/11/2550) แฟ้มแนบ
 959. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการและที่พักของทางราชการ (30/11/2550) แฟ้มแนบ
 960. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (23/11/2550) แฟ้มแนบ
 961. การใช้ Token Key ในการนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย internet (21/11/2550) แฟ้มแนบ
 962. การรายงานตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ข้อ 2.2 (16/11/2550)
 963. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (15/11/2550) แฟ้มแนบ
 964. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (13/11/2550) แฟ้มแนบ
 965. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (08/11/2550) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 966. สื่อวีดีทัศน์ด้านการบัญชีภาครัฐในระบบ GFMIS (06/11/2550) แฟ้มแนบ
 967. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ลาออกจากราชการตามมาตรการการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) (ว 77) (31/10/2550) แฟ้มแนบ
 968. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (30/10/2550) แฟ้มแนบ
 969. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (25/10/2550) แฟ้มแนบ
 970. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (22/10/2550) แฟ้มแนบ
 971. แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (22/10/2550) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 972. การซักซ้อมความเข้าใจและการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (22/10/2550) แฟ้มแนบ
 973. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (22/10/2550) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 974. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (17/10/2550) แฟ้มแนบ
 975. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบGFMIS (12/10/2550) แฟ้มแนบ
 976. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (12/10/2550) แฟ้มแนบ
 977. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (04/10/2550) แฟ้มแนบ
 978. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ว 69) (04/10/2550) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 979. แนวปฏิบัติทางบัญชีของทุนหมุนเวียนในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (01/10/2550) แฟ้มแนบ
 980. แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (25/09/2550) แฟ้มแนบ
 981. หลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ว 64) (25/09/2550) แฟ้มแนบ
 982. การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญในอัตราร้อยละสี่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 (25/09/2550) แฟ้มแนบ
 983. หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (21/09/2550) แฟ้มแนบ
 984. หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (21/09/2550) แฟ้มแนบ
 985. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2550 (21/09/2550) แฟ้มแนบ
 986. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) (18/09/2550) แฟ้มแนบ
 987. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินโครงการลงทุนพิเศษของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 (18/09/2550) แฟ้มแนบ
 988. โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานราชการโดยตรง (13/09/2550) แฟ้มแนบ
 989. แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน (12/09/2550) แฟ้มแนบ
 990. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (31/08/2550) แฟ้มแนบ
 991. การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (29/08/2550) แฟ้มแนบ
 992. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (28/08/2550) แฟ้มแนบ
 993. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (21/08/2550) แฟ้มแนบ
 994. การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (21/08/2550) แฟ้มแนบ
 995. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (21/08/2550) แฟ้มแนบ
 996. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2550 (16/08/2550) แฟ้มแนบ
 997. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (15/08/2550) แฟ้มแนบ
 998. อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (08/08/2550) แฟ้มแนบ
 999. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (02/08/2550) แฟ้มแนบ
 1000. การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (02/08/2550) แฟ้มแนบ
 1001. ขอซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ. 5,100 บาท) (24/07/2550) แฟ้มแนบ
 1002. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550 (23/07/2550) แฟ้มแนบ
 1003. การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ (19/07/2550) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1004. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค (13/07/2550) แฟ้มแนบ
 1005. การยกเลิกพื้นที่เสี่ยงภัย (ว 39) (12/07/2550) แฟ้มแนบ
 1006. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (02/07/2550) แฟ้มแนบ
 1007. การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ตามมาตรา 4 เบญจ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 (22/06/2550) แฟ้มแนบ
 1008. ซ้อมความเข้าใจกรณีการใช้สิทธิรับบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในกรุงฮานอย กรุงพนมเปญ กรุงแบกแดด และกรุงมอสโก (21/06/2550) แฟ้มแนบ
 1009. การกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (15/06/2550) แฟ้มแนบ
 1010. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (07/06/2550) แฟ้มแนบ
 1011. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (07/06/2550) แฟ้มแนบ
 1012. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (30/05/2550) แฟ้มแนบ
 1013. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (25/05/2550) แฟ้มแนบ
 1014. การปิดงวดบัญชีปีงบประมาณพ.ศ.2550และ 2549 ในระบบ GFMIS ของทุนหมุนเวียน (25/05/2550) แฟ้มแนบ
 1015. การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ 2549 ในระบบGFMIS (25/05/2550) แฟ้มแนบ
 1016. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (24/05/2550) แฟ้มแนบ
 1017. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (21/05/2550) แฟ้มแนบ
 1018. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ว 169) (11/05/2550) แฟ้มแนบ
 1019. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) (01/05/2550) แฟ้มแนบ
 1020. การอนุมัติยกเว้นให้แต่งตั้งพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 34 และข้อ 35 (01/05/2550) แฟ้มแนบ
 1021. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ว 22) (24/04/2550) แฟ้มแนบ
 1022. กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (23/04/2550) แฟ้มแนบ
 1023. แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ (23/04/2550) แฟ้มแนบ
 1024. การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (19/04/2550) แฟ้มแนบ
 1025. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาค้ำประกันในหนังสือสัญาค้ำประกันของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (19/04/2550) แฟ้มแนบ
 1026. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ (12/04/2550) แฟ้มแนบ
 1027. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (10/04/2550) แฟ้มแนบ
 1028. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (05/04/2550) แฟ้มแนบ
 1029. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (05/04/2550) แฟ้มแนบ
 1030. การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฎิบัติการวิจัยในต่างประเทศ (03/04/2550) แฟ้มแนบ
 1031. การปิดงวดบัญชีและการจัดทำงบทดลองตามแบบ บช 05 ในระบบGFMIS ของทุนหมุนเวียน (30/03/2550) แฟ้มแนบ
 1032. การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (30/03/2550) แฟ้มแนบ
 1033. ซ้อมความเข้าใจเรื่องการส่งรายงานการเงิน (27/03/2550) แฟ้มแนบ
 1034. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (27/03/2550) แฟ้มแนบ
 1035. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีรหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (26/03/2550) แฟ้มแนบ
 1036. แนวปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขบัญชีกรณีระบบGFMIS บันทึกผิดหน่วยเบิกจ่าย (20/03/2550) แฟ้มแนบ
 1037. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (09/03/2550) แฟ้มแนบ
 1038. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (01/03/2550) แฟ้มแนบ
 1039. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (21/02/2550) แฟ้มแนบ
 1040. การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (16/02/2550) แฟ้มแนบ
 1041. การรายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (16/02/2550) แฟ้มแนบ
 1042. การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (14/02/2550) แฟ้มแนบ
 1043. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (14/02/2550) แฟ้มแนบ
 1044. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (31/01/2550) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1045. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 4) (29/01/2550) แฟ้มแนบ
 1046. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 3) (29/01/2550) แฟ้มแนบ
 1047. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 2) (29/01/2550) แฟ้มแนบ
 1048. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (29/01/2550) แฟ้มแนบ
 1049. ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2546 (29/01/2550) แฟ้มแนบ
 1050. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดเบิกเงินบำนาญปกติ และ ช.ค.บ. ของข้าราชการการเมืองและเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ เงินทำขวัญ ของลูกจ้างชาวต่างประเทศ ในระบบ GFMIS (23/01/2550) แฟ้มแนบ
 1051. การตรวจสอบและขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ของสาขาธนาคารกรุงไทยซาริอะฮ์ (23/01/2550) แฟ้มแนบ
 1052. การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (08/01/2550) แฟ้มแนบ
 1053. แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (04/01/2550) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1054. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2549 (03/01/2550) แฟ้มแนบ
 1055. แนวทางการดำเนินการเบิกหักผลักส่งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ และข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2549 ไปพลางก่อน ไปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (25/12/2549) แฟ้มแนบ
 1056. ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสรุปการขอเบิกเงิน (22/12/2549) แฟ้มแนบ
 1057. อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการประจำการในทวีปออสเตรเลีย (20/12/2549) แฟ้มแนบ
 1058. งดเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ในระบบ GFMIS (19/12/2549) แฟ้มแนบ
 1059. วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (18/12/2549) แฟ้มแนบ
 1060. การเบิกจ่ายเงินบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ (ทายาท) ตามโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 2549 (08/12/2549) แฟ้มแนบ
 1061. การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (08/12/2549) แฟ้มแนบ
 1062. รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (28/11/2549) แฟ้มแนบ
 1063. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง (22/11/2549) แฟ้มแนบ
 1064. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ กรณีล่วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ (22/11/2549) แฟ้มแนบ
 1065. การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2549) แฟ้มแนบ
 1066. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (14/11/2549) แฟ้มแนบ
 1067. การกำหนดตารางวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (10/11/2549) แฟ้มแนบ
 1068. การเบิกจ่ายเงินบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ (ทายาท) ตามโครงการจ่ายตรงประจำเดือนพฤศจิกายน 2549 (10/11/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1069. กำหนดเวลาส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (10/11/2549) แฟ้มแนบ
 1070. การเตรียมข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อส่งต่อไปยังระบบบำเหน็จบำนาญ (09/11/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1071. การจัดทำงบทดลองตามแบบ บช 05 ในระบบ GFMIS ของทุนหมุนเวียน (08/11/2549) แฟ้มแนบ
 1072. การจัดทำงบทดลองตามแบบ บช 05 ในระบบ GFMIS (08/11/2549) แฟ้มแนบ
 1073. การปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีภายหลังสิ้นปีงบประมาณ (06/11/2549) แฟ้มแนบ
 1074. วิธีการดำเนินการด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินในการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (30/10/2549) แฟ้มแนบ
 1075. การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกในการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (30/10/2549) แฟ้มแนบ
 1076. การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ (20/10/2549) แฟ้มแนบ
 1077. แนวทางการปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา (20/10/2549) แฟ้มแนบ
 1078. การจัดทำงบการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (16/10/2549) แฟ้มแนบ
 1079. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12/10/2549) แฟ้มแนบ
 1080. การจัดทำงบทดลองตามแบบ บช 05 ในระบบ GFMIS ของทุนหมุนเวียน (12/10/2549) แฟ้มแนบ
 1081. รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (10/10/2549) แฟ้มแนบ
 1082. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS (10/10/2549) แฟ้มแนบ
 1083. การจัดทำงบทดลองตามแบบ บช 05 ในระบบGFMIS (10/10/2549) แฟ้มแนบ
 1084. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (05/10/2549) แฟ้มแนบ
 1085. การเบิกจ่ายเงินบำนาญตกทอด และบำนาญพิเศษ (ทายาท) ตามโครงการจ่ายตรงประจำเดือนตุลาคม 2549 (05/10/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1086. ให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณออกไปอีก 60 วัน (04/10/2549) แฟ้มแนบ
 1087. แนวทางการปฏิบัติในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้มีความรอบคอบรัดยิ่งขึ้น (04/10/2549) แฟ้มแนบ
 1088. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีก่อนต่อไปภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (04/10/2549) แฟ้มแนบ
 1089. การเปลี่ยนแปลงรอบการประมวลผลรายงานประจำเดือนใน Weop report (02/10/2549) แฟ้มแนบ
 1090. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ว 85) (29/09/2549) แฟ้มแนบ
 1091. การจัดทำรายงานการเงินประจำปีจากระบบ GFMIS (29/09/2549) แฟ้มแนบ
 1092. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคาร (29/09/2549) แฟ้มแนบ
 1093. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา (27/09/2549) แฟ้มแนบ
 1094. คู่มือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (27/09/2549) แฟ้มแนบ
 1095. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (26/09/2549) แฟ้มแนบ
 1096. การใช้บัตรเครดิตราชการ (25/09/2549) แฟ้มแนบ
 1097. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549 (22/09/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1098. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (22/09/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1099. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (19/09/2549) แฟ้มแนบ
 1100. การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (19/09/2549) แฟ้มแนบ
 1101. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายบำนาญพิเศษกรณีข้าราชการตายตามโครงการจ่ายตรง (18/09/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1102. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด (15/09/2549) แฟ้มแนบ
 1103. การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ (13/09/2549) แฟ้มแนบ
 1104. หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ (13/09/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1105. การเบิกจ่ายเงินบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ (ทายาท) ตามโครงการจ่ายตรง (11/09/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1106. แนวทางการปฏิบัติในการขอหารือหรือขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (11/09/2549) แฟ้มแนบ
 1107. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549 (08/09/2549) แฟ้มแนบ
 1108. การตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญ (01/09/2549) แฟ้มแนบ
 1109. วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (31/08/2549) แฟ้มแนบ
 1110. การพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (21/08/2549) แฟ้มแนบ
 1111. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (11/08/2549) แฟ้มแนบ
 1112. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (500-1,000 ล้านบาท) (02/08/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1113. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (สำหรับจังหวัด) (02/08/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1114. การติดตามเร่งรดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (500 ล้านบาทลงมา) (02/08/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1115. หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (27/07/2549) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1116. การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (21/07/2549) แฟ้มแนบ
 1117. แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จพิเศษ (20/07/2549) แฟ้มแนบ
 1118. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (20/07/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1119. การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร (17/07/2549) แฟ้มแนบ
 1120. อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการ ณ นครซีอาน สาธราณรัฐประชาชนจีน (17/07/2549) แฟ้มแนบ
 1121. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณจังหวัดบูรณาการในระบบ GFMIS (30/06/2549) แฟ้มแนบ
 1122. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง (23/06/2549) แฟ้มแนบ
 1123. ยืนยันบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (22/06/2549) แฟ้มแนบ
 1124. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (21/06/2549) แฟ้มแนบ
 1125. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ (20/06/2549) แฟ้มแนบ
 1126. ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานประจำปีจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (16/06/2549) แฟ้มแนบ
 1127. ขอส่งแบบรายงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (07/06/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1128. ซ้อมความเข้าใจเรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง (06/06/2549) แฟ้มแนบ
 1129. การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (05/06/2549) แฟ้มแนบ
 1130. รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน (02/06/2549) แฟ้มแนบ
 1131. รายงานการจัดเก็บเงินรายได้และการนำเงินส่งคลังแทนผ่าน GFMIS Terminal (31/05/2549) แฟ้มแนบ
 1132. การโยกย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบGFMIS (29/05/2549) แฟ้มแนบ
 1133. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (26/05/2549) แฟ้มแนบ
 1134. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 (25/05/2549) แฟ้มแนบ
 1135. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (24/05/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1136. การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 (23/05/2549) แฟ้มแนบ
 1137. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ว 196) (17/05/2549) แฟ้มแนบ
 1138. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ว 39) (15/05/2549) แฟ้มแนบ
 1139. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (10/05/2549) แฟ้มแนบ
 1140. โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (08/05/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1141. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (Gfmis Smart Card) รหัสผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) (03/05/2549) แฟ้มแนบ
 1142. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา (02/05/2549) แฟ้มแนบ
 1143. การเบิกจ่ายเกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงินการคลังและสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (26/04/2549) แฟ้มแนบ
 1144. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2548 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (24/04/2549) แฟ้มแนบ
 1145. การตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินสำหรับหน่วยงานที่ใช้เครื่อง GFMIS Terminal (24/04/2549) แฟ้มแนบ
 1146. ซักซ้อมความเข้าใจการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) (24/04/2549) แฟ้มแนบ
 1147. การตรวจสอบสถานข้อมูลเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS (20/04/2549) แฟ้มแนบ
 1148. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามระบบจ่ายตรง (18/04/2549) แฟ้มแนบ
 1149. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับเงิน - จ่ายเงินทุกสิ้นวัน (18/04/2549) แฟ้มแนบ
 1150. การเทียบตำแหน่ง (18/04/2549) แฟ้มแนบ
 1151. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ว 25) (10/04/2549) แฟ้มแนบ
 1152. อัตราค่าเสื่อมราคาและการรับรู้วัสดุคงเหลือในระบบGFMIS (07/04/2549) แฟ้มแนบ
 1153. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 (07/04/2549) แฟ้มแนบ
 1154. การตรวจสอบรายการการเบิกจ่ายเงิน (07/04/2549) แฟ้มแนบ
 1155. การจัดเตรียมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ(ทายาท) ทุกประเภทเข้าโครงการจ่ายตรง (07/04/2549) แฟ้มแนบ
 1156. ขอความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่อง GFMIS Terminal (31/03/2549) แฟ้มแนบ
 1157. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (KO) (30/03/2549) แฟ้มแนบ
 1158. ขอความร่วมมือในการตรวจสอบรายการเอกสารที่มีการยกเลิก (กลับรายการ) (30/03/2549) แฟ้มแนบ
 1159. พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549 (28/03/2549) แฟ้มแนบ
 1160. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (27/03/2549) แฟ้มแนบ
 1161. การกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ (24/03/2549) แฟ้มแนบ
 1162. การผ่อนผันและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (23/03/2549) แฟ้มแนบ
 1163. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (16/03/2549) แฟ้มแนบ
 1164. การบันทึกวันที่ผ่านรายงานกรณีจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ในระบบGFMIS (16/03/2549) แฟ้มแนบ
 1165. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (14/03/2549) แฟ้มแนบ
 1166. สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง (13/03/2549) แฟ้มแนบ
 1167. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีกาทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (10/03/2549) เชื่อมโยงเอกสาร
 1168. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (10/03/2549) แฟ้มแนบ
 1169. ซักซ้อมความเข้าใจการแก้ไขรหัสผ่าน(Password) ในระบบ Excel loader (07/03/2549) แฟ้มแนบ
 1170. แจ้งรายชื่อโรงแรมที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ( Surcharge) จากการใช้บัตรเครดิตราชการ (03/03/2549) แฟ้มแนบ
 1171. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (27/02/2549) แฟ้มแนบ
 1172. ความคืบหน้าเรื่องบำเหน็จค้ำประกัน (21/02/2549) แฟ้มแนบ
 1173. การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (20/02/2549) แฟ้มแนบ
 1174. การเรียกรายงานแสดงสถานะการนำส่งเงินผ่านเครื่อง GFMIS Terminal (20/02/2549) แฟ้มแนบ
 1175. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ในระบบGFMIS (20/02/2549) แฟ้มแนบ
 1176. แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานผ่าน Excel loaderในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหาร (20/02/2549) แฟ้มแนบ
 1177. การบันทึกข้อมูลย้อนหลังในระบบGFMIS (17/02/2549) แฟ้มแนบ
 1178. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (17/02/2549) แฟ้มแนบ
 1179. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จำบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (15/02/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1180. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (03/02/2549) แฟ้มแนบ
 1181. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุเลขที่อ้างอิงในการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS (01/02/2549) แฟ้มแนบ
 1182. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (31/01/2549) แฟ้มแนบ
 1183. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (27/01/2549) แฟ้มแนบ
 1184. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (27/01/2549) แฟ้มแนบ
 1185. การบันทึกข้อมูลการนำส่งเงินในระบบ GFMIS (26/01/2549) แฟ้มแนบ
 1186. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (25/01/2549) แฟ้มแนบ
 1187. การเปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (24/01/2549) แฟ้มแนบ
 1188. โครงการส่งเสริมการใช้ NGV ในรถยนต์ราชการ (20/01/2549) แฟ้มแนบ
 1189. การใช้บัตรเครดิตราชการ (19/01/2549) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1190. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (18/01/2549) แฟ้มแนบ
 1191. ได้กำหนดบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ (17/01/2549) แฟ้มแนบ
 1192. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (13/01/2549) แฟ้มแนบ
 1193. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (12/01/2549) แฟ้มแนบ
 1194. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2548 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (12/01/2549) แฟ้มแนบ
 1195. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างและการบันทึกรับวัสดุ/สินทรัพย์/ค่าใช้จ่ายสำหรับรายการที่ไม่อยู่ในข่ายต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (11/01/2549) แฟ้มแนบ
 1196. การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (10/01/2549) แฟ้มแนบ
 1197. การกำหนดทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (10/01/2549) แฟ้มแนบ
 1198. การสั่งพักงานผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (30/12/2548) แฟ้มแนบ
 1199. รายงานการเงินของจังหวัด (29/12/2548) แฟ้มแนบ
 1200. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง (28/12/2548) แฟ้มแนบ
 1201. การบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบGFMIS (26/12/2548) แฟ้มแนบ
 1202. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (23/12/2548) แฟ้มแนบ
 1203. การบันทึกรายการเช็คคืนในระบบGFMIS (19/12/2548) แฟ้มแนบ
 1204. รูปแบบรายงานการเงินมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (16/12/2548) แฟ้มแนบ
 1205. การหักล้างรายการคงค้างโดยใช้คำสั่งงาน ZGL_JJ ใน GFMIS Terminal (15/12/2548) แฟ้มแนบ
 1206. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (15/12/2548) แฟ้มแนบ
 1207. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในกลุ่ม5000เพิ่มเติม (15/12/2548) แฟ้มแนบ
 1208. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (08/12/2548) แฟ้มแนบ
 1209. ซ้อมความเข้าใจในการเรียกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (07/12/2548) แฟ้มแนบ
 1210. อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (02/12/2548) แฟ้มแนบ
 1211. รายงานการจัดเก็บเงินรายได้และการนำเงินส่งคลังผ่าน GFMIS Terminal (30/11/2548) แฟ้มแนบ
 1212. มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (29/11/2548) แฟ้มแนบ
 1213. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (28/11/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1214. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548 (25/11/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1215. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินงบประมาณเหลือจ่ายข้ามปีงบประมาณในระบบGFMIS (25/11/2548) แฟ้มแนบ
 1216. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548 (25/11/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1217. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (25/11/2548) แฟ้มแนบ
 1218. การยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (23/11/2548) แฟ้มแนบ
 1219. การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดและสินทรัพย์-Interface (21/11/2548) แฟ้มแนบ
 1220. ขอความร่วมมือเช่ารถที่มีการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV) (21/11/2548)
 1221. การบันทึกล้างรายการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณข้ามปีงบประมาณ (21/11/2548) แฟ้มแนบ
 1222. การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบGFMIS (16/11/2548) แฟ้มแนบ
 1223. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดคืนเงินประกันผลงาน (09/11/2548) แฟ้มแนบ
 1224. การเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลยกยอด (08/11/2548) แฟ้มแนบ
 1225. การปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งเงินในระบบGFMIS (08/11/2548) แฟ้มแนบ
 1226. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเงินประกันผลงานที่เกิดจากใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มาปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (08/11/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1227. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม (ว 166) (02/11/2548) แฟ้มแนบ
 1228. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระบบ GFMIS (01/11/2548) แฟ้มแนบ
 1229. การขอเบิกเงินสำหรับการซื้อ/จ้าง/เช่าที่มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาในระบบ GFMIS (01/11/2548) แฟ้มแนบ
 1230. ประกาสกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 4) (01/11/2548) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1231. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (31/10/2548) แฟ้มแนบ
 1232. ยกเลิกการจัดทำรายงานประจำเดือน (31/10/2548) แฟ้มแนบ
 1233. การจัดทำรายงานการเงินประจำปีสำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่มิใช่หน่วยงานระดับกรม (27/10/2548) แฟ้มแนบ
 1234. บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ (20/10/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1235. การประมวลผลค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMIS (19/10/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1236. การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS (19/10/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1237. การปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง (17/10/2548) แฟ้มแนบ
 1238. รหัสงบประมาณงบกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2548 (17/10/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1239. หลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว 157) (14/10/2548) แฟ้มแนบ
 1240. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ (13/10/2548) แฟ้มแนบ
 1241. การหักล้างรายการคงค้างโดยใช้คำสั่งงาน F 13 ใน GFMIS Terminal (13/10/2548) แฟ้มแนบ
 1242. การจัดทำงบทดลองตามแบบ บช 05 ในระบบ GFMIS (13/10/2548) แฟ้มแนบ
 1243. การยกยอดข้อมูลและการปรับปรุงการยกยอด (12/10/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1244. บัญชีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (12/10/2548) แฟ้มแนบ
 1245. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548 (10/10/2548) แฟ้มแนบ
 1246. หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง / ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ (10/10/2548) แฟ้มแนบ
 1247. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (07/10/2548) แฟ้มแนบ
 1248. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 (05/10/2548)
 1249. แนวทางป้องกันการทุจริต (04/10/2548) แฟ้มแนบ
 1250. รหัสที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (03/10/2548) แฟ้มแนบ
 1251. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม (03/10/2548)
 1252. ผังบัญชีมาตรฐาน Version 28 (30/09/2548) แฟ้มแนบ
 1253. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (29/09/2548) แฟ้มแนบ
 1254. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเงินส่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในระบบGFMIS (27/09/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1255. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2548 (27/09/2548) แฟ้มแนบ
 1256. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2548 (27/09/2548) แฟ้มแนบ
 1257. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ (27/09/2548) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1258. การเบิกจ่ายเงินเดือนตามบัญชีปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน (26/09/2548) แฟ้มแนบ
 1259. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่มีขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (26/09/2548) แฟ้มแนบ
 1260. ซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินจากคลังในระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ (26/09/2548) แฟ้มแนบ
 1261. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเงินส่งคืนคลังตามโครงการจ่ายตรงเงินบำเหน็จบำนาญ (23/09/2548) แฟ้มแนบ
 1262. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (23/09/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1263. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติของส่วนราชการที่เบิกจ่ายตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (21/09/2548) แฟ้มแนบ
 1264. หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จตกทอดตามโครงการจ่ายตรง (21/09/2548) แฟ้มแนบ
 1265. หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จตกทอดตามโครงการจ่ายตรง (21/09/2548) แฟ้มแนบ
 1266. วิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินจากคลังในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ (19/09/2548) แฟ้มแนบ
 1267. วิธิปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ ตามคำพิพาษาของศาล (17/09/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1268. การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (16/09/2548) แฟ้มแนบ
 1269. อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (14/09/2548) แฟ้มแนบ
 1270. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน (14/09/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1271. การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไป ในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (09/09/2548) แฟ้มแนบ
 1272. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด (09/09/2548)
 1273. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ (08/09/2548) แฟ้มแนบ
 1274. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน (07/09/2548) แฟ้มแนบ
 1275. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยกองทุน TO BE NUMBER ONE พ.ศ. 2548 (05/09/2548) แฟ้มแนบ
 1276. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 (02/09/2548) แฟ้มแนบ
 1277. การรายงานกรณีการจ่ายเงิน ก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน (01/09/2548) แฟ้มแนบ
 1278. การเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (01/09/2548) แฟ้มแนบ
 1279. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (26/08/2548) แฟ้มแนบ
 1280. การยกเว้นไม่ต้องถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง (26/08/2548) แฟ้มแนบ
 1281. ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการ (24/08/2548) แฟ้มแนบ
 1282. แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีการเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (24/08/2548) แฟ้มแนบ
 1283. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบGFMIS ผ่านระบบ Excel Loader (22/08/2548) แฟ้มแนบ
 1284. ขอให้แจ้งข้อมูลที่ยังไม่ได้นำเข้าระบบ GFMIS (18/08/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1285. ขอให้แจ้งข้อมูลที่ยังไม่ได้นำเข้าระบบ GFMIS (18/08/2548) แฟ้มแนบ
 1286. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว (10/08/2548) แฟ้มแนบ
 1287. การแก้ไขข้อผิดพลาดการบันทึกข้อมูลย้อนหลังในระบบGFMIS (02/08/2548) แฟ้มแนบ
 1288. การเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (01/08/2548) แฟ้มแนบ
 1289. การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (27/07/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1290. ผังบัญชีมาตรฐาน Version 27.2 และ Version 27.3 (26/07/2548) แฟ้มแนบ
 1291. การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS (26/07/2548) แฟ้มแนบ
 1292. วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัยพ์สินหรือตรวจรับงาน (20/07/2548) แฟ้มแนบ
 1293. วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน (20/07/2548) แฟ้มแนบ
 1294. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548 (19/07/2548) แฟ้มแนบ
 1295. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ GFMIS (14/07/2548) แฟ้มแนบ
 1296. การผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง (13/07/2548) แฟ้มแนบ
 1297. หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (11/07/2548)
 1298. อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกา (08/07/2548) แฟ้มแนบ
 1299. ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนกัน (06/07/2548) แฟ้มแนบ
 1300. การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน กสจ. (29/06/2548) แฟ้มแนบ
 1301. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (29/06/2548) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1302. อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำการ ณ นครเฉิงตูและเมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (24/06/2548) แฟ้มแนบ
 1303. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (20/06/2548) แฟ้มแนบ
 1304. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม (ว 97) (17/06/2548) แฟ้มแนบ
 1305. การนำเสนอบริการการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (17/06/2548) แฟ้มแนบ
 1306. การเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามคำพิพากษาของศาลปกครอง (15/06/2548) แฟ้มแนบ
 1307. การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ (10/06/2548) แฟ้มแนบ
 1308. การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2548 (10/06/2548) แฟ้มแนบ
 1309. การนำส่งเงินคงคลังที่เป็นธนบัตรของสำนักงานคลัง (09/06/2548) แฟ้มแนบ
 1310. การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อให้จ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (07/06/2548) แฟ้มแนบ
 1311. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (06/06/2548) แฟ้มแนบ
 1312. การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ (03/06/2548) แฟ้มแนบ
 1313. กำหนดการขอเบิกและแจ้งข้อมูลหนี้ให้กรมบัญชีกลางตามโครงการจ่ายตรง (31/05/2548) แฟ้มแนบ
 1314. การซ้อมความเข้าใจในการแก้ไขชื่อบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขัน (25/05/2548) แฟ้มแนบ
 1315. การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการในระบบ GFMIS (25/05/2548) แฟ้มแนบ
 1316. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเงินส่งคืนคลังตามโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ (24/05/2548) แฟ้มแนบ
 1317. คู่มือการใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการให้กับหน่วยงานต่างๆ (16/05/2548) แฟ้มแนบ
 1318. ความครบถ้วนของข้อมูลในระบบ GFMIS (10/05/2548) แฟ้มแนบ
 1319. การบันทึกข้อมูลบุคคลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (09/05/2548) แฟ้มแนบ
 1320. แบบสัญญาเช่ารถยนต์ (04/05/2548) แฟ้มแนบ
 1321. ค่าใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ (ว 78) (03/05/2548) แฟ้มแนบ
 1322. ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินรายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 (02/05/2548) แฟ้มแนบ
 1323. การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ (29/04/2548)
 1324. การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (26/04/2548)
 1325. การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (25/04/2548) แฟ้มแนบ
 1326. การเบิกจ่ายเงินค่าบริการจอดรถในการติดต่อราชการ (25/04/2548)
 1327. แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการติดตามลูกหนี้ของส่วนราชการ (21/04/2548) แฟ้มแนบ
 1328. การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ (12/04/2548) แฟ้มแนบ
 1329. การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (11/04/2548) แฟ้มแนบ
 1330. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (05/04/2548) แฟ้มแนบ
 1331. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง (01/04/2548) แฟ้มแนบ
 1332. โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (31/03/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1333. การนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและการนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (31/03/2548) แฟ้มแนบ
 1334. โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ โดยตรง (31/03/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1335. การจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือน (30/03/2548) แฟ้มแนบ
 1336. การอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (29/03/2548) แฟ้มแนบ
 1337. การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (23/03/2548) แฟ้มแนบ
 1338. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (18/03/2548) แฟ้มแนบ
 1339. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (18/03/2548) แฟ้มแนบ
 1340. การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมราคาเชื่อเพลิง (18/03/2548)
 1341. สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (17/03/2548) แฟ้มแนบ
 1342. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (17/03/2548) แฟ้มแนบ
 1343. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย (16/03/2548) แฟ้มแนบ
 1344. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (16/03/2548) แฟ้มแนบ
 1345. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (15/03/2548) แฟ้มแนบ
 1346. การโอนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (14/03/2548) แฟ้มแนบ
 1347. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 3) (10/03/2548) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1348. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติคลื่นสึนามิ (09/03/2548) แฟ้มแนบ
 1349. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (08/03/2548) แฟ้มแนบ
 1350. การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (04/03/2548) แฟ้มแนบ
 1351. การจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการ (03/03/2548) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1352. ค่าธรรมเนียมในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ (02/03/2548)
 1353. การเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อรองรับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (01/03/2548) แฟ้มแนบ
 1354. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2548 (01/03/2548) แฟ้มแนบ
 1355. การเบิกจ่ายค่าที่พักในการฝึกอบรมใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (01/03/2548)
 1356. การเปิดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS (22/02/2548) แฟ้มแนบ
 1357. จัดส่งคู่มือ e-shopping (21/02/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1358. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ (17/02/2548) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1359. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (17/02/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1360. การชำระค่าฝากส่งไปรษณีย์ (15/02/2548) แฟ้มแนบ
 1361. การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (15/02/2548)
 1362. การจัดทำบัญชีต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งวด 6 เดือนแรก (11/02/2548) แฟ้มแนบ
 1363. การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่สูญหายไปในเหตุธรณีพิบัติภัยใน 6 จังหวัด ภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน (08/02/2548) แฟ้มแนบ
 1364. การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (08/02/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1365. การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (08/02/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1366. การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (08/02/2548) แฟ้มแนบ
 1367. การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่สูญหายไปในเหตุธรณีพิบัติภัยใน 6 จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน (08/02/2548) แฟ้มแนบ
 1368. การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่สูญหายไปในเหตุธรณีพิบัติภัยใน 6 จังหวัด ภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน (08/02/2548) แฟ้มแนบ
 1369. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณอัตราค่าเช่ารถมาใช้ในราชการ (04/02/2548) แฟ้มแนบ
 1370. การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (03/02/2548) แฟ้มแนบ
 1371. การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (มาตรการที่ 3) (31/01/2548) แฟ้มแนบ
 1372. การช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (27/01/2548) แฟ้มแนบ
 1373. การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (27/01/2548) แฟ้มแนบ
 1374. การเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อรองรับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (27/01/2548) แฟ้มแนบ
 1375. กำหนดการแจ้งข้อมูลหนี้ให้กรมบัญชีกลางตามโครงการจ่ายตรงเงินบำเหน็จบำนาญ (20/01/2548) แฟ้มแนบ
 1376. การกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 (19/01/2548) แฟ้มแนบ
 1377. ขอความร่วมมือในการสำรวจจำนวนข้าราชการและลูกจ้างที่สูญหายไปในเหตุการณ์ธรณีพิบัติ (ซึนามิ) (18/01/2548) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1378. การปิดบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (17/01/2548) แฟ้มแนบ
 1379. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุธรณีพิบัตจากคลื่นใต้น้ำ (10/01/2548) แฟ้มแนบ
 1380. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (05/01/2548) แฟ้มแนบ
 1381. ผังบัญชีมาตรฐาน Version 27.1 (04/01/2548) แฟ้มแนบ
 1382. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (30/12/2547) แฟ้มแนบ
 1383. การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (23/12/2547) แฟ้มแนบ
 1384. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 (22/12/2547) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1385. หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรง (21/12/2547) แฟ้มแนบ
 1386. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 (14/12/2547) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1387. ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเช่าซื้อรถสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง (13/12/2547) แฟ้มแนบ
 1388. การจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (13/12/2547) แฟ้มแนบ
 1389. การเบิกจ่ายเงินเดือน (12/12/2547) แฟ้มแนบ
 1390. เงินอุดหนุนรายการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (08/12/2547)
 1391. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน (02/12/2547) แฟ้มแนบ
 1392. ขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการและพนักงานราชการ (30/11/2547)
 1393. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ ที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน (30/11/2547) แฟ้มแนบ
 1394. แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กรณี เจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด (29/11/2547) แฟ้มแนบ
 1395. การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาศึกษา ฝึกอบรม (29/11/2547) แฟ้มแนบ
 1396. การรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2547 โครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ (25/11/2547) แฟ้มแนบ
 1397. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมการกงสุล พ.ศ. 2544 (24/11/2547) แฟ้มแนบ
 1398. การจัดทำบัญชีต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และการจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย (23/11/2547) แฟ้มแนบ
 1399. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ (22/11/2547) แฟ้มแนบ
 1400. ขอให้วางฎีกาเบิกเงินตามที่ระเบียบกำหนดโดยเคร่งครัด (15/11/2547)
 1401. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (04/11/2547)
 1402. การเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (03/11/2547)
 1403. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (03/11/2547) แฟ้มแนบ
 1404. มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (02/11/2547) แฟ้มแนบ
 1405. การให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (01/11/2547)
 1406. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (26/10/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1407. หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรง (19/10/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1408. ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (14/10/2547)
 1409. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 (08/10/2547) แฟ้มแนบ
 1410. การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (05/10/2547)
 1411. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 (30/09/2547)
 1412. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง (30/09/2547) แฟ้มแนบ
 1413. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (30/09/2547) แฟ้มแนบ
 1414. ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (30/09/2547) แฟ้มแนบ
 1415. คู่มือคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (30/09/2547)
 1416. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (23/09/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1417. การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (15/09/2547) แฟ้มแนบ
 1418. การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (14/09/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1419. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ (13/09/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1420. การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (09/09/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1421. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 2) (06/09/2547) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1422. การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) (03/09/2547) แฟ้มแนบ
 1423. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (03/09/2547) แฟ้มแนบ
 1424. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (03/09/2547) แฟ้มแนบ
 1425. หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ (03/09/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1426. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงตนดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามโครงการจ่ายตรง (27/08/2547) แฟ้มแนบ
 1427. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (19/08/2547) แฟ้มแนบ
 1428. การกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำเงินมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (18/08/2547) แฟ้มแนบ
 1429. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (30/07/2547) แฟ้มแนบ
 1430. กำหนดระยะเวลาในการคำนวณต้นทุนผลผลิต รายงานผลการคำนวณและแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย (29/07/2547) แฟ้มแนบ
 1431. การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ (20/07/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1432. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง (12/07/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1433. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (05/07/2547) แฟ้มแนบ
 1434. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 (28/06/2547) แฟ้มแนบ
 1435. ขอความร่วมมือ กรณีการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (18/06/2547) แฟ้มแนบ
 1436. การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (15/06/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1437. การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (15/06/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1438. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2547 (10/05/2547) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1439. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินรายได้จากการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2547 (10/05/2547) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 1440. พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. 2547 (26/04/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1441. การเบิกจ่ายบำนาญของผู้รับบำนาญสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข (เดิม) (19/04/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1442. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2547 (02/04/2547) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1443. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 (02/04/2547) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 1444. วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน (29/03/2547) แฟ้มแนบ
 1445. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547 (26/03/2547)
 1446. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ (09/03/2547) แฟ้มแนบ
 1447. หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยหวัด บำนาญ ตามโครงการจ่ายตรง (27/02/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1448. แนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของศาล (20/02/2547) แฟ้มแนบ
 1449. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (13/02/2547) แฟ้มแนบ
 1450. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (11/02/2547) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1451. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (11/02/2547) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 1452. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ต่อไป (06/02/2547) แฟ้มแนบ
 1453. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 (03/02/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1454. การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย (25/01/2547) แฟ้มแนบ
 1455. ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย (19/01/2547) แฟ้มแนบ
 1456. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตราการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (09/01/2547) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1457. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการรายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (05/01/2547) แฟ้มแนบ
 1458. การลงโทษผู้ทิ้งงาน (05/01/2547) แฟ้มแนบ
 1459. การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋ว โดยสารเครื่องบินและรถไฟ (31/12/2546) แฟ้มแนบ
 1460. การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (30/12/2546) แฟ้มแนบ
 1461. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการโอนเงินนอกงบประมาณ (24/12/2546) แฟ้มแนบ
 1462. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (24/12/2546) แฟ้มแนบ
 1463. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 (13/12/2546) แฟ้มแนบ
 1464. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 (12/12/2546) แฟ้มแนบ
 1465. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพิ้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 (03/12/2546) แฟ้มแนบ
 1466. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546 (03/12/2546) แฟ้มแนบ
 1467. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2546 (02/12/2546) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1468. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2546 (02/12/2546) แฟ้มแนบ
 1469. การพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) (14/11/2546) แฟ้มแนบ
 1470. การใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการแห่งใหม่ (14/11/2546) แฟ้มแนบ
 1471. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2546 (11/11/2546) แฟ้มแนบ
 1472. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ (03/11/2546) แฟ้มแนบ
 1473. การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว (24/10/2546) แฟ้มแนบ
 1474. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ (30/09/2546) แฟ้มแนบ
 1475. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน (24/09/2546) แฟ้มแนบ
 1476. แบบขอรับบำเหน็จดำรงชีพ (16/09/2546) แฟ้มแนบ
 1477. ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ (02/09/2546) แฟ้มแนบ
 1478. กรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 (21/08/2546) แฟ้มแนบ
 1479. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งสำนวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (21/08/2546) แฟ้มแนบ
 1480. มติคณะกรรมการควบคุมราคากลางและเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (15/08/2546) แฟ้มแนบ
 1481. ข้อมูลในการดำเนินงานและรายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก (06/08/2546) แฟ้มแนบ
 1482. หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญตามโครงการจ่ายตรง (25/06/2546) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1483. หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญตามโครงการจ่ายตรง (25/06/2546) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1484. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (02/06/2546) แฟ้มแนบ
 1485. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2544 (29/05/2546) แฟ้มแนบ
 1486. การกำหนดแบบสัญญา สำหรับกรณีการจ่ายเงินตรง (Direct Payment) (23/05/2546) แฟ้มแนบ
 1487. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหารือสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (19/05/2546) แฟ้มแนบ
 1488. การเบิกจ่ายค่าโล่และกรอบวิทยาศาสตร์ใบประกาศเกียรติคุณ (08/04/2546) แฟ้มแนบ
 1489. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (20/03/2546) แฟ้มแนบ
 1490. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 (07/03/2546) แฟ้มแนบ
 1491. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545 (21/01/2546) แฟ้มแนบ
 1492. หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (06/01/2546) แฟ้มแนบ
 1493. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (27/12/2545) แฟ้มแนบ
 1494. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 (25/12/2545) แฟ้มแนบ
 1495. สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีบ้านพักข้าราชการถูกน้ำท่วม (17/12/2545) แฟ้มแนบ
 1496. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (12/12/2545) แฟ้มแนบ
 1497. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ (18/11/2545) แฟ้มแนบ
 1498. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (25/10/2545) แฟ้มแนบ
 1499. การกำหนดหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยกรณีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และกรณีกระทำผิดทางละเมิด (24/10/2545) แฟ้มแนบ
 1500. วิธีปฏิบัติทางการเงินกรณีปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (16/10/2545) แฟ้มแนบ
 1501. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (11/10/2545) แฟ้มแนบ
 1502. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (01/10/2545) แฟ้มแนบ
 1503. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ (27/09/2545) แฟ้มแนบ
 1504. วิธีปฏิบัติทางการเงินกรณีปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (26/09/2545) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1505. วิธีปฏิบัติทางการเงินกรณีปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (26/09/2545) แฟ้มแนบ
 1506. การหักเงินบำเหน็จบำนาญปกติเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม (22/08/2545) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1507. หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรง (19/08/2545) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1508. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ (18/07/2545) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1509. แนวทางปฏิบัติในการตรวจรับเครื่องปรับอากาศ (29/03/2545) แฟ้มแนบ
 1510. แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (28/03/2545) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1511. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 (20/03/2545) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1512. การแก้ไขรายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงภัย (19/03/2545) แฟ้มแนบ
 1513. การแก้ไขรายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงภัย (19/03/2545) แฟ้มแนบ
 1514. การออกคำสั้งต่างๆ เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ (06/03/2545) แฟ้มแนบ
 1515. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดบ้านพัก สำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ. 2545 (11/02/2545) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1516. การแก้ไขรายละเอียดของพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ (06/02/2545) แฟ้มแนบ
 1517. การแก้ไขรายละเอียดของพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ (06/02/2545) แฟ้มแนบ
 1518. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นทีพิเศษ พ.ศ. 2545 (17/01/2545) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1519. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (16/01/2545) แฟ้มแนบ
 1520. เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ (02/01/2545) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1521. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544 (28/12/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1522. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการเงินโรงพิมพ์ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง พ.ศ. 2544 (25/12/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1523. กำหนดโรงเรียนที่กันดาร และโรงเรียนที่เสี่ยงภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (20/12/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1524. การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการในการดำเนินธุรกรรมด้านต่างประเทศกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (20/11/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1525. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (09/11/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1526. การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการจัดหาอาหาร อาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ของส่วนราชการ (07/11/2544) แฟ้มแนบ
 1527. ระเบียบกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนซื้อเครื่องอะไหล่และเครื่องจักรกล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 (01/11/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1528. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (24/10/2544) แฟ้มแนบ
 1529. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใช้บริการทางด้านโทรคมนาคมที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (15/10/2544) แฟ้มแนบ
 1530. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 (14/10/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1531. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา (05/10/2544) แฟ้มแนบ
 1532. การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี (04/10/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1533. แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (04/10/2544) แฟ้มแนบ
 1534. การพิจารณาโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (01/10/2544) แฟ้มแนบ
 1535. แนวทางในการชี้แจงรายละเอียดการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง (28/09/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1536. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ (28/09/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1537. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (20/09/2544) แฟ้มแนบ
 1538. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (10/08/2544) แฟ้มแนบ
 1539. การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (31/07/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1540. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (25/07/2544) แฟ้มแนบ
 1541. การปรับปรุงระบบการบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ (16/07/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1542. ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ (11/07/2544) แฟ้มแนบ
 1543. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินค่าที่พักสัตว์ พ.ศ. 2544 (03/07/2544)
 1544. การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (25/06/2544) แฟ้มแนบ
 1545. ข้อบังคับกรมชลประทานว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรมชลประทานที่ปฏิบัติงานให้บริการในคลีนิคนอกเเวลาราชการ พ.ศ. 2544 (22/06/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1546. แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย (22/06/2544) แฟ้มแนบ
 1547. สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (20/06/2544) แฟ้มแนบ
 1548. กำหนดโรงเรียนที่กันดารและโรงเรียนที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 (19/06/2544) แฟ้มแนบ
 1549. กำหนดโรงเรียนที่กันดารและโรงเรียนที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 (19/06/2544) แฟ้มแนบ
 1550. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากปฎิบัติหน้าที่ราชการ (14/06/2544) แฟ้มแนบ
 1551. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (14/06/2544) แฟ้มแนบ
 1552. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (12/06/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1553. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลี้ยงรับรองของส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศ พ.ศ. 2544 (25/05/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1554. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลี้ยงรับรองของส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศ พ.ศ. 2544 (25/05/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1555. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2544 (14/05/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1556. การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำกรณีปรับระบบการเลื่อนขั้น (20/04/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1557. การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และร่างกฎ ก.พ. ฉบับที่ (พ.ศ...) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (12/04/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1558. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ของส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศ (15/03/2544) แฟ้มแนบ
 1559. การจ้างที่ปรึกษาไทยและวิธีปฏิบัติในการของทราบรายชื่อที่ปรึกษาจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (08/03/2544) แฟ้มแนบ
 1560. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลกรมชลประทาน พ.ศ. 2544 (23/02/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1561. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของส่วนราชการ (20/02/2544) แฟ้มแนบ
 1562. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (14/02/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1563. ซ้อมความเข้าใจเรื่องการนำเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก ที่ฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามา ฝากคลัง (07/02/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1564. การขอเปลี่ยนแปลงบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (31/01/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1565. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2544 (10/01/2544)
 1566. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2544 (10/01/2544)
 1567. การใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง (04/01/2544) แฟ้มแนบ
 1568. การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยวิธีผ่านธนาคาร (22/12/2543) แฟ้มแนบ
 1569. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (19/12/2543) แฟ้มแนบ
 1570. ระเบียบ กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2543 (18/12/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1571. พระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 (29/11/2543) แฟ้มแนบ
 1572. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราบัญญัติกองทุนบำหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (13/11/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1573. การนำเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามาฝากคลัง (27/09/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1574. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน (25/09/2543) แฟ้มแนบ
 1575. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง (22/09/2543) แฟ้มแนบ
 1576. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (20/09/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1577. การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (31/08/2543) แฟ้มแนบ
 1578. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (30/08/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1579. การลงโทษลูกจ้างประจำผู้กระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง (21/08/2543) แฟ้มแนบ
 1580. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (28/07/2543) แฟ้มแนบ
 1581. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ต่างหน่วยงาน (20/07/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1582. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ต่างหน่วยงาน (12/07/2543) แฟ้มแนบ
 1583. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (20/06/2543) แฟ้มแนบ
 1584. ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยกองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ พ.ศ. 2543 (19/06/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1585. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (19/06/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1586. ขอความร่วมมือแจ้งรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานในการพิจารณาผู้ทิ้งงาน (30/05/2543) แฟ้มแนบ
 1587. การเปิดบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น (19/05/2543) แฟ้มแนบ
 1588. เงินประกันความเสียหายของพนักงานขับรถยนต์ (12/05/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1589. การใช้ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (09/05/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1590. การใช้ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (09/05/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1591. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2543 (28/04/2543) แฟ้มแนบ
 1592. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 (20/04/2543)
 1593. การกันเงินงบประมาณโครงการพัฒนาชนบทและชุมชนตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้เบิกเหลื่อมปี (20/04/2543) แฟ้มแนบ
 1594. ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 (20/04/2543)
 1595. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 (31/03/2543) แฟ้มแนบ
 1596. สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (31/03/2543) แฟ้มแนบ
 1597. แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า (16/03/2543) แฟ้มแนบ
 1598. การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (15/03/2543) แฟ้มแนบ
 1599. การเบิก จ่ายเงิน เก็บ รักษาเงิน และ นำส่ง คลัง โดย ใช้ บริการ ธนาคาร ของ หน่วยงาน ย่อย (14/03/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1600. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (13/03/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1601. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น (01/03/2543) แฟ้มแนบ
 1602. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น (01/03/2543) เชื่อมโยงเอกสาร
 1603. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงในการเดินทางไปราชการ (08/02/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1604. การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ (07/02/2543) แฟ้มแนบ
 1605. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดรายการผลิตรายการและถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ (27/01/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1606. ระเบียบกรมส่งเสริมการส่งออกว่าด้วยเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมสินค้าไทย พ.ศ 2543 (14/01/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1607. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศ (20/12/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1608. สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541 (20/12/2542) แฟ้มแนบ
 1609. การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ (09/12/2542) แฟ้มแนบ
 1610. การ ซื้อ บัตร โดยสาร เครื่องบิน ใน การ เดินทาง ไป ต่างประเทศ (09/12/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1611. ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 (15/11/2542) แฟ้มแนบ
 1612. วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน (21/10/2542) แฟ้มแนบ
 1613. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (19/10/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1614. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (14/10/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1615. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (11/10/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1616. การตรวจสอบพัสดุประจำปี (08/10/2542) แฟ้มแนบ
 1617. ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนน้ำบาดาล พ.ศ. 2542 (08/10/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1618. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (28/09/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1619. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542 (27/09/2542) แฟ้มแนบ
 1620. การเบิกค่าตอบแทนครู - อาจารย์ และบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่คนพิการ (21/09/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1621. การดำเนินการจ้างเอกชนบริการงานยานพาหนะ (10/09/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1622. การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (03/09/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1623. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (27/08/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1624. การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (20/08/2542) แฟ้มแนบ
 1625. การใช้ใบเสร็จรับเงินรวมเป็นหลักฐานในการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี (23/07/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1626. การควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (16/07/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1627. การเบิก จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (01/07/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1628. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (17/06/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1629. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (16/06/2542) แฟ้มแนบ
 1630. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (14/06/2542) แฟ้มแนบ
 1631. ตอบข้อหารือกรณีวงเงินที่ค้างชำระราคาบ้าน (07/06/2542) แฟ้มแนบ
 1632. การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท แองเจิล แอร์ไลน์ และ บริษัท พี บี แอร์ จำกัด (04/06/2542) แฟ้มแนบ
 1633. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (02/06/2542) แฟ้มแนบ
 1634. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ. 2542 (28/05/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1635. การเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาหลังสิ้นปีงบประมาณ (24/05/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1636. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่น (27/04/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1637. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว (26/04/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1638. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับประเทศไทยของข้าราชการประจำในต่างประเทศ (23/04/2542) แฟ้มแนบ
 1639. ระเบียบ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติว่าด้วย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา พ.ศ.2542 (23/04/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1640. การเทียบตำแหน่ง (12/04/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1641. การเบิกจ่ายค่ารถโดยสารประจำทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) ชนิดพิเศษไม่เกิน 32 ที่นั่ง (รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1) (08/04/2542) แฟ้มแนบ
 1642. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (05/04/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1643. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (02/04/2542) แฟ้มแนบ
 1644. การเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ (31/03/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1645. การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ (24/03/2542) แฟ้มแนบ
 1646. การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักเกิน 15 วัน (23/03/2542) แฟ้มแนบ
 1647. การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักเกิน 15 วัน (23/03/2542) แฟ้มแนบ
 1648. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 (24/02/2542) แฟ้มแนบ
 1649. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินของวังไกลกังวล พ.ศ. 2542 (16/02/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1650. ระเบียบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (16/02/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1651. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของทางราชการ (25/01/2542) แฟ้มแนบ
 1652. การรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัย แล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด (11/01/2542) แฟ้มแนบ
 1653. การรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด (11/01/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1654. การขอยกเว้นไม่กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (05/01/2542) แฟ้มแนบ
 1655. การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารและค่าส่งไปรษณียภัณฑ์ของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (28/12/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1656. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (28/12/2541) แฟ้มแนบ
 1657. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 (23/12/2541) แฟ้มแนบ
 1658. ระเบียบ คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 (11/12/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1659. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (17/11/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1660. การนำเงินส่งสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่ที่จัดเก็บหรือรับชำระเงิน (11/11/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1661. วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินกรณีโอนสิทธิเรียกร้อง (03/11/2541) แฟ้มแนบ
 1662. หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (19/10/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1663. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (09/10/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1664. การหักเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้บริษัทประกันชีวิต (30/09/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1665. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (29/09/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1666. การมีคำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง (07/09/2541) แฟ้มแนบ
 1667. การขออนุมัติถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (03/09/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1668. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนทดรองจ่ายสำหรับงานสาธารณูปโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 (31/08/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1669. ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายรับของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 (27/08/2541) แฟ้มแนบ
 1670. ระเบียบกรมสามัญศึกษาว่าด้วยการใช้จ่าย เงินซีเรป พ.ศ. 2541 (18/08/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1671. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (11/08/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1672. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้ที่จัดเก็บจากกการเข้าชมพระที่นั่งอภอเศกดุสิต เป็นกองทุนพระที่นั่ง อภิเศกดุสิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (20/07/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1673. ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายรับของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2541 (02/07/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1674. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเพื่อใช้เป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (15/06/2541) แฟ้มแนบ
 1675. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเลื่อนการประกวดราคา (05/06/2541) แฟ้มแนบ
 1676. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการเลื่อนการประกวดราคา (05/06/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1677. ซ้อมความเข้าใจในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในกรณีการปรับระดับชั้น (27/05/2541) แฟ้มแนบ
 1678. ระเบียบกรมตำรวจว่าด้วยเงินรายรับของสถานศึกษา พ.ศ. 2541 (26/05/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1679. การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้างประจำ (26/05/2541) แฟ้มแนบ
 1680. หลักเกณฑ์การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ของลูกจ้างประจำ (26/05/2541) แฟ้มแนบ
 1681. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ (14/05/2541) แฟ้มแนบ
 1682. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2540 เพื่อสำรองจ่ายซึ่งเป็นรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2539 (13/05/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1683. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้สถานศึกษาในสังกัด รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 (06/05/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1684. การโอนลูกจ้างประจำไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างกระทรวง ทบวง กรม (06/05/2541) แฟ้มแนบ
 1685. ระเบียบ กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2541 (28/04/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1686. ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายรับของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2541 (13/04/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1687. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่น (10/04/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1688. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยเงินทุนประชาเศรษฐกิจสงเคราะห์ (ทปศ. 3)(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 (08/04/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1689. การใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (30/03/2541) แฟ้มแนบ
 1690. ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (30/03/2541) แฟ้มแนบ
 1691. ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (30/03/2541) แฟ้มแนบ
 1692. ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการรับจ่ายค่าบริการ สถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2541 (04/02/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1693. มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา : เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (13/01/2541) แฟ้มแนบ
 1694. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้งานพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540 (14/11/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1695. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้ที่จัดเก็บจากกการเข้าชมพระที่นั่งอภอเศกดุสิต เป็นกองทุนพระที่นั่งอภิเศกดุสิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (14/11/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1696. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้จัดเก็บจากการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน เป็นกองทุนบูรณะพระราชวังบางปะอิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (14/11/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1697. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้ที่จัดเก็บจากการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัด พระศรีรัตนศาสดาราม เป็นกองทุนบูรณะ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540 (14/11/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1698. ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ ก่อสร้าง) (19/09/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1699. ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายรับของสนามบินกองทัพอากาศ พ.ศ. 2540 (09/09/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1700. ระเบียบกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการรับจ่ายเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินภายในประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540 (15/08/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1701. การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (08/08/2540) แฟ้มแนบ
 1702. การจ่ายค่าตอบแทนในการสอนวิชาชีพและกลุ่มสนใจ (08/08/2540) แฟ้มแนบ
 1703. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2540 (23/07/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1704. การเพิ่มเติมความหมายของคำว่า "หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ" (17/07/2540) แฟ้มแนบ
 1705. ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยเงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2540 (20/06/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1706. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ (20/06/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1707. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศอินเดีย (19/06/2540) แฟ้มแนบ
 1708. การอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี (07/05/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1709. ระเบียบกรมตำรวจว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ พ.ศ. 2540 (06/05/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1710. ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการขยายการส่งเสริมร้านค้าในชุมชนพ.ศ.2540 (21/04/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1711. ขอความร่วมมือในการป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา (17/04/2540) แฟ้มแนบ
 1712. ขอความร่วมมือในการป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา (17/04/2540) แฟ้มแนบ
 1713. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการผลิตสื่อสำหรับเด็ก พ.ศ. 2540 (10/04/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1714. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดงานหรือนอกเวลาทำการปกติ พ.ศ. 2540 (09/04/2540) แฟ้มแนบ
 1715. ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรกู้สำหรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง พ.ศ.2540 (08/04/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1716. หลักฐานการซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ (03/04/2540) แฟ้มแนบ
 1717. หลักฐานการซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ (03/04/2540) แฟ้มแนบ
 1718. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำซึ่งถึงแก่ความตายหรือลาออกจากราชการหลังวันสิ้นรอบปีที่แล้วมาของปีที่จะได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง (31/03/2540) แฟ้มแนบ
 1719. ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (27/03/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1720. ปรับปรุงแบบหลักฐานการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง (14/03/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1721. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2540 (03/03/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1722. การขอรับเงินของทางราชการโดยวิธีผ่านธนาคาร (28/02/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1723. การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการในหน่วยงานย่อยที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (27/02/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1724. ระเบียบกรมประชาสงค์เคราะห์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์( ฉบับที่2) พ.ศ. 2540 (25/02/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1725. การจัดหาพัสดุโดยใช้เงินทดรองราชการ (07/01/2540) แฟ้มแนบ
 1726. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในแขวงสะวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (26/12/2539) แฟ้มแนบ
 1727. การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเหน็จตกทอด (23/12/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1728. การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (23/12/2539) แฟ้มแนบ
 1729. ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ (12/12/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1730. การกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง (02/12/2539) แฟ้มแนบ
 1731. ผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง (28/11/2539) แฟ้มแนบ
 1732. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ.2539 (19/11/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1733. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (15/11/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1734. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (15/11/2539) แฟ้มแนบ
 1735. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (14/11/2539) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1736. ระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง ณ สำนักงานคลังจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2539 (04/11/2539) แฟ้มแนบ
 1737. การเบิกจ่ายค่ากระเป๋าเอกสาร (29/10/2539) แฟ้มแนบ
 1738. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน (30/09/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1739. การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ (30/09/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1740. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (03/09/2539) แฟ้มแนบ
 1741. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นลูกจ้างประจำ (22/08/2539) แฟ้มแนบ
 1742. หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ (21/08/2539) แฟ้มแนบ
 1743. หลักเกณฑ์การยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป (09/08/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1744. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 (07/08/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1745. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของซึ่งต้องชำระเงินแก่ผู้ขายในต่างประเทศ (25/07/2539) แฟ้มแนบ
 1746. ระเบียบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. 2539 (16/07/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1747. การเบิกจ่ายเงินเดือนรายอัตรา (10/07/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1748. ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (08/07/2539) แฟ้มแนบ
 1749. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของซึ่งต้องชำระเงินแก่ผู้ขายในต่างประเทศ (05/07/2539) แฟ้มแนบ
 1750. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา (04/07/2539) แฟ้มแนบ
 1751. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศฮังการี (01/07/2539) แฟ้มแนบ
 1752. การเบิกค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) (11/06/2539) แฟ้มแนบ
 1753. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (30/05/2539) แฟ้มแนบ
 1754. ระเบียบกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการรับจ่ายเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินภายในประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (29/05/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1755. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ (15/05/2539) แฟ้มแนบ
 1756. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการบางประเภท (14/05/2539) แฟ้มแนบ
 1757. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (13/05/2539) แฟ้มแนบ
 1758. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงซานติอาโก ประเทศสาธารณรัฐชิลี (13/05/2539) แฟ้มแนบ
 1759. หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุลูกจ้างประจำผู้ไปรับราชการทหารกับเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ (23/04/2539) แฟ้มแนบ
 1760. หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุลูกจ้างประจำผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ (17/04/2539) แฟ้มแนบ
 1761. การถอนคืนเงินรายรับ (16/04/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1762. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 (11/04/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1763. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงอาบิดจัน ประเทศสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (09/04/2539) แฟ้มแนบ
 1764. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศคูเวต (09/04/2539) แฟ้มแนบ
 1765. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก (09/04/2539) แฟ้มแนบ
 1766. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศแคนาดา (09/04/2539) แฟ้มแนบ
 1767. หลักเกณฑ์การชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกคืนให้แก่ทางราชการ และการผ่อนชำระเงินกู้ในกรณีที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายก่อนออกจากราชการหรือก่อนพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ พ.ศ. 2539 (09/04/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1768. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล (05/04/2539) แฟ้มแนบ
 1769. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ (05/04/2539) แฟ้มแนบ
 1770. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ (05/04/2539) แฟ้มแนบ
 1771. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเพิ่มเติม (02/04/2539) แฟ้มแนบ
 1772. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต (Internet) (25/03/2539) แฟ้มแนบ
 1773. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและประดับไฟฟ้าบริเวณอาคารที่ทำการ (06/03/2539) แฟ้มแนบ
 1774. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย (05/03/2539) แฟ้มแนบ
 1775. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (05/03/2539) แฟ้มแนบ
 1776. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ ในประเทศสเปน (05/03/2539) แฟ้มแนบ
 1777. วิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการใจกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (27/02/2539) แฟ้มแนบ
 1778. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (19/02/2539) แฟ้มแนบ
 1779. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน (19/02/2539) แฟ้มแนบ
 1780. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (16/02/2539) แฟ้มแนบ
 1781. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล (16/02/2539) แฟ้มแนบ
 1782. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (12/02/2539) แฟ้มแนบ
 1783. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล (09/02/2539) แฟ้มแนบ
 1784. การใช้เอกสารแนบฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือนรายอัตรา (08/02/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1785. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงสตอกโฮล์มประเทศ สวีเดน (02/02/2539) แฟ้มแนบ
 1786. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (31/01/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1787. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศ สหราชอาณาจักร (26/01/2539) แฟ้มแนบ
 1788. อำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (26/01/2539) แฟ้มแนบ
 1789. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (25/01/2539) แฟ้มแนบ
 1790. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส (17/01/2539) แฟ้มแนบ
 1791. การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (11/01/2539) แฟ้มแนบ
 1792. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 (28/12/2538) แฟ้มแนบ
 1793. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติิค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (21/12/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1794. การเบิก ค่าโดยสาร เครื่องบิน บริษัทโอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส แอร์ จำกัด (15/12/2538) แฟ้มแนบ
 1795. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ ยากจน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 (07/12/2538) แฟ้มแนบ
 1796. สิทธิในการรับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 กรณีย้ายสำนักงานไปต่างท้องที่ (06/11/2538)
 1797. การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (2 ขั้น) นอกเหนือโควตาปกติ (20/10/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1798. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538 (15/09/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1799. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 (06/09/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1800. การจัดทำบัญชี ถือจ่ายเงินเดือนประจำปีชั่วคราว (14/08/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1801. การเบิกเงินค่าธรรมเนียมสนามบิน (10/07/2538) แฟ้มแนบ
 1802. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2538 (30/06/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1803. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพสตรี พ.ศ. 2538 (23/06/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1804. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการย้ายตัวเงินคงคลัง พ.ศ. 2538 (05/06/2538) แฟ้มแนบ
 1805. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา พ.ศ. 2538 (30/05/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1806. การจ่ายเงินค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ (21/03/2538) แฟ้มแนบ
 1807. การจ่ายเงินค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ (21/03/2538) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1808. ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ พ.ศ.2538 (17/03/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1809. หารือมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา (14/03/2538) แฟ้มแนบ
 1810. การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ (21/02/2538) แฟ้มแนบ
 1811. การเทียบตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (26/01/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1812. ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินในการบริหารและบำรุงรักษาสะพานข้ามแม่น้ำโขง หนองคาย-เวียงจันทร์ (สะพานมิตรภาพ) พ.ศ. 2538 (04/01/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1813. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค (22/12/2537) แฟ้มแนบ
 1814. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ. 2537 (22/12/2537) แฟ้มแนบ
 1815. รหัสค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเดินทางไปฝึกอบรม (13/12/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1816. ระเบียบ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 (23/08/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1817. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (15/08/2537) แฟ้มแนบ
 1818. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536 (27/07/2537) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1819. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาโครงการที่จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (07/07/2537) แฟ้มแนบ
 1820. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา ตลอดจนการใช้จ่ายเงินกองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.2537 (04/07/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1821. มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา (30/06/2537) แฟ้มแนบ
 1822. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้จัดเก็บจากการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน เป็นกองทุนบูรณะพระราชวังบางปะอิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 (03/06/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1823. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้งานพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 (03/06/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1824. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้ที่จัดเก็บจากการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นกองทุนบูรณะ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 (03/06/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1825. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2537 (02/06/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1826. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (03/03/2537) แฟ้มแนบ
 1827. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 (01/03/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1828. งานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (24/02/2537) แฟ้มแนบ
 1829. ขอความร่วมมือในการขอทำความตกลงเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (16/02/2537) แฟ้มแนบ
 1830. ระเบียบกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินรายได้จากการจัดการศึกษา หาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า พ.ศ. 2537 (03/02/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1831. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (26/01/2537) แฟ้มแนบ
 1832. มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา (03/01/2537) แฟ้มแนบ
 1833. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงิน รายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 (19/11/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1834. ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช พ.ศ.2536 (10/11/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1835. ระเบียบกรมสามัญศึกษาว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการครูกรมสามัญศึกษากู้สำหรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2536 (05/11/2536) แฟ้มแนบ
 1836. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยเงินทุนประชาเศรษฐกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2536 (ทปศ. 3) (05/11/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1837. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 (11/10/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1838. ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินรายได้สนามบินอู่ตะเภา พ.ศ. 2536 (05/10/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1839. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน พ.ศ.2536 (28/09/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1840. หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (24/09/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1841. ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตเมล็ดพันธพืช ตามโครงการผลิตและ ขยายพันธุ์พืชภายใต้เงินกู้จากญี่ปุ่น พ.ศ.2536 (07/09/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1842. ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการผลิตและ ขยายพันธุ์พืชภายใต้เงินกู้ จากสหรัฐอเมริกา ระยะที่ 2 พ.ศ.2536 (07/09/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1843. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง พ.ศ.2536 (23/08/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1844. ระเบียบ คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2536 (16/07/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1845. การเบิกจ่ายค่าโดยสารขบวนรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ (สปรินเตอร์) (13/07/2536) แฟ้มแนบ
 1846. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งสำหรับ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (29/06/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1847. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536 (16/06/2536) แฟ้มแนบ
 1848. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงิน รายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 (14/06/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1849. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของลูกจ้าง ประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว (14/06/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1850. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค พ.ศ.2536 (09/06/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1851. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (19/05/2536) แฟ้มแนบ
 1852. ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโครงการเกษตรรวมใจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (14/05/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1853. ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2536 (14/05/2536) แฟ้มแนบ
 1854. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างสำหรับกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด (20/04/2536) แฟ้มแนบ
 1855. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานวุฒิสภา พ.ศ. 2536 (08/04/2536) แฟ้มแนบ
 1856. การเทียบตำแหน่งลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (05/04/2536) แฟ้มแนบ
 1857. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (22/03/2536) แฟ้มแนบ
 1858. ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2536 (11/03/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1859. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าราชการหรือลูกจ้างที่่ถูกฟ้องเป็นจำเลย (26/01/2536) แฟ้มแนบ
 1860. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง หัวข้อในการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (13/01/2536) แฟ้มแนบ
 1861. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 (01/01/2536) แฟ้มแนบ
 1862. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2535 (22/12/2535) แฟ้มแนบ
 1863. ระเบียบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพการประมงทะเล หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 (17/12/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1864. การจัดทำเอกสารสอบราคา และประกาศเผยแพร่การสอบราคา (07/12/2535) แฟ้มแนบ
 1865. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 (18/11/2535) แฟ้มแนบ
 1866. ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ (12/11/2535) แฟ้มแนบ
 1867. การเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2533 (29/09/2535) แฟ้มแนบ
 1868. การเทียบตำแหน่งลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (28/09/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1869. ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พ.ศ.2535 (21/09/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1870. กำหนดแบบและวิธีการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีชั่วคราว (11/09/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1871. การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน (02/09/2535) แฟ้มแนบ
 1872. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (28/08/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1873. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเกี่ยวกับ การประกวดราคาที่มีการรวมหัวกัน (28/08/2535) แฟ้มแนบ
 1874. ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2535 (16/07/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1875. การรับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (13/07/2535) แฟ้มแนบ
 1876. การเบิกค่าโดยสารขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ (สปรินเตอร์) (10/07/2535) แฟ้มแนบ
 1877. ระเบียบสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย พ.ศ.2535 (24/06/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1878. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (08/04/2535) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1879. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการครูสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกู้สำหรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง พ.ศ.2531 (23/03/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1880. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการสำหรับบุคคลภายนอก (23/03/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1881. แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน (10/03/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1882. ระเบียบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2534 (31/01/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1883. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (30/01/2535) แฟ้มแนบ
 1884. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนตร์ ผ่อนส่งแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ พ.ศ. 2535 (24/01/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1885. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (20/01/2535) แฟ้มแนบ
 1886. การเบิกค่าโดยสารขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ (สปรินเตอร์) (13/12/2534) แฟ้มแนบ
 1887. สิทธิพิเศษในการสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (21/11/2534) แฟ้มแนบ
 1888. การเบิกค่าพาหนะเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (04/10/2534) แฟ้มแนบ
 1889. การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นรายอัตรา (20/09/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1890. การตรวจจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นรายอัตรา (20/09/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1891. การกันเงินและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน (13/08/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1892. ระเบียบ กรมปศุสัตว์ ว่าด้วย เงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิต วัคซิน จำหน่าย พ.ศ. 2534 (11/08/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1893. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงในการเดินทางไปราชการเพิ่มเติม (29/07/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1894. เงินทดรองราชการ (04/07/2534) แฟ้มแนบ
 1895. การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการตกเบิก ณ สำนักเบิกเงินเดือนใหม่ (24/06/2534) แฟ้มแนบ
 1896. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้ที่จัดเก็บจากกการเข้าชมพระที่นั่งอภอเศกดุสิต เป็นกองทุนพระที่นั่ง อภิเศกดุสิต พ.ศ. 2534 (21/06/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1897. ค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 มาตรา 17 (3) (07/06/2534) แฟ้มแนบ
 1898. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534 วิธีการเบิกจ่ายและการรายงาน (07/06/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1899. แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ (23/05/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1900. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2534 (23/05/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1901. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสวัสดิการเคหะสงเคราะห์บุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2534 (07/05/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1902. หลักเกณฑ์การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในกรณีการเดินทางไปปฏิบัติราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง (01/04/2534) แฟ้มแนบ
 1903. การเบิกเงินค่าเช่าบ้านกรณีกู้เงินจากสถาบันการเงิน (29/03/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1904. การเบิกเงินค่าเช่าบ้านกรณีกู้เงินจากสถาบันการเงิน (29/03/2534) แฟ้มแนบ
 1905. การรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย (13/03/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1906. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดและค่าทำความสะอาดเสื้อผ้าตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (08/03/2534) แฟ้มแนบ
 1907. การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการตกเบิก ณ สำนักเบิกเงินเดือนใหม่ (01/02/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1908. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2534 (31/01/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1909. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 2534 (31/01/2534) แฟ้มแนบ
 1910. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 (31/01/2534) แฟ้มแนบ
 1911. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2534 (18/01/2534) แฟ้มแนบ
 1912. การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัดและบำนาญ โดยวิธีให้ธนาคารแห่งประเทศไทย โอนเงินจากบัญชีส่วนราชการเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์แทนการใช้เช็ค (16/01/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1913. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2534 (15/01/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1914. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน พ.ศ.2533 (28/11/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1915. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจำทาง พ.ศ. 2533 (20/11/2533) แฟ้มแนบ
 1916. ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายรับของสนามกีฬาธูปะเตมีย์ พ.ศ. 2533 (12/11/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1917. ระเบียบกรมวิเทศสหการ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจาก ต่างประเทศ พ.ศ. 2533 (06/11/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1918. กำหนดวิธีปฏิบัติในการทำบัญชีถือจ่ายด้วยคอมพิวเตอร์และการเบิกจ่ายเงินเดือน (20/09/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1919. การเบิกจ่ายเงินเดือนตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปีที่กรมบัญชีกลางจัดทำด้วยคอมพิวเตอร์ (20/09/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1920. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2523 (17/09/2533) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1921. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลี้ยงรับรองของส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศ พ.ศ. 2533 (24/08/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1922. ระเบียบสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากู้สำหรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง พ.ศ.2533 (13/08/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1923. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2533 (26/07/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1924. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจำทาง พ.ศ. 2533 (23/07/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1925. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจำทาง พ.ศ. 2533 (23/07/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1926. ระเบียบกรมตำรวจว่าด้วย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายอาวุธปืนผ่อนส่ง ให้แก่ข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2533 (12/07/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1927. ขอความร่วมมือให้รีบวางฎีกาภายในกำหนดเวลา (11/04/2533) แฟ้มแนบ
 1928. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้สถานศึกษาในสังกัด รับจัดทำ รับบริหาร รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2533 (15/03/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1929. ระเบียบกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการรับจ่ายเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 (16/01/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1930. การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (07/12/2532) แฟ้มแนบ
 1931. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงิน รายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2532 (04/12/2532) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1932. การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (07/11/2532) แฟ้มแนบ
 1933. การวางฎีกาเงินเดือน ค่าจ้าง กรณีส่วนราชการผู้เบิกมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัด หรือบริเวณที่ว่าการอำเภอ (06/10/2532) แฟ้มแนบ
 1934. ซ้อมความเช้าใจเกี่ยวกับการส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา (19/09/2532) แฟ้มแนบ
 1935. วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (15/09/2532) แฟ้มแนบ
 1936. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2532 (01/09/2532) แฟ้มแนบ
 1937. การแสดงตนดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (15/08/2532) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1938. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2532 (14/08/2532) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1939. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคใต้ พ.ศ.2532 (14/08/2532) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1940. ระเบียบ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร พ.ศ.2532 (12/06/2532) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1941. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้ที่จัดเก็บจากการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นกองทุนบูรณะ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 (01/05/2532) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1942. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้งานพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 (01/05/2532) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1943. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้จัดเก็บจากการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน เป็นกองทุนบูรณะพระราชวังบาง ปะอิน พ.ศ. 2532 (01/05/2532) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1944. การหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุในการประกาศประกวดราคา (17/03/2532) แฟ้มแนบ
 1945. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร (17/03/2532) แฟ้มแนบ
 1946. การประเมินราคา ในงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (16/02/2532) แฟ้มแนบ
 1947. การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการและลูกจ้างถึงแก่ความตาย (31/01/2532) แฟ้มแนบ
 1948. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้งานพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พ.ศ. 2531 (11/11/2531) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1949. (สำเนา) ระเบียบกรมอุตุนิยมวิทยาว่าด้วยการรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินรายรับของสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2531 (12/10/2531) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1950. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการรับจ่ายเงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้ที่จัดเก็บจากการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นกองทุนบูรณะ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ. 2531 (19/09/2531) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1951. การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (09/08/2531) แฟ้มแนบ
 1952. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือน (09/08/2531) แฟ้มแนบ
 1953. ระเบียบกรมสามัญศึกษาว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการครูกรมสามัญศึกษากู้สำหรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2531 (15/07/2531) แฟ้มแนบ
 1954. ระเบียบ กระทรวงคมนาคมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมาย สำหรับล้อเลื่อน พ.ศ.2531 (01/07/2531) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1955. ขอความร่วมมือส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (28/06/2531) แฟ้มแนบ
 1956. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งให้แก่ข้าราชการ กรมประมง พ.ศ.2531 (02/05/2531) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1957. ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโครงการเกษตรรวมใจ พ.ศ.2531 (19/01/2531) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1958. ระเบียบกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการรับจ่ายเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินภายในประเทศ พ.ศ. 2531 (12/01/2531) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1959. การพิจารณายกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องแต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง (16/12/2530) แฟ้มแนบ
 1960. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2530 (16/03/2530) แฟ้มแนบ
 1961. หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ (01/10/2529) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1962. ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งแก่ข้าราชการกรมป่าไม้ พ.ศ.2529 (22/09/2529) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1963. มาตรการประหยัดรายจ่าย (10/09/2529) แฟ้มแนบ
 1964. มาตรการประหยัดรายจ่าย (10/09/2529) แฟ้มแนบ
 1965. ระเบียบ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2529 (24/07/2529) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1966. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529 (03/06/2529) แฟ้มแนบ
 1967. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2528 (01/11/2528) แฟ้มแนบ
 1968. การจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างโดยใช้บริการของธนาคาร (19/06/2528) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1969. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (29/03/2528) แฟ้มแนบ
 1970. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 (14/02/2528) แฟ้มแนบ
 1971. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 (31/01/2528) แฟ้มแนบ
 1972. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนว่าด้วยเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียนในต่างประเทศ พ.ศ. 2527 (03/12/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1973. หลักเกณฑ์การคิดคำนวณอัตราเงินเดือนเพื่อสิทธิการรับเงินเดือนค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 (12/10/2527)
 1974. ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการเบิกเงินค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการและค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ.2527 (10/10/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1975. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2527 (03/10/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1976. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (28/09/2527) แฟ้มแนบ
 1977. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 (16/06/2527) แฟ้มแนบ
 1978. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินรายรับของสถานศึกษา พ.ศ. 2527 (13/06/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1979. ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขอใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้โรงละครแห่งชาติ พ.ศ.2527 (07/03/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1980. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครู โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2527 (02/03/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1981. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2526 (27/09/2526) แฟ้มแนบ
 1982. ร่างกฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ไปใช้เฉพาะในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง (21/09/2526) แฟ้มแนบ
 1983. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ. 2526 (11/07/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1984. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ของข้าราชการหรือลูกจ้างในกรณีคู่สมรส หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อน พ.ศ.2526 (09/06/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1985. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งสำหรับ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2526 (08/06/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1986. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (03/06/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1987. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 (19/05/2526) แฟ้มแนบ
 1988. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถยนต์ผ่อนส่ง แก่ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2526 (10/05/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1989. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (07/05/2526) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 1990. การจ่ายเงินทดรองราชการ (03/05/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1991. การไปเป็นพยานตามหมายศาล (18/04/2526) แฟ้มแนบ
 1992. ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ยาง พ.ศ.2526 (17/03/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1993. ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน ค่าเครื่องจักรกล ของกรมทางหลวง พ.ศ. 2525 (05/01/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1994. การจัดการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 (18/11/2525) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1995. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2525 (23/09/2525) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1996. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์ พ.ศ.2525 (17/09/2525) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1997. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ. 2525 (09/09/2525) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1998. ระเบียบ กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนฝึกอาชีพของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2525 (30/08/2525) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 1999. ระเบียบ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร พ.ศ.2525 (25/05/2525) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2000. ระเบียบสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนตร์ผ่อนส่ง แก่ข้าราชการสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท พ.ศ. 2525 (17/05/2525) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2001. ระเบียบ กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย พ.ศ.2525 (16/04/2525) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2002. การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 (01/02/2525) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2003. การเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวดำเนินคดีอาญา (14/12/2524) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2004. ระเบียบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม พ.ศ.2524 (11/12/2524)
 2005. การจ่ายเงินค่าบริการกำจัดปลวก (04/12/2524) แฟ้มแนบ
 2006. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 (11/11/2524) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 2007. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริการงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524 (16/10/2524) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2008. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนซื้อขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์ พ.ศ.2524 (28/08/2524) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2009. ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง พ.ศ.2524 (17/08/2524) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2010. ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต พ.ศ.2524 (16/08/2524) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2011. การยกเว้นค่าปรับปให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง (28/07/2524) แฟ้มแนบ
 2012. ระเบียบการฝากสิ่งของ ณ สำนักงานคลังจังหวัด พ.ศ. 2524 (09/07/2524) แฟ้มแนบ
 2013. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายรับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ (25/05/2524) แฟ้มแนบ
 2014. ระเบียบกรมธนารักษ์เรื่อง ระเบียบเงินทุนหมุนเวียนการทำของ พ.ศ.2523 (01/04/2524) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2015. การลงโทษผู้ทิ้งงาน (31/03/2524) แฟ้มแนบ
 2016. ระเบียบราชบัณฑิตยสถานว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทาง วิชาการ พ.ศ.2524 (06/03/2524) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2017. ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนซื้อขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งแก่พนักงานส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2523 (12/11/2523) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2018. ระเบียบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และ พันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ พ.ศ.2523 (27/10/2523) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2019. รายรับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ (30/09/2523) แฟ้มแนบ
 2020. ระเบียบเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนดำเนินการโครงการผลิตถ่านหิน ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน การพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2513 (06/07/2523) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2021. การจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างโดยใช้บริการธนาคาร (05/06/2523) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2022. การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ (09/05/2523) แฟ้มแนบ
 2023. การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการถูกจับตัวไปในขณะปฏิบัติราชการ (29/02/2523) แฟ้มแนบ
 2024. ระเบียบ กระทรวงคมนาคมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน กรมการบินพาณิชย์ พ.ศ.2522 (08/06/2522) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2025. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (21/11/2521) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 2026. การจ่ายเงินทดรองราชการ (10/10/2521) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2027. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนพัฒนาการชุมชน พ.ศ.2521 (09/10/2521) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2028. ระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2521 (29/09/2521) แฟ้มแนบ
 2029. การกำหนดมาตราฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ (22/08/2521) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2030. การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ การปรับปรุงแก้ไขวิธีประกวดราคาจ้างก่อสร้างของทางราชการ (08/06/2521) แฟ้มแนบ
 2031. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (06/10/2520) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2032. ระเบียบว่าด้วยวิธีการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2520 (30/06/2520) แฟ้มแนบ
 2033. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (24/01/2520) แฟ้มแนบ
 2034. ระเบียบกรมธนารักษ์เรื่อง ระเบียบเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยพ.ศ.2519 (23/11/2519) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2035. การใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน (28/07/2519) แฟ้มแนบ
 2036. ระเบียบการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานรัฐสภา พ.ศ. 2519 (10/06/2519) แฟ้มแนบ
 2037. ระเบียบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ.2518 (14/07/2518) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2038. พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 (12/02/2518) แฟ้มแนบ
 2039. ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2521 (27/12/2517) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2040. การให้ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาเขต (20/11/2517) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2041. ระเบียบการรับ จ่ายเงินระหว่างที่ทำการคลังจังหวัด กับสาขาธนาคารแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2517 (24/12/2516) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2042. ระเบียบ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์ พ.ศ. 2516 (23/02/2516) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2043. ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมและการขยายระยะเวลา พ.ศ. 2515 (04/06/2515) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2044. การเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลคดีอาญา (16/01/2515) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2045. ขอความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาเขตฯ (27/09/2514) แฟ้มแนบ
 2046. ระเบียบสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนผลิตป้ายจราจร พ.ศ.2514 (17/08/2514) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2047. หารือปัญหาการไปแข่งขันกีฬาเขต (20/11/2512) แฟ้มแนบ
 2048. ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2512 (08/03/2512) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2049. ขอความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาเขต (28/02/2511) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2050. ระเบียบเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 (21/02/2511) แฟ้มแนบ
 2051. การใช้จ่ายเงินทุนสำรองจ่าย (13/10/2510) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2052. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับศพข้าราชการและลูกจ้างประจำของทางราชการซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2509 (09/09/2509) แฟ้มแนบ
 2053. ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2512 (07/01/2508) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2054. การเก็บรักษาและการจ่ายเงินรายรับในลักษณะชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน (19/04/2505) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2055. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้าง ร้องขอให้ถอนชื่อออกจากบัญชีผู้ทิ้งงาน (18/10/2504) แฟ้มแนบ
 2056. การเก็บรักษาและจ่ายเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (25/09/2504) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2057. ระเบียบเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ.2504 (28/04/2504) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2058. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตัด งด และจ่ายเงินเดือน พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 (25/01/2504) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2059. รายรับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ ฯลฯ (06/12/2503) แฟ้มแนบ
 2060. ระเบียบเงินทุนทดรองค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2503 (19/07/2503) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2061. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (27/10/2502) แฟ้มแนบ
 2062. ข้อบังคับ ว่าด้วยการวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององค์การ พ.ศ. 2495 (15/04/2495) แฟ้มแนบ
 2063. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 (12/02/2491) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>