16 สิงหาคม 2565     1. การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (01/08/2565) แฟ้มแนบ
 2. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (ว 98) (12/07/2565) แฟ้มแนบ
 3. ขอปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว804) (12/07/2565) แฟ้มแนบ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการส่งเงินให้แก่สำนักงานในต่างประเทศ (ว 89) (27/06/2565) แฟ้มแนบ
 5. การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (20/06/2565) แฟ้มแนบ
 6. การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประจำเดือนเมษายน 2565 (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 521) (02/06/2565) แฟ้มแนบ
 7. การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว477) (25/05/2565) แฟ้มแนบ
 8. การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (17/05/2565) แฟ้มแนบ
 9. แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 411) (10/05/2565) แฟ้มแนบ
 10. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง (ว363) (28/04/2565) แฟ้มแนบ
 11. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 248) (31/03/2565) แฟ้มแนบ
 12. แนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Finalcial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (29/03/2565) แฟ้มแนบ
 13. หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (16/03/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 14. แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว.205) (16/03/2565) แฟ้มแนบ
 15. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 34) (15/03/2565)
 16. ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 202) (30/12/2564) แฟ้มแนบ
 17. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (ว 1300) (30/12/2564) แฟ้มแนบ
 18. วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 1291) (28/12/2564) แฟ้มแนบ
 19. แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 1266) (23/12/2564) แฟ้มแนบ
 20. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ว 193) (20/12/2564) แฟ้มแนบ
 21. แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (29/11/2564) แฟ้มแนบ
 22. การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)(ว1143) (16/11/2564) แฟ้มแนบ
 23. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายของเทศบาล (ว 964) (22/09/2564) แฟ้มแนบ
 24. ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ว 963) (22/09/2564) แฟ้มแนบ
 25. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (03/09/2564) แฟ้มแนบ
 26. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ว 122) (17/08/2564) แฟ้มแนบ
 27. ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 665 ลว. 4 ส.ค.2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMIS ชำรุด สูญหาย การเปลี่ยนบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) หรือ GFMIS Token key หรือการต่ออายุ GFMIS Token key (04/08/2564) แฟ้มแนบ
 28. การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (12/05/2564) แฟ้มแนบ
 29. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 554) (23/11/2563) แฟ้มแนบ
 30. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (18/11/2563) แฟ้มแนบ
 31. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน (09/10/2563) แฟ้มแนบ
 32. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายของเทศบาล (23/09/2563) แฟ้มแนบ
 33. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09/09/2563) แฟ้มแนบ
 34. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล (ว 148) (08/09/2563) แฟ้มแนบ
 35. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (28/05/2563) แฟ้มแนบ
 36. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (18/05/2563) แฟ้มแนบ
 37. การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (18/05/2563) แฟ้มแนบ
 38. แนวปฏิบัติในระบบ GFMISสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟุเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (05/05/2563) แฟ้มแนบ
 39. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24/04/2563) แฟ้มแนบ
 40. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย (22/04/2563) แฟ้มแนบ
 41. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (31/03/2563) แฟ้มแนบ
 42. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (26/02/2563) แฟ้มแนบ
 43. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว489) (08/10/2562) แฟ้มแนบ
 44. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว 106) (30/09/2562) แฟ้มแนบ
 45. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ว423) (03/09/2562) แฟ้มแนบ
 46. การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (13/05/2562) แฟ้มแนบ
 47. การแจ้งเพิ่มศูนย์ต้นทุน สำหรับการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (09/04/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 48. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณ๊ส่งคืนเงินฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online (21/02/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 49. คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ GFMIS (13/02/2562) แฟ้มแนบ
 50. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (03/01/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 51. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ที่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) (30/10/2561) แฟ้มแนบ
 52. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online (ว456) (05/10/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 53. การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (01/10/2561) แฟ้มแนบ
 54. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบปรมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (26/09/2561)
 55. วิธีปฏิบัติในการเรียนรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบปรมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (26/09/2561) แฟ้มแนบ
 56. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2561 (24/08/2561) แฟ้มแนบ
 57. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions'Electronic Filling) (04/07/2561) แฟ้มแนบ
 58. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ. 2561 (28/05/2561) แฟ้มแนบ
 59. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) (23/05/2561) แฟ้มแนบ
 60. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 45) (21/05/2561) แฟ้มแนบ
 61. การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (09/05/2561) แฟ้มแนบ
 62. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ว 195) (25/04/2561) แฟ้มแนบ
 63. แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ (17/01/2561) แฟ้มแนบ
 64. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 491) (26/12/2560) แฟ้มแนบ
 65. วิธีปฏิบัติในการเข้าใช้งานเพื่อเรียกดูรายงานในระบบ EIS (15/12/2560) แฟ้มแนบ
 66. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24/10/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 67. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (29/08/2560) แฟ้มแนบ
 68. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture:EDC) (31/07/2560) แฟ้มแนบ
 69. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม (25/07/2560) แฟ้มแนบ
 70. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC (12/07/2560) แฟ้มแนบ
 71. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกรณีส่วนราชการจัดซื้อพัสดุผ่านบัตรพัสดุ (บัตรเครดิต) (30/06/2560) แฟ้มแนบ
 72. การบริหารงบบุคลากรในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (17/05/2560) แฟ้มแนบ
 73. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS (10/04/2560) แฟ้มแนบ
 74. รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online (27/03/2560) แฟ้มแนบ
 75. วิธีเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS (27/03/2560) แฟ้มแนบ
 76. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) (03/03/2560) แฟ้มแนบ
 77. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (03/03/2560) แฟ้มแนบ
 78. แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จำแนกเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน (25/01/2560) แฟ้มแนบ
 79. วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS (17/10/2559) แฟ้มแนบ
 80. วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป (20/09/2559) แฟ้มแนบ
 81. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (13/09/2559) แฟ้มแนบ
 82. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online (13/09/2559) แฟ้มแนบ
 83. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (22/08/2559) แฟ้มแนบ
 84. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (02/08/2559) แฟ้มแนบ
 85. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online (30/03/2559) แฟ้มแนบ
 86. การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension' Electronic Filing) (17/02/2559) แฟ้มแนบ
 87. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง (14/01/2559) แฟ้มแนบ
 88. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (21/12/2558) แฟ้มแนบ
 89. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 (13/11/2558) แฟ้มแนบ
 90. การคืนเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ UNDO สิ้นผล (06/11/2558) แฟ้มแนบ
 91. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ว 132) (29/10/2558) แฟ้มแนบ
 92. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน EIS สำหรับส่วนราชการระดับกรม (12/10/2558) แฟ้มแนบ
 93. การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online (30/09/2558) แฟ้มแนบ
 94. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS (30/09/2558) แฟ้มแนบ
 95. วิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงิน ผ่าน GFMIS Web Online (30/09/2558) แฟ้มแนบ
 96. คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web online (30/09/2558) แฟ้มแนบ
 97. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างรหัสงบประมาณของส่วนราชการในระบบ GFMIS (30/09/2558) แฟ้มแนบ
 98. การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบ GFMIS (24/09/2558) แฟ้มแนบ
 99. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนเงินของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ UNDO (23/09/2558) แฟ้มแนบ
 100. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (21/09/2558) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 101. วิธีการเรียกรายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS (17/09/2558) แฟ้มแนบ
 102. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย ส่งให้ กบข. สำหรับข้าราชการ UNDO (16/09/2558) แฟ้มแนบ
 103. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (04/09/2558) แฟ้มแนบ
 104. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (07/08/2558) แฟ้มแนบ
 105. การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (23/07/2558) แฟ้มแนบ
 106. การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) (01/07/2558) แฟ้มแนบ
 107. สิทธิการปรับปรุงแผนการใการยุบรวมช้จ่ายเงิน (c0) (30/06/2558) แฟ้มแนบ
 108. สรุปแนวทางปฏิบัติตามมติ ครม. 2 มิ.ย. 58 จากการประชุมร่วมกับส่วนราชการ 10 มิ.ย. 58 ที่สำนักงบประมาณ (11/06/2558) แฟ้มแนบ
 109. ด่วนที่สุด มติ ครม. 2 มิย. 58 ขยายเวลาลงนาม งบปี 58 เป็นวันที่ 31 กค. 58 (ว 137) (02/06/2558) แฟ้มแนบ
 110. การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions? Electronic Filing) (29/05/2558) แฟ้มแนบ
 111. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (28/04/2558) แฟ้มแนบ
 112. ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานบัตรกำหนดสิทะการใช้ (GFMIS Smart Card) ของผุ้ตรวจสอบภายในระดับกรม (ประเภทสิทธิ Z) (03/04/2558) แฟ้มแนบ
 113. วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS (31/03/2558) แฟ้มแนบ
 114. คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal (31/03/2558) แฟ้มแนบ
 115. คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online (30/03/2558) แฟ้มแนบ
 116. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมากๆ (MASS) (25/03/2558) แฟ้มแนบ
 117. วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS (20/03/2558) แฟ้มแนบ
 118. เรื่อง การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (09/03/2558) แฟ้มแนบ
 119. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 (26/02/2558) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 120. การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO (26/02/2558) แฟ้มแนบ
 121. รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ว 183) (31/12/2557) แฟ้มแนบ
 122. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS (04/12/2557) แฟ้มแนบ
 123. การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS (30/10/2557) แฟ้มแนบ
 124. การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online (30/09/2557) แฟ้มแนบ
 125. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online (30/09/2557) แฟ้มแนบ
 126. ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online) (25/09/2557) แฟ้มแนบ
 127. วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานผ่าน Web online (24/09/2557) แฟ้มแนบ
 128. วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online (24/09/2557) แฟ้มแนบ
 129. การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (19/09/2557) แฟ้มแนบ
 130. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Terminal (17/09/2557) แฟ้มแนบ
 131. คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ (15/09/2557) แฟ้มแนบ
 132. คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม (350,000 ล้านบาท) (15/09/2557) แฟ้มแนบ
 133. คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายงบกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง (15/09/2557) แฟ้มแนบ
 134. คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี (15/09/2557) แฟ้มแนบ
 135. คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (15/09/2557) แฟ้มแนบ
 136. วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online (12/09/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 137. การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (09/09/2557) แฟ้มแนบ
 138. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (27/08/2557) แฟ้มแนบ
 139. วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับ ในระบบ GFMIS Web online (27/08/2557) แฟ้มแนบ
 140. ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (22/08/2557) แฟ้มแนบ
 141. มติ คสช. ๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (07/08/2557) แฟ้มแนบ
 142. กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS (02/07/2557) แฟ้มแนบ
 143. วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW):ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่ (17/06/2557) แฟ้มแนบ
 144. เรื่อง แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในระบบGFMIS (04/06/2557) แฟ้มแนบ
 145. กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web report ในระบบ GFMIS (30/05/2557) แฟ้มแนบ
 146. แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) (30/05/2557) แฟ้มแนบ
 147. การลงทะเบียนสิทธิการเข้าใช้งานใน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม (30/04/2557) แฟ้มแนบ
 148. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม (25/04/2557) แฟ้มแนบ
 149. ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) (31/03/2557) แฟ้มแนบ
 150. คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS Web online (28/03/2557) แฟ้มแนบ
 151. การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (25/03/2557) แฟ้มแนบ
 152. การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (21/03/2557) แฟ้มแนบ
 153. แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) (09/01/2557) แฟ้มแนบ
 154. แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกันผ่าน GFMIS Web online (26/12/2556) แฟ้มแนบ
 155. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระบบ GFMIS (21/11/2556) แฟ้มแนบ
 156. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (19/11/2556) แฟ้มแนบ
 157. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน (13/11/2556) แฟ้มแนบ
 158. การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS (05/11/2556) แฟ้มแนบ
 159. วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน (30/10/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 160. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (24/10/2556) แฟ้มแนบ
 161. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน (16/10/2556) แฟ้มแนบ
 162. คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (30/09/2556) แฟ้มแนบ
 163. คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (30/09/2556) แฟ้มแนบ
 164. คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (30/09/2556) แฟ้มแนบ
 165. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่าน GFMIS Web online (30/09/2556) แฟ้มแนบ
 166. คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) (26/09/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 167. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (06/09/2556) แฟ้มแนบ
 168. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (02/09/2556) แฟ้มแนบ
 169. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง (02/09/2556) แฟ้มแนบ
 170. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (30/08/2556) แฟ้มแนบ
 171. แนวปฎิบัติสำหรับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน(บส.04)ผ่าน GFMIS Web online (30/08/2556) แฟ้มแนบ
 172. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) (29/08/2556) แฟ้มแนบ
 173. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระบบ GFMIS (02/07/2556) แฟ้มแนบ
 174. ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (03/06/2556) แฟ้มแนบ
 175. ขอความอนุเคราะห์ในการกรอแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการด้าน GFMIS ผ่าน Facebook และระบบ Click Quick (23/05/2556) แฟ้มแนบ
 176. คู่มือ"คำถาม-คำตอบน่ารู้ GFMIS" (23/05/2556) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 177. การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (21/05/2556) แฟ้มแนบ
 178. การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online (21/05/2556) แฟ้มแนบ
 179. การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (03/05/2556) แฟ้มแนบ
 180. ซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (30/04/2556) แฟ้มแนบ
 181. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนถิ่น (03/12/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 182. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (24/10/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 183. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19/10/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 184. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (28/09/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 185. ซ้อม ความเข้าใจ สิทธิ การเบิก ค่ารักษา พยาบาล ใน สถาน พยาบาล ของเอกชน (27/09/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 186. การ เบิก ค่า รักษา พยาบาล (14/09/2544) แฟ้มแนบ
 187. การใช้ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่ชำระผ่านธนาคารเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าการ ศึกษาของบุตร (06/09/2544) แฟ้มแนบ
 188. วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (29/06/2544) แฟ้มแนบ
 189. กำหนดท้องที่กันดาร (19/06/2544) แฟ้มแนบ
 190. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลี้ยงรับรองของ ส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศ พ.ศ. 2544 (28/05/2544) แฟ้มแนบ
 191. ประเภท และ อัตรา เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การศึกษา ของ บุตร (28/05/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 192. การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (14/05/2544) แฟ้มแนบ
 193. การ เบิก ค่า รักษา พยาบาล ประเภท "เฝือก" (24/04/2544) แฟ้มแนบ
 194. ใบเสร็จ รับเงิน ค่า รักษา พยาบาล (22/03/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 195. การเบิก ค่ายา ประเภท วิตามิน (19/03/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 196. การ เบิก ค่า ยา ประเภท วิตามิน (19/03/2544) แฟ้มแนบ
 197. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ต่างประเทศ ข้าราชการที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (15/02/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 198. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทผู้ป่วยภายใน ในสถานพยาบาลของทางราชการ (11/01/2544) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 199. การตรวจสุขภาพประจำปี (07/12/2543) แฟ้มแนบ
 200. การ กำหนด เป็น สถาน พยาบาล ของ ทาง ราชการ (06/12/2543) แฟ้มแนบ
 201. การ กำหนด เป็น สถาน พยาบาล ของ ทาง ราชการ (06/12/2543) แฟ้มแนบ
 202. การ เบิก จ่าย ค่า รักษา พยาบาล ของ พนักงาน ของ รัฐ สังกัด กระทรวง สาธารณสุข (21/11/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 203. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขประเภทผู้ป่วยภายใน ในสถานพยาบาลของทางราชการ (07/11/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 204. ประเภทและอัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (07/11/2543) แฟ้มแนบ
 205. ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (09/10/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 206. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การชดใช้เงินส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติคืนให้แก่ทางราชการ กรณีผู้กู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด (02/10/2543) แฟ้มแนบ
 207. สิทธิพิเศษขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (29/09/2543) แฟ้มแนบ
 208. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน (25/09/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 209. การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (07/09/2543) แฟ้มแนบ
 210. การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (31/08/2543) แฟ้มแนบ
 211. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัยจากรถถูกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยหรือบริษัทประกันภัยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน (25/08/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 212. กลุ่มเกษตรกรทำนาวังเย็น ขอยกเว้นไม้ต้องวางหลักประกัน (19/06/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 213. ค่า ตรวจ สุขภาพ ประจำ ปี (24/05/2543) แฟ้มแนบ
 214. ราคา กลาง แบตเตอรี่ และ ส่วน ประกอบ ของ แบตเตอรี่ (22/05/2543) แฟ้มแนบ
 215. สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (31/03/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 216. สิทธ ิพิเศษ ของ องค์การ ฟอก หนัง กระทรวง กลาโหม (03/03/2543) แฟ้มแนบ
 217. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเดินทางไปฝึกอบรม (04/02/2543) แฟ้มแนบ
 218. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดรายการผลิตรายการและถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ (27/01/2543) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 219. สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 (20/12/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 220. การ ซื้อ บัตร โดยสาร เครื่องบิน ใน การ เดินทาง ไป ต่างประเทศ (09/12/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 221. สถาบันราชภัฎ ขอ รับ สิทธิ พิเศษ เกี่ยวกับ การ ให้ บริการ ด้าน วิชาการ และ การ วิจัย (04/11/2542) แฟ้มแนบ
 222. มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับหุ่นจำลองอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (02/11/2542) แฟ้มแนบ
 223. การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีตรวจสุขภาพประจำปี (01/10/2542) แฟ้มแนบ
 224. การดำเนินการจ้างเอกชนบริการงานยานพาหนะ (10/09/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 225. การ ซื้อ บัตร โดยสาร เครื่องบิน จาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (02/09/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 226. ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายา (30/08/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 227. แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายในสถานพยาบาลของทางราชการ (30/08/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 228. กองทัพอากาศหารือสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุขององค์การคลังสินค้า (20/07/2542) แฟ้มแนบ
 229. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (16/06/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 230. อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง (10/06/2542) แฟ้มแนบ
 231. การเบิกค่ารักษาพยาบาล (08/06/2542) แฟ้มแนบ
 232. การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 (17/05/2542) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 233. การเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ (31/03/2542) แฟ้มแนบ
 234. การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักเกิน 15 วัน (23/03/2542) แฟ้มแนบ
 235. การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารและค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (28/12/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 236. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ (28/12/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 237. ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ (15/12/2541) แฟ้มแนบ
 238. การเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน (11/11/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 239. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (29/10/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 240. ขออนุมัติให้ส่วนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผลิตหุ่นจำลองจากศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีกรณีพิเศษ (23/09/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 241. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 (08/09/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 242. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (24/08/2541) แฟ้มแนบ
 243. การใช้สำเนาเอกสารเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย (20/08/2541) แฟ้มแนบ
 244. หลักเกณฑ์ท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำนักงานเดิม ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2541 (18/08/2541) แฟ้มแนบ
 245. การตรวจสอบสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ (16/06/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 246. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเพื่อให้เป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (15/06/2541) แฟ้มแนบ
 247. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ (15/06/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 248. การเบิกค่ารักษาพยาบาล (22/05/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 249. การเบิกค่ารักษาพยาบาล (22/05/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 250. การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (12/05/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 251. การตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ (30/04/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 252. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (08/04/2541) แฟ้มแนบ
 253. การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (30/03/2541) แฟ้มแนบ
 254. การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (30/03/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 255. ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (30/03/2541) แฟ้มแนบ
 256. แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (02/03/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 257. การเบิกค่ารักษาพยาบาล (19/02/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 258. การเบิกค่ารักษาพยาบาล (19/02/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 259. ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (19/02/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 260. ค่าเช่าบ้านกรณีถูกเวนคืนเคหสถาน (13/01/2541) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 261. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (18/12/2540) แฟ้มแนบ
 262. หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (12/11/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 263. สิทธิ พิเศษ เกี่ยวกับ การ จัด ซื้อ พันธุ์ พืช และ พันธุ์ สัตว์ (10/11/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 264. การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของส่วนราชการ (05/08/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 265. ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาเอกชน (22/04/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 266. เรื่อง สิทธิ พิเศษ เกี่ยวกับ การ จัด ซื้อ พันธุ์ พืช และ พันธุ์ สัตว์ (06/03/2540) แฟ้มแนบ
 267. ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (03/03/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 268. การขอรับเงินของทางราชการโดยวิธีผ่านธนาคาร (28/02/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 269. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ (20/02/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 270. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ (07/01/2540) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 271. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (29/12/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 272. ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ (12/12/2539) แฟ้มแนบ
 273. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (02/12/2539) แฟ้มแนบ
 274. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (18/11/2539) แฟ้มแนบ
 275. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น (14/11/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 276. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงคารากัสประเทศเวเนซูเอล่า (13/11/2539) แฟ้มแนบ
 277. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม (07/11/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 278. การเบิกค่าใช้จ่ายสมทบในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ (31/10/2539) แฟ้มแนบ
 279. การเบิกจ่ายค่ากระเป๋าเอกสาร (29/10/2539) แฟ้มแนบ
 280. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศมาเลเซีย (14/10/2539) แฟ้มแนบ
 281. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ (14/10/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 282. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศบังคลาเทศ (08/10/2539) แฟ้มแนบ
 283. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงอังการา ประเทศตุรกี (26/09/2539) แฟ้มแนบ
 284. การใช้บริการของบริษัททัวร์ในการเดินทางไปต่างประเทศ (25/09/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 285. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ใน ประเทศออสเตรเลีย (28/08/2539) แฟ้มแนบ
 286. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (14/08/2539) แฟ้มแนบ
 287. การเบิกจ่ายเบี้ยประกันภัย (17/05/2539) แฟ้มแนบ
 288. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการบางประเภท (14/05/2539) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 289. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ (07/05/2539) แฟ้มแนบ
 290. ขอให้ทบทวนสิทธิพิเศษขององค์การแบตเตอรี่ (19/04/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 291. ขอ ให้ ทบทวน สิทธิ พิเศษ ของ องค์การ แบตเตอรี่ (19/04/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 292. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต (Internet) (25/03/2539) แฟ้มแนบ
 293. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภริยาอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด (22/03/2539) แฟ้มแนบ
 294. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและประดับไฟฟ้าบริเวณอาคารที่ทำการ (06/03/2539) แฟ้มแนบ
 295. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (09/02/2539) แฟ้มแนบ
 296. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ (09/02/2539) แฟ้มแนบ
 297. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ ในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (02/02/2539) แฟ้มแนบ
 298. การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (11/01/2539) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 299. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (29/12/2538) แฟ้มแนบ
 300. แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (27/12/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 301. ค่านายหน้าในการต่อสัญญาเช่าบ้านพักข้าราชการ (15/12/2538) แฟ้มแนบ
 302. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่่ในประเทศอิตาลี ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศอิตาลี (23/11/2538) แฟ้มแนบ
 303. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงวอร์ซอ ประเทศสาธารณรัฐ โปแลนด์ (21/11/2538) แฟ้มแนบ
 304. การอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐ (30/10/2538) แฟ้มแนบ
 305. แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตร (20/10/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 306. การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (12/10/2538) แฟ้มแนบ
 307. การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (09/10/2538) แฟ้มแนบ
 308. กำหนดให้สถานพยาบาลในสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถานพยาบาลตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (06/10/2538) แฟ้มแนบ
 309. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (13/09/2538) แฟ้มแนบ
 310. ค่าเช่าบ้าน สำหรับ ข้าราชการ ที่ ประจำ อยู่ ใน กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ เบลเยี่ยม (08/09/2538) แฟ้มแนบ
 311. การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (03/08/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 312. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 และกำหนดอัตราค่าเครื่องแต่งตัวในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534 (01/06/2538) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 313. การจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบลูกจ้างประจำ (11/04/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 314. การจ่ายเงินค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ (21/03/2538) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสารเชื่อมโยงเอกสาร
 315. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (16/03/2538) แฟ้มแนบ
 316. การประกันภัยทรัพย์สิน (03/03/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 317. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในกรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า (27/02/2538) แฟ้มแนบ
 318. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศฝรั่งเศส (23/02/2538) แฟ้มแนบ
 319. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชกการที่ประจำอยู่ ในประเทศสิงคโปร์ (20/02/2538) แฟ้มแนบ
 320. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (31/01/2538) แฟ้มแนบ
 321. การ เทียบ ตำแหน่ง ข้าราชการ การเมือง และ ข้าราชการ รัฐสภา ฝ่าย การเมือง (26/01/2538) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 322. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค (22/12/2537) แฟ้มแนบ
 323. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องนอน (21/11/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 324. การจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจในการขนย้ายเงินคงคลัง (17/11/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 325. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำในประเทศไต้หวัน (25/10/2537) แฟ้มแนบ
 326. สถานพยาบาลของทางราชการ (27/06/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 327. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (20/06/2537) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 328. ขอความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบาลสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากกลุ่มสตรีตามโครงการ สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท (29/04/2537) แฟ้มแนบ
 329. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการที่ประจำ ณ เมืองฮ่องกง (01/04/2537) แฟ้มแนบ
 330. การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยลูกจ้างประจำ (12/01/2537) แฟ้มแนบ
 331. ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้าน (17/11/2536) แฟ้มแนบ
 332. เงินบำรุงการศึกษา (21/10/2536) แฟ้มแนบ
 333. การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าวัสดุ (27/09/2536) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 334. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อ.ก.พ.สามัญ (อ.ก.พ. กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด) (30/08/2536) แฟ้มแนบ
 335. การ เบิกจ่าย เงินช่วยเหลือ การศึกษา บุตร ของ ข้าราชการ ซึ่ง มี ตำแหน่ง หน้าท ี่ประจำ อย ู่ใน ต่างประเทศ (28/05/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 336. เงินสวัสดิการบุตร (25/01/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 337. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (15/01/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 338. การ เบิกจ่าย เงิน ช่วยเหลือ ค่ารักษา พยาบาล สำหรับ ข้าราชการ ซึ่ง มี ตำแหน่ง หน้าท ี่ประจำ อยู ่ใน ต่างประเทศ (15/01/2536) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 339. หลักเกณฑ์การรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2535 (21/12/2535) แฟ้มแนบ
 340. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเพื่อเป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งที่ประจำในต่างประเทศ (24/11/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 341. การเบิจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเพื่อเป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (24/11/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 342. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน (26/10/2535) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 343. การเบิกจ่ายค่าวัสดุ (22/07/2535) แฟ้มแนบ
 344. การรับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (13/07/2535) แฟ้มแนบ
 345. การเบิกเงินสวัสดิการบุตร (09/07/2535) แฟ้มแนบ
 346. การเบิกจ่ายค่าวัสดุ (01/05/2535) แฟ้มแนบ
 347. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (06/03/2535) แฟ้มแนบ
 348. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2534 (04/02/2535) แฟ้มแนบ
 349. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ (20/09/2534) แฟ้มแนบ
 350. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (09/08/2534) แฟ้มแนบ
 351. การติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการ (30/05/2534) แฟ้มแนบ
 352. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน (22/04/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 353. การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเพื่อเป็นบ้านพักข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (08/02/2534) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 354. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วนการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ พ.ศ. 2533 และ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ (16/11/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 355. การประกันภัยรถยนตร์ของทางราชการ (10/10/2533) แฟ้มแนบ
 356. ค่าพาหนะเหมาจ่าย (10/09/2533) แฟ้มแนบ
 357. สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (24/08/2533) แฟ้มแนบ
 358. การติดตั้งโทรศัพท์ของทางราชการ (22/08/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 359. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเพื่อเป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (09/08/2533) แฟ้มแนบ
 360. ค่าพาหนะเหมาจ่าย (07/08/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 361. ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2520 (20/07/2533) แฟ้มแนบ
 362. สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (10/07/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 363. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของส่วนราชการ (10/07/2533) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 364. การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย (03/07/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 365. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและสถานที่ (20/06/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 366. การทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเงิน (11/06/2533) แฟ้มแนบ
 367. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาศาล (01/06/2533) แฟ้มแนบ
 368. การ จ่ายเงิน เพิ่ม พิเศษ สำหรับ บุตร ข้าราชการ ซึ่ง มี ตำแหน่ง หน้าที่ ประจำ อยู่ ใน ต่างประเทศ (02/04/2533) แฟ้มแนบ
 369. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ (26/03/2533) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 370. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ (09/03/2533) แฟ้มแนบ
 371. การขออนุมัติให้้การแข่งขันกีฬาภายในของกระทรวงกลาโหมเป็นการปฏิบัติราชการ (13/12/2532) แฟ้มแนบ
 372. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อข้าวสารและเครื่องบริโภคของส่วนราชการ (31/07/2532) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 373. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการใช้บริการด้านวิชาการและการวิจัย (06/07/2532) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 374. วิธีการบัญชีกรณีใช้หนังสือรับรองการใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร (30/05/2532) แฟ้มแนบ
 375. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งบัตรอวยพรของส่วนราชการ (09/01/2532) แฟ้มแนบ
 376. สิทธิพิเศษขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (12/12/2531) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 377. สิทธิพิเศษขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (15/11/2531) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 378. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการซ่อมอากาศยาน (31/10/2531) แฟ้มแนบ
 379. การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ (15/09/2531) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 380. ค่าเครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ (18/03/2531) แฟ้มแนบ
 381. สิทธิพิเศษในการสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (19/02/2531) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 382. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการใช้บริการด้านวิชาการและการวิจัย (04/02/2531) แฟ้มแนบ
 383. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการใช้บริการด้านวิชาการและการวิจัย (18/01/2531) แฟ้มแนบ
 384. ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายตอบแทนแก่ผู้ช่วยเหลือราชการ (16/10/2530) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 385. สิทธิพิเศษของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด (05/10/2530) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 386. หารือ การ จัด ซื้อ ผลิตภัณฑ์ ไม้ จาก องค์การ อุตสาหกรรม ป่าไม้ (25/08/2530) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 387. การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (07/04/2530) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 388. การ จัด ซื้อ ข้าวสาร และ เครื่อง บริโภค ของ ส่วน ราชการ (13/10/2529) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 389. ขอรับสิทธิพิเศษในการสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ (11/07/2529) แฟ้มแนบ
 390. การกำหนดเงื่อนไขวันแล้วเสร็จและค่าปรับในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (03/07/2529) แฟ้มแนบ
 391. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรของส่วนราชการ (17/09/2528) แฟ้มแนบ
 392. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรของส่วนราชการ (16/08/2528) แฟ้มแนบ
 393. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 (14/02/2528) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 394. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนราชการ (19/09/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 395. สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนราชการ (10/08/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 396. ขออนุมัติให้ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีกรณีพิเศษ (12/04/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 397. ขอให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจใช้บริการขนส่งของ ร.ส.พ. (02/04/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 398. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันซึ่งมีเงินอื่นสมทบ (30/03/2527) แฟ้มแนบ
 399. ขอให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจใช้บริการขนส่งของ ร.ส.พ. (02/03/2527) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 400. ให้หน่วยราชการ องค์การ และบริษัทของรัฐ ซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ ขององค์ การอุตสาหกรรมป่าไม้ (16/01/2527) แฟ้มแนบ
 401. ให้หน่วยราชการ องค์การ และบริษัทของรัฐ ซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการ อบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (22/12/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 402. ขอให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจใช้บริการขนส่งของ ร.ส.พ. (21/09/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 403. การควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (15/04/2526) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 404. ขอให้หน่วยราชการช่วยเหลือหรือสั่งจ้างทำหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน-ตำบล (26/04/2525) แฟ้มแนบ
 405. ขอให้ช่วยเหลือรับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเข้าทำงานกับขอให้สำนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับจ้างทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (05/02/2525) แฟ้มแนบ
 406. สิทธิพิเศษของกรมราชทัณฑ์ (13/10/2524) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 407. ซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินยืมเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (22/05/2524) แฟ้มแนบ
 408. กระทรวงศึกษาธิการขอให้หน่วยราชการซื้อเครื่องอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจากองค์การค้าของคุรุสภา โดยไม่ต้องประกวดราคาหรือสอบราคา (13/05/2524) แฟ้มแนบ
 409. ขอความร่วมมือสั่งจ้างทำของ (20/11/2523) แฟ้มแนบ
 410. การจ้างรัฐวิสาหกิจโดยวิธีกรณีพิเศษ (25/09/2523) แฟ้มแนบ
 411. การซื้อหรือการจ้างรัฐวิสาหกิจโดยวิธีกรณีพิเศษ (14/12/2522) แฟ้มแนบ
 412. การซื้อหรือการจ้างรัฐวิสาหกิจโดยวิธีกรณีพิเศษ (14/12/2522) แฟ้มแนบ
 413. โครงการหลวงภาคเหนือขออนุมัติให้ส่วนราชการซื้อผลิตภัณฑ์ และอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ จากโรงงาน หลวงอาหารสำเร็จรูปได้โดยวิธีกรณีพิเศษ (20/11/2522) แฟ้มแนบ
 414. การ เก็บ รักษา หลักฐาน ทาง การเงิน (04/09/2521) แฟ้มแนบ
 415. หลักเกณฑ์การเบิกเงินช่วยเหลือต่าง ๆ กรณีข้าราชการถูกสั่งพักราชการ (07/07/2520) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 416. การเบิกจ่ายเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า (15/06/2520) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 417. ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 (24/02/2520) แฟ้มแนบ
 418. การซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรม (23/08/2519) แฟ้มแนบ
 419. การเบิกค่ารักษาพยาบาล (18/03/2519) แฟ้มแนบ
 420. ระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง ณ สำนักงานคลังจังหวัด พ.ศ. 2519 (02/02/2519) แฟ้มแนบ
 421. โรงเรียนผู้ใหญ่รวมช่างขอให้หน่วยราชการจ้างทำหรือซื้องานจากโรงเรียน (10/10/2517) แฟ้มแนบ
 422. ขออนุมัติให้หน่วยราชการต่าง ๆ ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม้อัดไทย จำกัด โดยวิธีพิเศษไม่ต้องสืบราคาหรือ ประกวดราคา (28/03/2517) แฟ้มแนบ
 423. การจ้างพาหนะบรรทุกสิ่งของของทางราชการ (18/05/2516) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 424. ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ (09/05/2516) แฟ้มแนบ
 425. ใบเสร็จ รับ เงิน ของ ส่วนราชการ (18/12/2515) แฟ้มแนบ
 426. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินยืมทดรอง เพื่อนำไปจ่ายตามระเบียบการช่วยเหลือข้าราชการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (08/09/2515) แฟ้มแนบ
 427. วิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่กรณีเข้ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (24/03/2515) แฟ้มแนบ
 428. การเบิกจ่ายเงินบางประเภท (25/02/2515) แฟ้มแนบ
 429. การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการที่เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและที่ทางราชการส่งไปดูงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ (07/10/2514) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 430. การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการที่เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและที่ทางราชการส่งไปดูงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ (07/10/2514) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 431. การ ซื้อ ยา และ เวชภัณฑ์ จาก องค์การ เภสัชกรรม (08/04/2513) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 432. ขออนุมัติให้หน่วยราชการต่าง ๆ ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม้อัดไทย จำกัด โดยวิธีพิเศษไม่ต้องสืบราคา หรือประกวดราคา และไม่ต้องทำสัญญาซื้อขาย (30/03/2513) แฟ้มแนบ
 433. องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป กระทรวงกลาโหม ขอรับสิทธิพิเศษขอให้ กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ สั่งจ้าง หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากองค์การแต่แห่งเดียว เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสืบ ราคา หรือประกวดราคา (11/12/2512) แฟ้มแนบ
 434. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าราชการผู้เข้ารับการศึกษาหรืออบรมภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (06/03/2512) แฟ้มแนบ
 435. เงินค่าทำขวัญและค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว (30/11/2510) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 436. การเบิกจ่ายเงินค่าพูดโทรศัพท์ทางไกล (24/05/2510) แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
 437. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (17/01/2510) แฟ้มแนบ
 438. วิธีปฏิบัติในการส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินคดีแพ่ง (30/11/2509) แฟ้มแนบ
 439. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอให้องค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการได้รับสิทธิพิเศษในการจำหน่ายสิ่งผลิตแก่ทางราชการ (01/09/2509) แฟ้มแนบ
 440. การจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายกรณีรถราชการชนราษฎร (23/12/2508) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 441. การตั้งงบประมาณค่าธรรมเนียมความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของส่วนราชการต่าง ๆ (20/08/2508) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 442. การซื้อหนังสือใช้ในราชการ (16/08/2504) แฟ้มแนบ
 443. ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495 (15/04/2495) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 444. ข้อบังคับ ว่าด้วยเงินขายบิล พ.ศ. 2495 (15/04/2495) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>