1. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (15/10/2563) แฟ้มแนบ
  2. รายงานกิจกรรมย่อยเพื่อให้ส่วนราชการแจ้งให้กรมบัญชีกลางสร้างรหัสกิจกรรมย่อยอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับงบประมาณ 2564 ในระบบGFMIS ดาวน์โหลด (15/10/2563)
  3. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนพฤศจิกายน 2563 (ว 500) (14/10/2563) แฟ้มแนบ
  4. กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999)ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบยันยอดกับบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงิน หากมีข้อสงสัยโปรดประสาน นางสาวชัชญาภัค ปรางโท้ กล่มงานประมวลบัญชีแผ่นดินกองบัญชีภาครัฐ สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ >>>> ดาวน์โหลด (14/10/2563)
  5. แนวปฎิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินละการนำส่งเงินคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนอกส์(e-peyment) ดาวน์โหลด (05/10/2563)