1. แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๔๔๙ ลว ๗ ส.ค. ๖๓) (07/08/2563) แฟ้มแนบ
  2. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 348 ) (23/07/2563) แฟ้มแนบ
  3. การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (20/07/2563) แฟ้มแนบ
  4. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ( ว 318 ) (14/07/2563) แฟ้มแนบ
  5. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนกรกฎาคม 2563 (13/07/2563) แฟ้มแนบ