1. การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน (09/05/2565) แฟ้มแนบ
  2. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27/04/2565) แฟ้มแนบ
  3. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token key) (21/04/2565) แฟ้มแนบ
  4. ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีหนังสือสั่งการที่ยกเลิก (05/04/2565) แฟ้มแนบ
  5. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ปี 2565 (25/03/2565) แฟ้มแนบ