1. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (27/12/2561) แฟ้มแนบ
  2. ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ (26/12/2561) แฟ้มแนบ
  3. แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/12/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
  4. คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครรัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (21/12/2561) แฟ้มแนบ
  5. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (12/12/2561) แฟ้มแนบ