1. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (08/01/2563) แฟ้มแนบ
  2. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (06/01/2563) แฟ้มแนบ
  3. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ว 105) สามารถประสานในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2127 7415 (02/01/2563) แฟ้มแนบ
  4. แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ว ๕๘๙) (27/12/2562) แฟ้มแนบ
  5. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (16/12/2562) แฟ้มแนบ