1. ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (13/01/2565) แฟ้มแนบ
  2. ซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ของส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการผู้ขอและหรือส่วนราชการผู้เบิก (13/01/2565) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
  3. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) (22/12/2564) แฟ้มแนบ
  4. การกำหนดวันที่ดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว 1264) (22/12/2564) แฟ้มแนบ
  5. ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2565 (03/12/2564) แฟ้มแนบ