1. การหักเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (27/03/2566) แฟ้มแนบ
  2. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ( ว 54 ) (15/03/2566) แฟ้มแนบ
  3. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม (ว 35) (08/02/2566) แฟ้มแนบ
  4. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทงการปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension (27/01/2566) แฟ้มแนบ
  5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12/01/2566) แฟ้มแนบ