1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๐๗ ลว ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) (16/07/2564)
  2. ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ดาวน์โหลด (15/07/2564)
  3. ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ของเดือนกรกฎาคม 2564 (ว458) (07/07/2564) แฟ้มแนบ
  4. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 (01/07/2564) แฟ้มแนบ
  5. การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (ว290) (18/05/2564) แฟ้มแนบ