1. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 323) (28/06/2562) แฟ้มแนบ
  2. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (ว 61) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (25/06/2562) แฟ้มแนบ
  3. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) เพิ่มเติ่ม (ว 311) สาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ ดาวน์โหลด (21/06/2562)
  4. ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจำทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชัภาครัฐ (สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ ดาวน์โหลด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ดาวน์โหลด) (14/05/2562)
  5. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะ ดาวน์โหลด (13/05/2562)