1. การขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด (30/03/2563) แฟ้มแนบ
  2. การขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (30/03/2563) แฟ้มแนบ
  3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ( ว 41 ) (12/03/2563) แฟ้มแนบ
  4. แบบรายงานกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10/03/2563) แฟ้มแนบ
  5. การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) (02/03/2563) แฟ้มแนบ