1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (14/02/2563) แฟ้มแนบ
  2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 (07/02/2563) แฟ้มแนบ
  3. การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (03/02/2563) แฟ้มแนบ
  4. การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (08/01/2563) แฟ้มแนบ
  5. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (06/01/2563) แฟ้มแนบ