1. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (09/07/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
  2. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (09/07/2563)
  3. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD DirectPayment Token Key) และการขอบันทึก รายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราซการ/ลูกจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น (เปีดสิทธิหน้าบัตร) (22/06/2563) แฟ้มแนบ
  4. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (19/06/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
  5. ขอความเอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (18/06/2563) แฟ้มแนบ