1. การผ่อนผันการส่งรายงานประจำเดือน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ดาวน์โหลด (27/04/2564)
  2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่2)พ.ศ.2564ดาวน์โหลด (23/04/2564)
  3. รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด (23/04/2564)
  4. แนวปฎิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 2019 ดาวน์โหลด (21/04/2564)
  5. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด (23/03/2564) แฟ้มแนบ