1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (05/03/2562) แฟ้มแนบ
  2. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิค (01/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
  3. รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (01/03/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
  4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27/02/2562) แฟ้มแนบ
  5. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (21/02/2562) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ