1. การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ว 261) (08/05/2566) แฟ้มแนบ
  2. วิธิปฏิบัติในการลบข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากการเข้าเว็บไซต์ (Clear Cache) สำหรับระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (04/04/2566) แฟ้มแนบ
  3. ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ (ว 195) (30/03/2566) แฟ้มแนบ
  4. การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) (ว167) (21/03/2566) แฟ้มแนบ
  5. คู่มือการเรียกและอ่านรายงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (09/03/2566) แฟ้มแนบ