15 ธันวาคม 2560     1. การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม (15/11/2560) แฟ้มแนบ
 2. เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) (ว 106) (30/03/2560) แฟ้มแนบ
 3. การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ว 74) (09/03/2560) แฟ้มแนบ
 4. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 (ว 159) (07/12/2559) แฟ้มแนบ
 5. ว 109 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (09/09/2559) แฟ้มแนบ
 6. ว 108 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online (07/09/2559) แฟ้มแนบ
 7. หลักเกณและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (07/09/2559) แฟ้มแนบ
 8. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (ว 103) (01/09/2559) แฟ้มแนบ
 9. ขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (29/07/2559) แฟ้มแนบ
 10. หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (06/07/2559) แฟ้มแนบ
 11. หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online (06/07/2559) แฟ้มแนบ
 12. หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (06/07/2559) แฟ้มแนบ
 13. หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (30/05/2559) แฟ้มแนบ
 14. หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (02/05/2559) แฟ้มแนบ
 15. ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (19/04/2559) แฟ้มแนบ
 16. หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/04/2559) แฟ้มแนบ
 17. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านธนาคารสำหรับส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้ระบบ National Single Window (ว 163) (30/12/2558) แฟ้มแนบ
 18. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท (27/11/2556) แฟ้มแนบ
 19. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS (19/07/2556) แฟ้มแนบ
 20. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้นบ (พ.ส.ร.) ในย่านอันตราย (26/04/2556) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>