23 มิถุนายน 2560     1. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ (15/06/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 52 ) (20/04/2560) แฟ้มแนบ
 3. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 42 ) (30/03/2560) แฟ้มแนบ
 4. การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 97 ) (23/03/2560) แฟ้มแนบ
 5. การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (13/03/2560) แฟ้มแนบ
 6. แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม) (13/03/2560) แฟ้มแนบ
 7. การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS (13/03/2560) แฟ้มแนบ
 8. เร่งรัดการจัดส่งเอกสารชดใช้คืนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (08/03/2560) แฟ้มแนบ
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (06/03/2560) แฟ้มแนบ
 10. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ว๒๖) (01/03/2560) แฟ้มแนบ
 11. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ (19/02/2560) แฟ้มแนบ
 12. แนวทางการคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (16/02/2560) แฟ้มแนบ
 13. ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (08/02/2560) แฟ้มแนบ
 14. รูปแบบรายงานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)(โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ Facebook กองบัญชีภาครัฐ) (24/01/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 15. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (ว 5 และ ว 6) (12/01/2560) แฟ้มแนบ
 16. โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12/01/2560) แฟ้มแนบ
 17. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10/01/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 18. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (09/01/2560) แฟ้มแนบ
 19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กองทุน) (09/01/2560) แฟ้มแนบ
 20. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ว 2) (09/01/2560) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>