21 กันยายน 2561     1. หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 92 ) (17/09/2561) แฟ้มแนบ
 2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 (12/09/2561) แฟ้มแนบ
 3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 85 ) (06/09/2561) แฟ้มแนบ
 4. หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 84 ) (31/08/2561) แฟ้มแนบ
 5. การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (24/08/2561) แฟ้มแนบ
 6. ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (24/08/2561) แฟ้มแนบ
 7. แนวปฏิบัติเกี่นวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบGFMIS (17/08/2561) แฟ้มแนบ
 8. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 365 ) (17/08/2561) แฟ้มแนบ
 9. รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (15/08/2561) แฟ้มแนบ
 10. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 (26/07/2561) แฟ้มแนบ
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (ว 67) (23/07/2561) แฟ้มแนบ
 12. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 47) (31/05/2561) แฟ้มแนบ
 13. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (02/04/2561) แฟ้มแนบ
 14. การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 137 ) (16/03/2561) แฟ้มแนบ
 15. แนวปฏิบัติทางบัญชีในากรรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (09/03/2561) แฟ้มแนบ
 16. หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 20 ) (02/03/2561) แฟ้มแนบ
 17. การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) (28/02/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 18. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (20/02/2561) แฟ้มแนบ
 19. บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔ (26/01/2561) แฟ้มแนบ
 20. คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (28/12/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>