14 พฤศจิกายน 2561     1. ข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01/11/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 2. การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (31/10/2561) แฟ้มแนบ
 3. flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน (29/10/2561) แฟ้มแนบ
 4. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (22/10/2561) แฟ้มแนบ
 5. ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (19/10/2561) แฟ้มแนบ
 6. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (05/10/2561) แฟ้มแนบ
 7. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (01/10/2561) แฟ้มแนบ
 8. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับบัญชีการเงินแผ่นดิน (01/10/2561) แฟ้มแนบ
 9. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 98 ) (26/09/2561) แฟ้มแนบ
 10. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (24/09/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 11. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ( ว 95 ) (24/09/2561) แฟ้มแนบ
 12. ขอความร่วมมือส่งรายงานการเงินประจำปีผ่านระบบ CFS (21/09/2561) แฟ้มแนบ
 13. การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 93 ) (20/09/2561) แฟ้มแนบ
 14. หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 92 ) (17/09/2561) แฟ้มแนบ
 15. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 (12/09/2561) แฟ้มแนบ
 16. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 85 ) (06/09/2561) แฟ้มแนบ
 17. แนวทางการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี และมาตรฐานการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน (06/09/2561) แฟ้มแนบ
 18. หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 84 ) (31/08/2561) แฟ้มแนบ
 19. การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (24/08/2561) แฟ้มแนบ
 20. ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (24/08/2561) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>