18 ตุลาคม 2560     1. ขอส่งแบบรายงานกิจกรรมย่อยเพื่อให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง (17/10/2560) แฟ้มแนบ
 2. การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (16/10/2560) แฟ้มแนบ
 3. รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (27/09/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 4. รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (27/09/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 5. แนวปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินภาพรวมของส่วนราชการ (27/09/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 6. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว 159) (26/09/2560) แฟ้มแนบ
 7. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 156 ) (19/09/2560) แฟ้มแนบ
 8. การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 153 ) (14/09/2560) แฟ้มแนบ
 9. แนวการตรวจสอบภายในระบบ E-paymnt (05/09/2560) แฟ้มแนบ
 10. หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 146 ) (05/09/2560) แฟ้มแนบ
 11. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ( ว 339 ) (05/09/2560) แฟ้มแนบ
 12. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง (05/09/2560) แฟ้มแนบ
 13. การจัดทำงบการเงินภาพรวมของส่วนราชการ (31/08/2560) แฟ้มแนบ
 14. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (28/08/2560) แฟ้มแนบ
 15. หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 144 ) (25/08/2560) แฟ้มแนบ
 16. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่องสินค้าคงเหลือ (18/08/2560) แฟ้มแนบ
 17. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ายหลังวันที่ในรายงาน (18/08/2560) แฟ้มแนบ
 18. ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และคู่มือการใช้งาน (17/08/2560) แฟ้มแนบ
 19. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ว 307 ) (16/08/2560) แฟ้มแนบ
 20. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (09/08/2560) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>