22 กรกฎาคม 2561     1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 47) (31/05/2561) แฟ้มแนบ
 2. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (02/04/2561) แฟ้มแนบ
 3. การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 137 ) (16/03/2561) แฟ้มแนบ
 4. แนวปฏิบัติทางบัญชีในากรรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (09/03/2561) แฟ้มแนบ
 5. หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 20 ) (02/03/2561) แฟ้มแนบ
 6. การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) (28/02/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 7. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (20/02/2561) แฟ้มแนบ
 8. บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔ (26/01/2561) แฟ้มแนบ
 9. คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (28/12/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 10. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (19/12/2560) แฟ้มแนบ
 11. การปรับปรุงโปรแกรมการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวงในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์ excel ได้ที่ ดาวน์โหลด (18/12/2560) แฟ้มแนบ
 12. ขอส่งแบบรายงานกิจกรรมย่อยเพื่อให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง (17/10/2560) แฟ้มแนบ
 13. การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (16/10/2560) แฟ้มแนบ
 14. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (28/09/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 15. รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (27/09/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 16. แนวปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินภาพรวมของส่วนราชการ (27/09/2560) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 17. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว 159) (26/09/2560) แฟ้มแนบ
 18. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 156 ) (19/09/2560) แฟ้มแนบ
 19. การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 153 ) (14/09/2560) แฟ้มแนบ
 20. แนวการตรวจสอบภายในระบบ E-paymnt (05/09/2560) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>