1. หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 92 ) (17/09/2561) แฟ้มแนบ
  2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 (12/09/2561) แฟ้มแนบ
  3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 85 ) (06/09/2561) แฟ้มแนบ
  4. หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 84 ) (31/08/2561) แฟ้มแนบ
  5. การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (24/08/2561) แฟ้มแนบ