1. ข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01/11/2561) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
  2. การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (31/10/2561) แฟ้มแนบ
  3. flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน (29/10/2561) แฟ้มแนบ
  4. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (22/10/2561) แฟ้มแนบ
  5. ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (19/10/2561) แฟ้มแนบ