1. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ว 307 ) (16/08/2560) แฟ้มแนบ
  2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (09/08/2560) แฟ้มแนบ
  3. ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) (02/08/2560) แฟ้มแนบ
  4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) (ว 116) (31/07/2560) แฟ้มแนบ
  5. การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (21/07/2560) แฟ้มแนบ