1. การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 97 ) (23/03/2560) แฟ้มแนบ
  2. การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (13/03/2560) แฟ้มแนบ
  3. แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม) (13/03/2560) แฟ้มแนบ
  4. การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS (13/03/2560) แฟ้มแนบ
  5. เร่งรัดการจัดส่งเอกสารชดใช้คืนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (08/03/2560) แฟ้มแนบ