DOC-NUM  
  255510170001  ระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 141 ง หน้า 1 25550917 แฟ้มแนบ